^ Back to Top

ประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหลังคาเหล็ก BlueScope Design Award 2016 “The Future of Steel Buildings Design Contest”

ประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหลังคาเหล็ก BlueScope Design Award 2016 “The Future of Steel Buildings Design Contest”

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหลังคาเหล็ก BlueScope Design Award 2016 “The Future of Steel Buildings Design Contest” ชิงเงินสดมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนแนวคิด และวิธีการออกแบบอาคารแห่งอนาคต โดยใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กในการตอบสนองการออกแบบและใช้งาน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้แสดงผลงานต่อสาธารณชน

กำหนดการ

  • วันสุดท้ายของการรับผลงาน วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
  • วันประกาศผลการตัดสิน วันที่ 3 มิถุนายน 2559
  • วันแสดงผลงาน/มอบรางวัล วันที่ 24 มิถุนายน 2559
  • วันรับผลงานคืน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559

รางวัลประเภทระดับนิสิต นักศึกษา

  • รางวัลที่ 1 เงินสด 50,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินสด 5,000 บาท บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ขั้นตอนการส่ง
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารรายละเอียดโครงการภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ทางไปรษณีย์มาที่

คุณสราวุธ กาญจนพิมาย
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 248/1 ซ.ศูนย์วิจัย 4 (ซอย 17)
ถ.พระราม 9แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพ ฯ 10310

ติดต่อสอบถาม
คุณสราวุธ กาญจนพิมาย
โทรศัพท์ (02) 319-6555
โทรสาร (02) 319-6419

Total Prize Money: 
60,000 Baht
Deadline: 
09 Mar 2016 10:00 to 23 May 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.