^ Back to Top

ประกวดออกแบบบ้านรักษ์โลก ในแนวคิด “ประหยัดเงิน ประหยัดพลังงาน ด้วยบ้านรักษ์โลก”

ประกวดออกแบบบ้านรักษ์โลก ในแนวคิด “ประหยัดเงิน ประหยัดพลังงาน ด้วยบ้านรักษ์โลก”

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านรักษ์โลก ในแนวคิด “ประหยัดเงิน ประหยัดพลังงาน ด้วยบ้านรักษ์โลก” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,1000,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ข้อกำหนดในการออกแบบ "บ้านรักษ์โลก"
1. ออกแบบบ้านในแนวคิด “ประหยัดเงิน ประหยัดพลังงาน ด้วยบ้านรักษ์โลก”
2. เป็นลักษณะบ้านเดี่ยว
3. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่เกิน 40 ตารางวา
4. งบประมาณในการก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 • ประเภทแบบบ้านราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ประเภทแบบบ้านราคาไม่เกิน 2,000,000 บาท

5. คุณภาพสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต โดยภายในบ้านจะต้องระบุวัสดุที่รักษาสิ่งแวดล้อมหรือประหยัดพลังงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานพันธมิตร เช่น SCG และ Lamina ฟิลม์

หลักเกณฑ์การตัดสิน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน
1. ตรงตามแนวคิด 40 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
3. สามารถนำไปใช้ได้จริง 30 คะแนน

เงื่อนไขการเข้าประกวด
1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด : เป็นนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในการออกแบบบ้าน ไม่จำกัดคณะหรือสาขาวิชา (สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท)
2. สมัครเข้าร่วมโครงการโดยกรอกใบสมัครที่ดาวน์โหลดได้จาก facebook : โครงการออกแบบบ้านรักษ์โลก และส่งกลับมาที่

บริษัท เดบิวท์ จำกัด
345/27 ซอยชินเขต 2/42 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

3. ผู้เข้าร่วมประกวด มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ประเภทละ 1 ชิ้น
4. ผลงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวด จะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยมีการนาเสนอที่ใดมาก่อน และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ งานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืนเพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป
5. ลิขสิทธิ์และผลงานของผู้ร่วมประกวดถือเป็นของธนาคารอาคารสงเคราะห์
6. ขอสงวนสิทธิ์ ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ในทุกรูปแบบ เป็นลิขสิทธิ์ของธนาคาร
7. ความเสียหายอันเกิดจากการขนส่งผลงานก่อนมาถึงสถานที่ส่งประกวดเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมประกวด

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ - วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 (ภายในเวลา 16.00 น.)
 • ประกาศผล 20 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ทางเว็บไซต์ โครงการออกแบบบ้านรักษ์โลก
 • ผลงานทั้ง 12 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมานาเสนอต่อคณะกรรมการในวันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราม 9 พร้อมประกาศผล 6 ผลงานสุดท้ายที่ได้ชิงอันดับ1 2 และ 3 ของทั้ง 2 ระดับ
 • เปิดดาวโหลดนาแบบบ้านไปใช้ในการกู้สร้างบ้าน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2559 - วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ทางเว็บไซต์ /www.ghb.co.th
 • ประกาศผลผู้ชนะในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ทางเว็บไซต์ www.ghb.co.th
 • พิธีมอบรางวัลสาหรับผู้ชนะในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราม 9
 • รับผลงานคืนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
  (หมายเหตุ: กรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ถือเอาวันประทับตราวันส่งเป็นสำคัญ)

รางวัลทุนการศึกษา

 • ประเภทที่ 1 (แบบบ้านราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท)
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล : ทุนการศึกษา 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 1 รางวัล : ทุนการศึกษา 150,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 1 รางวัล : ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • ประเภทที่ 2 (แบบบ้านราคาไม่เกิน 2,000,000 บาท)
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล : ทุนการศึกษา 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 1 รางวัล : ทุนการศึกษา 150,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 1 รางวัล : ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

หมายเหตุ
เงินรางวัลของผู้ได้รับรางวัลทุกประเภท ธนาคารจะสั่งจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คระบุชื่อ - สกุล ตามสำเนาบัตรประชาชนของผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02-591-7156 ทุกวันทาการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
 • www.facebook.com/ghbecohome
Total Prize Money: 
1,100,000 Baht
Deadline: 
03 May 2016 10:00 to 15 Jun 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.