^ Back to Top

(ยกเลิก) ประกวดดนตรีไทย ดุริยวาทิน ศิลปากร ครั้งที่ ๒ “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”

ประกวดดนตรีไทย ดุริยวาทิน ศิลปากร ครั้งที่ ๒ “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”

ยกเลิก ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และชมรมดนตรี สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ดุริยวาทิน ศิลปากร ครั้งที่ ๒ “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงทุนการศึกษา พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

ประเภท
วงเครื่องสายผสมขิม ประกอบด้วย
๑. ขับร้อง ๑
๒. ซอด้วง ๑
๓. ซออู้ ๑
๔. จะเข้ ๑
๕. ขลุ่ยเพียงออ ๑
๖. ขิม ๑
๗. ฉิ่ง ๑
๘. โทน-รำมะนา ๑
๙. กรับพวง ๑

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

เพลงที่ใช้ประกวด

 • รอบไฟล์วีดิทัศน์ : เพลงยาดเล้ ๒ ชั้น
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • เพลงยาดเล้ ๒ ชั้น
  • ให้ทำเพลงถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครองราชย์ ๗๐ พรรษา โดยกำหนดให้มีความยาว ๖ คำกลอน

กติกา
๑. รอบคัดเลือก ให้บันทึกเพลงยาดเล้ ๒ ชั้นในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาตัดสินรอบแรก
๒. รอบชิงชนะเลิศ วงดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องบรรเลงเพลงต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน ลำดับของผู้เข้าประกวดจะใช้วิธีจับฉลาก
๓. วงดนตรีที่ชนะเลิศจะต้องบรรเลงเพลงอีกครั้งในพิธีมอบรางวัล
๔. การประกวด จะจัดที่สนามหญ้า ด้านหลังอาคารรับรอง (เรือนกระจก) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
๕. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน (รวม ๑๐๐ คะแนน)
๑. บุคลิกภาพ เริ่มตั้งแต่เสียงขับร้อง การนั่งบรรเลง (การจับไม้ การใช้คันชัก การวางนิ้ว) การวางไม้หรือเครื่องดนตรี รวมถึงสีหน้าท่าทางขณะบรรเลง (๒๐ คะแนน)
๒. จังหวะ จังหวะฉิ่ง และหน้าทับถูกต้อง ไม่คร่อม ขาด หรือเกิน แนวเหมาะสมกับประเภทของวง และประเภทของเพลง รวมถึงไม่บรรเลงล้ม ขาด หรือเกิน จากทำนองเพลงหลัก (๒๐ คะแนน)
๓. ทำนองเพลง ถูกต้องทั้งทางบรรเลง และทางร้อง (๒๐ คะแนน)
๔. หลักและวิธีการปฏิบัติทักษะ ถูกต้องตามหลักเฉพาะของแต่ละเครื่องมือ และวิธีการบรรเลงรวมวง (หมายถึงการแบ่งมือ การใช้คันชัก การเดินนิ้ว การผูกกลอน การประคบมือ) ถูกต้องตามวิธีการขับร้อง (หมายถึงการแบ่งคำ และการหายใจ) (๒๐ คะแนน)
๕. ความกลมกลืน และสุนทรียรส โดยทักษะของผู้บรรเลงและขับร้องไม่เพี้ยนเสียง เสียงเครื่องดนตรี และเสียงขับร้องมีคุณภาพ และรสมือ ลีลา อารมณ์ เหมาะสมกับประเภทของวงและการขับร้อง (๒๐ คะแนน)

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

กำหนดการประกวด

 • รับสมัครและส่งไฟล์วีดิทัศน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
  • ส่งไฟล์วีดิทัศน์ที่
   อาจารย์พอพล สุกใส ภาควิชาภาษาตะวันออก
   คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
   เลขที่ ๘ ถนนทวีวัฒนา-สุภาพบุรุษ แขวงทวีวัฒนา
   เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • ประกาศผลรอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
  โดยดูผลการคัดเลือกได้ทาง Facebook: ดุริยสมาคม ชมรมดนตรี สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn Public Relations / Litcontest
 • วันประกวด วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
  • ลงทะเบียน เวลา ๙.๐๐ - ๙.๓๐ น.
  • ประกวด เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
  • พิธีมอบรางวัล เวลา ๑๕.๓๐ น.

สถานที่ลงทะเบียน และประกวด
สนามหญ้า ด้านหลังอาคารรับรอง (เรือนกระจก)
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ติดต่อสอบถาม

 • อาจารย์พอพล สุกใส
  • ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
   เลขที่ ๘ ถนนทวีวัฒนา-สุภาพบุรุษ แขวงทวีวัฒนา
   เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  • โทร. ๐๘ ๗๓๕๖ ๐๕๖๙
  • E-mail: khem_ranadek@hotmail.com
 • งานประชาสัมพันธ์
  • สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
   เลขที่ ๒๒ ถนนบรมราชชนนี
   เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
  • โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๓๘, ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๖๔
  • โทรสาร ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๖๓
  • E-mail: su-pr@su.ac.th
Deadline: 
05 Oct 2016 10:00 to 11 Nov 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.