^ Back to Top

ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559

ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

สาขาวิชา

 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • พัฒนาการเศรษฐกิจ
 • สถิติประยุกต์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การบริหารการพัฒนาสังคม
 • สิ่งแวดล้อม
 • ภาษาและภาษาศาสตร์
 • พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • นิติศาสตร์
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 19 พฤษภาคม 2559

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-727-3372, 02-727-3374
 • โทรสาร 02-378-0334
Deadline: 
30 Apr 2016 10:00 to 19 May 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.