^ Back to Top

ประกวดโครงการ “ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 : Gen A 2016”

ประกวดโครงการ “ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559”

ขอเชิญเยาวชนอายุ 15-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 : Gen A 2016” แนวคิด Empower Active Citizen ภายใต้โจทย์หลัก “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” ชิงรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวมกว่า 200,000 บาท

หลักการและเหตุผล
โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยปี 2559 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Empower Active Citizen ภายใต้โจทย์หลัก “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชนรู้จักการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นเยาวชนต้นแบบ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งมั่นในการทำความดี มีจิตสาธารณะ (Active Citizen) พร้อมปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีให้ผู้อื่นทั้งในชุมชนและสังคม เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 28 โครงการ จาก 4 ภาค จะผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พร้อมสร้างพลังบวกในการกระจายและสร้างเครือข่ายในการทำความดีด้วยความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อสารสนเทศ และเชื่อมโยมภาคีเครือข่ายด้านจิตอาสา สร้างสรรค์ให้เกิดโครงการจิตอาสาต้นแบบ เพื่อแผ่ขยายองค์ความรู้และจุดประกาย แรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมจิตอาสาของกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคมไทยในยุคปัจจุบันให้ออกไปในวงกว้างอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตในอุดมคติเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งมั่นในการทำความดี
 • เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียน นักศึกษาและบัณฑิตในอุดมคติ ในด้านการเป็นผู้มีวินัย มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีภาวะผู้นำ กล้าทำความดี และเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ (Active Citizen)
 • เพื่อส่งเสริมค่านิยมในการสร้างคนดีและมีจิตสาธารณะให้เป็นมาตรฐานของสังคมไทย
 • เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนให้เห็นแบบอย่างของเยาวชนจิตอาสา พร้อมสร้างโครงการจิตอาสาต้นแบบอย่างยั่งยืน และขยายองค์ความรู้ด้านงานจิตอาสาออกไปในวงกว้าง
 • เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนพลเมืองสร้างสรรค์และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2559 – 31 เมษายน 2560
 • เปิดรับสมัครโครงการจิตอาสา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
 • ปิดรับสมัคร 25 กันยายน 2559

การดำเนินการ

 • เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน
  • เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการโดยส่งผลงานในรูปแบบโครงการ Gen A (Empower Active Citizen) ในหัวข้อ “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” พร้อมรูปถ่ายสมาชิกทุกคนในทีมแล้วส่งทางไปรษณีย์ มายัง มูลนิธิธรรมดี ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า เลขที่ 496-502 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโครงการในรูปแบบ อีเมล์ มายัง genaactive@gmail.com
  • คณะกรรมการคัดเลือก 28 ทีมสุดท้ายจาก 4 ภาค สมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน
 • เดือนตุลาคม
  • 28 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารับการอบรมพิเศษใน ‘บ้านความดี’ พร้อมการศึกษางานด้านจิตอาสาจากโครงการต้นแบบ เป็นเวลา 7 วัน ในวันที่ 11-17 ตุลาคม 2559 ซึ่งจัดขึ้น ณ บ้านความดี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมงบประมาณในการลงพื้นที่ทำโครงการทีมละ 30,000 บาท
 • เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
  • 28 ทีมลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
 • เดือนมีนาคม-เมษายน
  • คณะกรรมการคัดเลือก 8 โครงการ จาก 4 ภาค ที่มีความโดดเด่น พร้อมการจัดงานตัดสินรอบชิงชนะเลิศโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 • เป็นผู้มีจิตอาสา มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และกล้าที่จะทำความดี ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน และอุดมศึกษา และเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา อายุตั้งแต่ 15-25 ปี
 • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.facebook.com/dodclub โดยมีจำนวนสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน
 • ผู้สมัครส่งรายละเอียดโครงการ Gen A ในหัวข้อ  “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ”  ทางจดหมายพร้อมรูปถ่ายสมาชิกทุกคนในทีมทางไปรษณีย์ มายัง มูลนิธิธรรมดี ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า เลขที่ 496-502 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2610-2375 หรือส่งโครงการในรูปแบบ อีเมล์ มายัง genaactive@gmail.com
 • หมดเขตส่งโครงการและปิดรับสมัคร วันที่ 25 กันยายน 2559
 • ประกาศผล 28 ทีมที่ผ่านเข้ารอบวันที่ 30 กันยายน 2559 ทาง www.facebook.com/dodclub
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 28 ทีมสุดท้าย จะได้รับเชิญเข้ารับการอบรมพิเศษใน ‘บ้านความดี’ พร้อมเงินทุนตั้งต้นในการทำโครงการ ทีมละ 30,000 บาท เพื่อปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดี

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ

 • โครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์  ไม่จำกัดรูปแบบ และวิธีดำเนินการ
 • โครงการที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน หรือระดับประเทศ
 • โครงการที่มีแนวคิดในการพัฒนาขยายเครือข่ายในระดับบุคคล ชุมชน หรือระดับประเทศ
 • โครงการที่มีแนวคิดในการต่อยอดและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน

หมวดหัวข้อจิตอาสาเพื่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง มีดังนี้

 • หมวดสิ่งแวดล้อม
 • หมวดเยาวชน / ผู้สูงอายุ
 • หมวดศาสนา / ศิลปะวัฒนธรรม
 • หมวดสุขภาพ / กีฬา
 • หมวดเทคโนโลยี
 • หมวดกายใจและปัญญา
 • หมวดอื่นๆ

รางวัลแห่งเกียรติยศ
รางวัลโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 รางวัล

รายละเอียดเงินทุนสำหรับโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 (Gen A 2016) จำนวน 8 โครงการ ดังนี้                                       

 • รางวัลชนะเลิศทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 เงินทุนทำโครงการจิตอาสา 50,000 บาท 
 •  รางวัลชนะเลิศประจำภาค 3 โครงการ เงินทุนทำโครงการจิตอาสาทีมละ 40,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศประจำภาค 4 โครงการ เงินทุนทำโครงการจิตอาสาทีมละ 15,000 บาท                                                    

ติดต่อสอบถาม

 • คุณสิทธิ วัฒนายากร 081-697-5850 /sitthi@dcconsultants.co.th
 • คุณสโรบล แสงคำ 080-451-1919 / sarobol@dcconsultants.co.th
 • www.facebook.com/DoDClub
Deadline: 
13 Jul 2016 10:00 to 25 Sep 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.