^ Back to Top

ประกวดออกแบบวางผังบริเวณพื้นที่ทำกิจกรรมและพักผ่อนส่วนกลาง โครงการ ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน - ชะอำ (The Energy Hua Hin – Cha Am)

ประกวดออกแบบวางผังบริเวณพื้นที่ทำกิจกรรมและพักผ่อนส่วนกลาง โครงการ ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน - ชะอำ (The Energy Hua Hin – Cha Am)

โครงการ ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน-ชะอำ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบวางผังบริเวณพื้นที่ทำกิจกรรมและพักผ่อนส่วนกลาง โครงการ ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน - ชะอำ (The Energy Hua Hin – Cha Am) ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 90,000 บาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

 • เป็นนิสิต นักศึกษา ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม , สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และ/หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ส่งประกวดสามารถส่งผลงานเป็นทีมหรือผลงานเดี่ยวก็ได้ ลักษณะผลงานจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งประกวดคิดขึ้นมาใหม่ไม่เคยเผยแพร่ และ/หรือใช้ก่อสร้างที่ใดมาก่อน
 • ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวด จะต้องเป็นผลงานของผู้ส่งประกวดที่คิดขึ้นมาใหม่ หากมีการละเมิดจะไม่ได้รับการพิจารณาหรือหากได้รับพิจารณารับรางวัลแล้วถูกตรวจพบภายหลังจะถูกเรียกรางวัลทุนการศึกษาทั้งหมดคืน
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ในทุกรูปแบบ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลบริษัท มีสิทธิในการนำรายละเอียดในแบบทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอดเป็นแบบสำหรับใช้ในการก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 • การตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการที่บริษัทแต่งตั้ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา และคณะผู้บริหารของบริษัท ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

สิ่งที่ต้องนำเสนอ

 • ผังบริเวณที่ออกแบบ ด้วยมาตราส่วนขนาด ระยะ ที่แสดงรายละเอียดผลงานออกแบบที่ชัดเจน เช่น รูปแบบของงานภูมิทัศน์ hard scape ‐ soft scape , งานสถาปัตยกรรม , ประดิมากรรม , รูปแบบ pattern พื้นถนน-ทางเท้า รายการวัสดุต่างๆ ตลอดจนให้มีคำบรรยายที่ผู้ออกแบบต้องการสื่อสารให้คณะกรรมการรับทราบ
 • ทัศนียภาพ ผลงานการออกแบบ ที่เห็นภาพรวมในมุมมองต่างๆ

หมายเหตุ ลักษณะผลงานควรมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปพัฒนาเพื่อใช้ก่อสร้างจริงต่อไป

รูปแบบการนำเสนอ

 • กระดาษขนาด A2 จำนวนไม่เกิน 3 แผ่น ต่อผลงาน แต่ละแผ่นให้แสดงในแนวตั้ง และให้ผนึกลงบนบอร์ดที่มีความแข็งและน้ำหนักเบา แต่ละแผ่นให้มีเลขหน้าอยู่ที่มุมขวาด้านล่าง
 • ที่ด้านหลังบอร์ดทุกแผ่นให้ติดป้ายแสดงข้อมูลผู้ร่วมประกวด ประกอบด้วย ชื่อ–นามสกุลจริง , ชื่อสถานศึกษา , คณะ - ภาควิชา - สาขาวิชา - ชั้นปีที่กำลังศึกษา , ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ , เบอร์โทรศัพท์ , อีเมล์
 • ผลงานทุกชิ้นรวบรวมบรรจุลงในซองกระดาษหรือกล่องปิดผนึกให้มิดชิดเรียบร้อย

การส่งผลงาน / สถานที่ติดต่อ

 • ส่งผลงานทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
  บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 3 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  วงเล็บด้านล่าง “ประกวดแบบ”
 • ส่งผลงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน)
  อาคารโรงแรม อนันตรา บ้านราชประสงค์ ชั้น M (เดินทางโดยรถไฟฟ้า บีทีเอส ลงที่สถานีราชดำริ ตรงเข้ามาในซอยมหาดเล็กหลวง 3 ประมาณ 150 เมตร โรงแรมอนันตรา บ้านราชประสงค์ อยู่ฝั่งซ้ายมือ ขึ้นไปติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ.บ้านราชประสงค์ ชั้น M )

กำหนดการ

 • ผู้ส่งประกวดจะต้องส่งแบบถึงบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น. กรณีส่งแบบทางไปรษณีย์จะนับวันที่ประทับตราบนไปรษณีย์เป็นหลัก
 • ประกาศผลการตัดสินการประกวด วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ผ่านเว็บไซท์ www.theenergy.co.th และแจ้งผลการตัดสินสำหรับผู้ชนะทางอีเมล์หรือโทรศัพท์
 • กำหนดการมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด บริษัท จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ทุนการศึกษาสำหรับผู้ชนะการประกวด

 • ชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 60,000 บาท
 • รองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท
 • ชมเชย 2 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/theenergyhuahin

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชนก ไชยศิริ

Total Prize Money: 
90,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
07 Oct 2015 10:00 to 16 Nov 2015 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.