^ Back to Top

ประกวดออกแบบนวัตกรรม แบบบ้านผู้สูงอายุ "บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ"

ประกวดออกแบบนวัตกรรม แบบบ้านผู้สูงอายุ "บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ"

การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบนวัตกรรม แบบบ้านผู้สูงอายุ "บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 360,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการออกแบบบ้านผู้สูงอายุ ซึ่งไม่ได้มีแค่เรื่องฟังก์ชั่นการ ใช้งานอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ต้องมีในเรื่องของการออกแบบให้สวยงาม น่าอยู่ ตอบโจทย์การใช้งาน และไม่ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าอยู่ในที่ของคนชรา หรือคล้ายโรงพยาบาล
2. เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้คิดและวางแผนเพื่ออนาคต ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังความคิดสร้างสรรค์ และจะเป็นพลังขับเคลื่อนนวัตกรรมการออกแบบบ้านใหม่ๆ ต่อไปในวันข้างหน้า
3. เพื่อส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้งาน รวมไปถึงความคุ้มค่าในระยะยาว
4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาสามารถคิดค้น ออกแบบงานที่สามารถสร้างได้จริง บนหลักความเป็นจริง และจากวัสดุผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดจริง
5. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาสามารถคิดค้น ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในอนาคตเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับผู้สูงอายุ
6. เพื่อแสดงบทบาทของการเคหะแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานหลักทางด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานร่วมโครงการได้แก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ใน ระดับอุดมศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานร่วมโครงการได้แก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ใน ระดับอุดมศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สมาชิกต่อผลงานมีจำนวนไม่เกิน 1-3 คน
3. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ทั้ง 2 ประเภท แต่ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ให้ระบุรายชื่อเพียงแค่ 1ทีม เท่านั้น
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเข้ารอบทุกผลงานจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับการเคหะแห่งชาติอาทิเช่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop), การอบรมพิเศษ (coaching) เป็นต้นหากไม่เข้าร่วมงานดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ 
5. ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นรูปแบบที่ไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน และต้องไม่ละเมิดสิทธิ์งานของผู้อื่น หรือต้องไม่เป็นผลงานที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหากถูกตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลคืนทั้งหมดโดยผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบความเสียหายด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดการเคหะแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
6.  ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะถือเป็นลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติและขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้นได้ทุกรูปแบบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะรวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการนำผลงานไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างต่อไป
7. ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์งานของการเคหะแห่งชาติตามวันเวลา และสถานที่ที่แจ้งให้ทราบเป็นระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ชนะการเข้าร่วมโครงการและจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆจากการเคหะแห่งชาติโดยการเคหะแห่งชาติจะพิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสม
8.  เงื่อนไขอื่นๆนอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
9.  สามารถนำส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งที่

โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ “บ้านผู้สูงอายุที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุ”
บริษัทซีทูวัน เอ็กซ์จำกัด 161/1 ชั้น 10 อาคารเอสจีทาวเวอร์ซ.มหาดเล็กหลวง 3ถ.ราชดำริแขวงลุมพินี
เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์. 0-2650-5336-7 โทรสาร. 0-2650-5338
ภายในวันที่ 8 พ.ค. 2559 (โดยถือวันประทับตราวันนำส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รายละเอียดการส่งผลงาน
1. กำหนดรูปแบบเทคนิคและมาตราส่วนตามความเหมาะสม
2. แนวคิดการออกแบบให้มีความยาวไม่เกิน 200 คำ โดยให้ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
3. นำส่งชิ้นงานพร้อมรูปแบบดีไชน์บนวัสดุชนิดแข็งแนวตั้งขนาด A1 (594x840 มม.) แนวตั้งจำนวน 1-2 แผ่นโดยวางประกอบติดต่อกันให้ เหมาะสมและเข้าใจง่าย
4. ขอให้แสดงรายละเอียดต่อไปนี้บนด้านหลังผลงาน

 •  ระบุใส่หมายเลขหน้าของผลงานทุกชิ้นบนด้านหลังมุมขวาล่าง เป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 3 ตัวอักษร และตามด้วยเลขอารบิก 4 หลัก เช่น NHA1234 ความสูงตัวอักษร 1 นิ้ว 
 • ขอให้กรอกใบสมัครพร้อมใส่ซองขนาด A4 ติดบนด้านหลังของผลงาน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ตัวอย่างเช่น www.elderinnovation2016.com (ข้อมูลที่ระบุในใบสมัครได้แก่ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้, อีเมล์และสถาบันการศึกษา)
 • ส่งผลงานการออกแบบพร้อมชิ้นงานในรูปแบบไฟล์ JPEG ความละเอียด 720 dpi ในโหมด RGB และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 2.5 MB บนแผ่น CD หรือ DVD จำนวน 2 ชุดมาด้วย

5. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้ายจะต้องนำเสนอผลงานด้วย Powerpoint Presentation เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ
6. ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศให้นำเสนอผลงานในรูปแบบ Mockup โดยวางบนเพจ ขนาด 50x50 ซม.

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน

 • ช่วงการคัดเลือกรอบที่ 1 และ 2 
  • คอนเซ็ปต์ไอเดียในการออกแบบ   
  • ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ  
  • ความสมบูรณ์ของงาน  
  • ความสมจริงด้านรูปแบบและงบประมาณ
 • ช่วงการนำเสนอรอบชิงชนะเลิศ
  • คอนเซ็ปต์ไอเดียในการออกแบบ  
  • ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ  
  • ความสมบูรณ์ของงาน   
  • ความสมจริงด้านรูปแบบและงบประมาณ 
  • เทคนิคการนำเสนอ

รางวัลทุนการศึกษา (โดยทั้ง 2 ประเภทไม่รวมค่าที่ดินในการก่อสร้าง)

 • ประเภท 1 : ผลงานออกแบบในงบประมาณ 500,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา หรือเช็คของขวัญ 80,000 บาท   1  รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา หรือเช็คของขวัญ 50,000 บาท   1  รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา หรือเช็คของขวัญ 20,000 บาท   1  รางวัล
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา หรือเช็คของขวัญ 10,000 บาท   3  รางวัล
 • ประเภท 2 : ผลงานออกแบบในงบประมาณ 1,500,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา หรือเช็คของขวัญ  80,000  บาท  1  รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา หรือเช็คของขวัญ  50,000  บาท  1  รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา หรือเช็คของขวัญ  20,000  บาท  1  รางวัล
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา หรือเช็คของขวัญ  10,000  บาท  3  รางวัล 

หมายเหตุ : จำนวนรางวัลลำดับต่างๆ โล่รางวัล เหรียญรางวัล ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา หรือเช็คของขวัญ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 096-145-1013-4
 • Email : elderinnovation2016@gmail.com
 • Facebook : Elderinnovation2016
 • www.elderinnovation2016.com
File attachments: 
Deadline: 
01 Apr 2016 10:00

Members Online

There are currently 0 users online.