^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2559

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2559

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่พระราชทาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทย ซึ่งวมทั้งผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต โดยการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและพัฒนาความใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าวไทย
3. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องผู้ค้นคิดและผลักดันนวัตกรรมข้าวไทยจนบรรลุผล

ลักษณะของผลงาน
1. ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่างๆ ของข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว/ข้าวหัก แป้ งข้าว แกลบ รำข้าว ฟางข้าว ฯลฯ) โดยเป็นการสร้างความรู้ใหม่หรือใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านมาประยุกต์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้สูงในเชิงพาณิชย์โดยมีข้าวเป็นส่วนประกอบสำคัญ
2. กระบวนการผลิต ที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ข้าวไทย
หมายเหตุ : ผลงาน ต้องไม่เคยได้รับรางวัลระดับชาติมาก่อน และอยู่ในเชิงพาณิชย์มาไม่เกิน 2 ปี

ประเภทผู้สมัคร
1. กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้เสนอผลงานเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือมาจากองค์กรภาครัฐระดับชาติ หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้เสนอผลงานที่ไม่อยู่ในกลุ่มแรก

การส่งผลงาน
ส่งผลงาน พร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 มายัง

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์ 02-942 7620, 02-942 7626
 • โทรสาร 02-942 7621
 • E-mail:ricefoundthailand@yahoo.com

รางวัล

 • กลุ่มอุตสาหกรรม
  • รางวัลที่ 1 80,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน
  • รางวัลที่ 2 40,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 10,000 บาท (2 รางวัล)
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  • รางวัลที่ 1 80,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน
  • รางวัลที่ 2 40,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 10,000 บาท (2 รางวัล)

ระยะเวลาการดำเนินงาน

 • เปิดรับสมัคร : 1 เมษายน 2559
 • ปิดรับสมัคร : 31 กรกฎาคม 2559
 • ตัดสินผลงาน : สิงหาคม 2559
 • พิธีมอบรางวัล : 5 ตุลาคม 2559

ติดต่อสอบถาม

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์ 02-942 7620, 02-942 7626
 • โทรสาร 02-942 7621
 • E-mail:ricefoundthailand@yahoo.com
Eligibility: 
Deadline: 
01 Apr 2016 10:00 to 31 Jul 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.