^ Back to Top

ประกวดออกแบบร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk)

ประกวดออกแบบร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk)

ศูนย์การค้าอินสแควร์ ศูนย์การค้าแห่งใหม่ ใจกลางทำเลทองย่านจตุจักร ศูนย์รวมการช้อปปิ้งสุดฮิปที่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โชว์ไอเดีย ประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์ร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) ภายใต้โครงการ IN Square… The Creative Showcase “Kiosk Design Contest” ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถด้านการออกแบบร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) และนำผลงานการออกแบบที่รับรางวัลมาผลิตเพื่อใช้จริงที่ศูนย์การค้าอินสแควร์ ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด (Applicant’s Qualification)
1. นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้นปี
2. ไม่จำกัดสัญชาติไทย แต่ต้องเป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของไทยเท่านั้น
3. ผู้สมัครสามารถสมัครเดี่ยว หรือเป็นทีมได้ไม่เกิน 2 คน โดยต้องเป็นนิสิต นักศึกษาสถาบันเดียวกัน แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ชั้นปีเดียวกัน โดยให้ส่งใบสมัครมาเพียงแค่ 1 ใบสมัครเท่านั้น

เงื่อนไขการออกแบบ (Design Criteria)
1. ร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) จะต้องเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต นักศึกษาเองเท่านั้น ไม่ได้ลอกเลียนแบบมา

2. รูปแบบการออกแบบควรสะท้อนและส่งเสริมภาพลักษณ์รูปแบบการตกแต่งภายนอกของศูนย์การค้าอินสแควร์

3. ร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) ขนาดกว้าง 2.00 ม.
ยาว 2.50 ม.สูง (ไม่ต่ำกว่า) 2.10 ม.

4. ร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) ต้องสามารถเคลื่อนที่ได้ เหมาะกับการใช้งานนอกสถานที่ (Outdoor) และสามารถรับสภาพอากาศทุกฤดู ต้องใช้งานได้ Multi-Function (สามารถใช้วางสินค้าได้ทั้ง อาหารและเครื่องดื่ม ดอกไม้และต้นไม้ เครื่องประดับและของตกแต่งต่างๆ ตลอดจนสินค้าที่เป็นเสื้อผ้า)

5. ร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) ต้องมีปลั๊กไฟ และระบบแสงสว่างในตัว

6. ควรคำนึงถึงระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการล็อคกันของหาย
หมายเหตุ สำหรับผู้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย ต้องนำผลงานการออกแบบไปทำ Kiosk Mock Up สเกลขนาด 1:10 เพื่อใช้ในการตัดสินรอบสุดท้าย

เงื่อนไขการสมัครและการส่งผลงาน (Application & Design Submission)
ผู้สมัครส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(สำหรับกรณีนักศึกษาชาวต่างชาติ) และสำเนาบัตรนักศึกษา มาพร้อมผลงานการออกแบบ ขนาด A2 เป็นจดหมายลงทะเบียนเท่านั้น มาที่ ตู้ป.ณ. 30 ปณศ. อ่อนนุช กรุงเทพฯ 10250
วงเล็บมุมซอง IN Square… The Creative Showcase

ผลงานการออกแบบ ขนาด A2 มีรายละเอียดต่อไปนี้

  • Exterior Perspective 2 views
  • Elevation 4 sides
  • Cross Sections
  • Design Concept
  • รายละเอียดวัสดุที่ใช้
  • ประมาณการราคาผลิต

ผลงานต้องทำขึ้นจากคอมพิวเตอร์กราฟิกเท่านั้น

ขั้นตอนการตัดสิน (Judging Process)
การประกวด แบ่งเป็น 2 รอบ คือ
รอบคัดเลือก :
เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานเข้ารอบ 20 ผลงาน เพื่อมอบประกาศนียบัตร และคัดเลือกผู้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย ซึ่งจะได้รับเงินสำหรับทำ Mock Up 5,000 บาท สำหรับการพิจารณาในรอบตัดสิน

รอบตัดสิน :
คณะกรรมการตัดสินโดยพิจารณาจากการ Mock Up ทุกทีมต้องนำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการเพื่อหาผู้ชนะ จำนวน 3 รางวัล

คณะกรรมการตัดสิน (Judging Committee)
1. คุณจักรพันธ์ ศรีไกรวิน กรรมการบริหาร บริษัท เจ. เจ. เซ็นเตอร์ จำกัด และเจ้าของศูนย์การค้าอินสแควร์
2. คุณเจษฎ์ บุญเรืองรอด Director: Identity Design บริษัท คอนทัวร์ จำกัด
3. ร.อ.ชูวิทย์ สุจฉายา นักวิชาการสถาบันอาศรมศิลป์
4. คุณกงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ (โอ่ง) ศิลปินอิสระ

ข้อตกลง (Conditions & Disclaimer)
1. ผู้สมัคร 1 คนหรือ 1 ทีมสามารถส่งผลงานได้
ไม่เกิน 1 ผลงานเท่านั้น

2. ผลงานการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์การค้าอินสแควร์ บริษัท เจ.เจ. เซ็นเตอร์ จำกัด

3. ศูนย์การค้าอินสแควร์และบริษัท เจ.เจ. เซ็นเตอร์ จำกัด มีสิทธิ์ในการใช้ผลงานการออกแบบไปเพื่อการใดใดของบริษัทฯ ได้

4. ศูนย์การค้าอินสแควร์และบริษัท เจ.เจ. เซ็นเตอร์ จำกัด มีสิทธิ์ในการนำผลงานที่ออกแบบมาผลิต หรือไม่ผลิตผลงานชิ้นใดที่ส่งเข้าประกวดได้

5. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงานที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อตกลงข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% สำหรับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

เปิดรับผลงาน (Submission Period)
วันนี้ - 31 ต.ค. 2554 เปิดรับผลงาน (ดูวันประทับตราไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ 31 ต.ค. 54)
6 พ.ย. 2554 การตัดสินรอบคัดเลือก
9 พ.ย. 2554 ประกาศผลรอบคัดเลือก
4 ธ.ค. 2554 กำหนดส่ง Mock Up (สำหรับ ผู้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย)
15 ธ.ค. 2554 การตัดสินรอบสุดท้ายและประกาศผล

หมายเหตุ: คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน
และเวลาการตัดสิน ตามเงื่อนไขและความเหมาะสม

รางวัลสำหรับผู้ชนะไอเดียเจ๋ง (Awards)
น้องๆ ที่ชนะจากในการสร้างสรรค์ผลงาน จะได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาและประกาศนียบัตร

รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1
ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2
ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (For more information)
โทร: 02-321-2640, 083-498-0062
แฟกซ์: 02-321-2641
เว็บไซต์: www.insquarejj.com
ประชาสัมพันธ์ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Thu, 2011-12-15 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.