^ Back to Top

ประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 : 8th SMEs National Awards 2016

ประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 : 8th SMEs National Awards 2016

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 : 8th SMEs National Awards 2016 ชิงรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหา SMEs ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
2. เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสาหรับผู้ประกอบการ SMEs รายอื่นๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจตนเอง
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโต และเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและสากล

คุณสมบัติเบื้องต้นของธุรกิจที่เข้าประกวด
1. ต้องเป็นกิจการที่ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามข้อกำหนดของกระทรวง กำหนดจำนวนการจ้างงาน หรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 ซึ่งออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้

smes2014_คุณสมบัติผู้สมัคร

2. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล ในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
3. ต้องมีการดาเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวดไม่น้อยกว่า 3 ปี และดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย
4. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลหรือธุรกิจในเครือ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 75%
5. ผู้บริหารหลักของกิจการ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
6. ธุรกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจากัด ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไม่มีสิทธิ์สมัคร
7. ธุรกิจในเครือที่ปฏิบัติเฉพาะงานด้านสนับสนุนให้กับธุรกิจหลักหรือธุรกิจแม่ ไม่มีสิทธิ์สมัคร ตัวอย่างของงานสนับสนุน เช่น การขาย การตลาด การกระจายสินค้า การบัญชี การเงิน การบุคคล การบริการความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อ กฎหมาย วิจัย และพัฒนา เป็นต้น
8. ธุรกิจในเครือกับธุรกิจแม่ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดในปีเดียวกัน
9. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

กำหนดระยะเวลา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2559

รางวัลการประกวด
ประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละหมวด และการมอบรางวัล มีดังนี้

 • รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ : จะพิจารณาให้กับ SMEs ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวน โดยจะได้รับถ้วยรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ และเกียรติบัตร
 • รางวัล SMEs ดีเด่น : จะพิจารณาให้กับ SMEs ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 700 ถึง 799 คะแนน ไม่จำกัดจำนวน โดยจะได้รับถ้วยรางวัล SMEs ดีเด่น และเกียรติบัตร
 • รางวัลมาตรฐาน SMEs : จะพิจารณาให้กับ SMEs ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 600 ถึง 699 คะแนน ไม่จำกัดจำนวน โดยจะได้รับเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร
  • คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง หรือ คุณ ยุธิชล ศรีตัญญู
  • โทรศัพท์ 0 2619 5500 ต่อ 585 หรือ 573
  • โทรสาร 0 2619 8071 หรือ 0 2619 8090
  • อีเมล Saataporn@ftpi.or.th หรือ Yutichol@ftpi.or.th
 • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • เลขที่ 1025 ชั้น 12-15 อาคารยาคูลท์
  • ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
  • เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • www.facebook.com/smesnationalawards
Contest Type: 
Eligibility: 
Deadline: 
30 Apr 2016 10:00 to 15 Jun 2016 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod