^ Back to Top

ประกวด Storyboard หัวข้อ “รูปร่างดีเปลี่ยนชีวิต

ประกวด Storyboard หัวข้อ “รูปร่างดีเปลี่ยนชีวิต

สถาบันลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วน SparSha Slimming Center ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Storyboard หัวข้อ “รูปร่างดีเปลี่ยนชีวิต” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มีความสนใจ สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับความอ้วน และการดูแลรูปร่างอย่างสร้างสรรค์
2. เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักเห็นถึง ความสำคัญในเรื่องของการดูแลรูปร่าง และสุขภาพ

ขั้นตอนการส่งผลงาน
1. ผู้สนใจสามารถกรอกเอกสารใบสมัคร และใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่ายของผู้สมัครขนาด 1 นิ้ว ส่งมาที่

 • กรณีส่งผลงาน พร้อมใบสมัครด้วยตนเอง
  ส่งผลงานได้ที่ บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จากัด อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 ชั้น 17
  เลขที่ 75/21 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
 • กรณีส่งผลงาน พร้อมใบสมัครทาง E-Mail
  ส่งผลงาน และใบสมัคร โดยตั้งชื่อไฟล์ผลงาน เป็นชื่อผู้ส่งงาน โดยมีขนาดของคุณภาพของภาพ ไม่น้อยกว่า 300 DPI จัดส่งผลงานมาที่ natsudawan@sparsha.net โดยเขียนในช่องหัวเรื่อง (Subject) ของอีเมล์ว่าส่งผลงาน Storyboard เข้าประกวดในหัวข้อ “รูปร่างดีเปลี่ยนชีวิต”

2. ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นทีม หรือ เดี่ยว ก็ได้ไม่จำกัด และสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้นงาน
3. ออกแบบโครงร่างเนื้อหา และภาพ story board ในหัวข้อ “รูปร่างดีเปลี่ยนชีวิต” โดยมีความยาว 2 นาที
โครงร่างเนื้อหา และภาพ story board คือ การเขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของภาพยนตร์โฆษณา โดยแสดงรายละเอียดที่จะปรากฏในแต่ละฉากหรือแต่ละหน้าจอ อาทิ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงพูด เสียงดนตรี และแต่ละอย่างนั้นมีลาดับของการนำเสนอ ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นก่อน - หลัง อะไรจะปรากฏพร้อมกัน เป็นการออกแบบอย่างละเอียดในแต่ละหน้าจอก่อนที่จะลงมือสร้างภาพยนตร์โฆษณา ขึ้นมาจริงๆ

รูปแบบการนำเสนอผลงาน สามารถดำเนินงานได้ใน 3 ลักษณะ ได้แก่
1. การวาดภาพประกอบ พร้อมระบุคาบรรยาย เสียงประกอบ และอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น
2. การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างภาพ พร้อมระบุคำบรรยาย เสียงประกอบ และอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น
3. การถ่ายภาพจริง พร้อมระบุคาบรรยาย เสียงประกอบ และอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น
หมายเหตุ
ขนาดผลงาน จะต้องมีขนาดเท่ากับกระดาษ A3 โดยสามารถจัดทาลงบนวัสดุต่างๆ อาทิ พิมพ์บนกระดาษขาว และติดลงบนแผ่น PP Board หรือ ติดบนกระดาษแข็ง หรือ สามารถจัดส่งเป็นไฟล์งานได้

ตารางการประกวด

 • ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/Qcdd0x ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2558
 • ปิดรับสมัคร และส่งผลงานวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น.
 • ประกาศผลผู้ชนะเลิศอย่างเป็นทางการผ่านทางwww.facebook.com/SparShaSlimmingCenter และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ผลงาน ณ สานักงานใหญ่ บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จากัด ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ
วันและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า

เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป / คน
2. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด / คน
3. สำเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน (เฉพาะกรณีกาลังศึกษา)

รางวัลการประกวด

 • ผู้ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
 • รองชนะเลิศลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
 • รองชนะเลิศลำดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

หมายเหตุ
ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชาระภาษีเงินรางวัลร้อยละ 5 จากเงินรางวัลที่ได้รับตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม
คุณณัฐสุดาวรรณ แช่ตั้ง (คุณแป๋ม)
natsudawan@sparsha.net
โทร 0 2619 9555 ต่อ 221 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 -15.00 น.

Deadline: 
27 Oct 2015 10:00 to 30 Nov 2015 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.