^ Back to Top

แข่งขัน CP สุดยอดแชมป์แกงไทย

แข่งขัน CP สุดยอดแชมป์แกงไทย

CP ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน CP สุดยอดแชมป์แกงไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ออนุรักษ์อาหารไทยให้คงอยู่ และ ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริโภคแกงไทยเพิ่มขึ้นภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชาติ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุ ระหว่าง 20 - 65 ปี ณ.วันที่เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมทั้ง ในวันแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
3. ไม่จำกัดเพศของผู้เข้าแข่งขัน
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว และ โรคติดต่อร้ายแรง อาทิเช่น โรคผิวหนัง หรือ โรคที่สามารถติดต่อได้ทางเดินหายใจ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และ เพื่อสุขลักษณะที่ดีในการปรุงอาหาร
5. ผู้เข้าแข่งขัน ที่ผ่านการคัดเลือก ในรอบคัดเลือกจากคณะกรรมการ ให้ผ่านเข้าสู่ การแข่งขันในรอบท้าชิม และ ท้าปรุง ผู้แข่งขันจะต้องแข่งปรุงแกง โดยต้องทำ เครื่องแกงที่ใช้ในการประกอบอาหารเอง เพื่อพิสูจน์รสชาติและฝีมือ ในการทำอาหาร แบบไทย อย่างแท้จริง
6. ผู้เข้าแข่งขัน สามารถส่งเมนูอาหารเข้าร่วมในการแข่งขันได้เพียงคนละ 1 เมนู
7. พนักงานของบริษัท ซีพี เอฟ จำกัด (มหาชน) หรือ ภรรยา,สามี บุตร บิดา มารดา บริษัทตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินรายการ และ บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินรายการ ในครั้งนี้ทั้งหมด ไม่มีสิทธิเข้าร่วมในการแข่งขัน
8. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งตามที่ผู้จัดกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละ สิทธิ
9. ผู้จัดสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกิจกรรมได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้ง ให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ

เงื่อนไขการลงสมัคร
1. ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่บริษัทฯ ร้องขอเท่านั้น และผู้เข้าประกวดยอมรับว่า ข้อมูลที่บริษัทฯ ระบุไว้ว่าเป็นข้อมูลสำคัญจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
2. ผู้เข้าประกวดตกลงจะปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทที่บริษัทฯ กำหนดและประกาศไว้
3. ผู้เข้าประกวดตกลงจะไม่ตั้งชื่อ ประกาศ หรือกระทำการใดๆ ที่ส่อเจตนาแอบอ้างถึงบริษัทฯ รวมถึงละเมิด ทางกฎหมาย และสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งการเมือง ศีลธรรม จริยธรรมของไทย
4. ข้อมูลและรูปภาพทั้งหมด ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เรียกคืน ระงับ หรือยกเลิกได้ทุกเมื่อ
5. บริษัทฯ สามารถเก็บรักษา เข้าถึง และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกวด ตามที่ผู้ประกวดได้แจ้งไว้กับ บริษัทฯ เพื่อจัดเตรียมและดำเนินการประกวด

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

 • ประชาสัมพันธ์ และ รับสมัครผลงาน     18 ส.ค. – 16 ต.ค. 59
 • คัดเลือกผลงานของผู้เข้าแข่งขัน     17 – 19 ต.ค. 59
 • ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก เมนูละ 100 คน (รวม 500 คน)     20 ต.ค. 59
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบที่ 2 รอบท้าปรุง     28 ต.ค. 59
 • การแข่งขันรอบที่ 2 รอบท้าปรุง
  • วันที่ 29 ต.ค. แข่งขัน 3 เมนู ได้แก่ แกงฉู่ฉี่ปลาทับทิม,แกงเขียวหวานไก่,พะแนงหมู
  • วันที่ 30 ต.ค. แข่งขัน 2 เมนู ได้แก่ แกงกะหรี่ไก่,แกงมัสมั่นหมู
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 15 คนสุดท้าย (เมนูละ 3 คน)
  • วันที่ 29 ต.ค. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 9 คน (จาก 3 เมนูวันแรก)
  • วันที่ 30 ต.ค. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 6 คน (จาก 2 เมนูวันที่สอง)
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ     13 พ.ย. 59
 • ประกาศผลและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ     13 พ.ย. 59

ช่องทางในการส่งผลงานเข้าแข่งขัน
1. ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 151 ปณจ.ลาดพร้าว กทม. 10310 (วงเล็บมุมซองว่า CP สุดยอดแชมป์แกงไทย)
2. เว็บไซต์ www.ซีพีสุดยอดแชมป์แกงไทย.com
3. สแกนรูปใบสมัคร ส่งที่ E-mail ได้ที่ cpcookingcontest@cpbrandsite.com

เงินรางวัล
1. รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล รางวัลเมนูละ 1,000,000 บาท
2. รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
หมายเหตุ:

 • ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลในแต่ละประเภท ผู้ชนะจะต้องรับภาระจ่ายเงินภาษี หัก ณ.ที่จ่าย ด้วยตนเอง และ ผู้ที่รับค่าเดินทาง 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องเสียภาษี หัก ณ.ที่จ่าย
 • ผู้แข่งขันที่ชนะการประกวดหากปฎิบัติผิดเงื่อนไขหรือคำรับรองใดๆ ที่ให้ไว้ ผู้ชนะการแข่งขันตกลงคืนรางวัลทั้งหมดให้แก่ผู้จัด

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ผู้บริโภค CPF โทร.02-800-8000
ติดต่อภายในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.

Total Prize Money: 
5,000,000 Baht
Deadline: 
27 Sep 2016 10:00 to 16 Oct 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.