^ Back to Top

ประกวดออกแบบบ้านสไตล์รีสอร์ต หัวข้อ “อยู่ร่วมกัน”

ประกวดออกแบบบ้านสไตล์รีสอร์ต หัวข้อ “อยู่ร่วมกัน”

นิตยสาร โฮม แอนด์ รีสอร์ต ไทยแลนด์ และสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและตกแต่งไวนิลวินด์เซอร์ ขอเชิญนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านสไตล์รีสอร์ต หัวข้อ “อยู่ร่วมกัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 140,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมและคัดเลือกแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีทั้งความเป็นบ้านและรีสอร์ต อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่สนับสนุนให้ผู้คนยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แล้วเผยแพร่แนวคิดการออกแบบดังกล่าวให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจนาไปปรับใช้ อันจะเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม
2. เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้คนในสังคมเห็นความสาคัญของการยอมรับความแตกต่างเพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน
3. เพื่อเป็นเวทีสาหรับสนับสนุนส่งเสริมให้ นิสิต นักศึกษา ได้แสดงทักษะ ความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน รวมถึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับเพื่อนาไปใช้ปรับปรุงพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ประเภทอาชีวศึกษา
นักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงทุกสถาบัน ไม่จำกัดสาขาวิชา สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม (จำนวนสมาชิกไม่เกิน 3 คนต่อกลุ่ม) ไม่จำกัดจานวนทีมต่อ 1 สถาบัน
2. ประเภทอุดมศึกษา
นักศึกษาและนิสิตทุกสถาบันที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะหรือสาขาวิชา สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม (จำนวนสมาชิกไม่เกิน 3 คนต่อกลุ่ม) ไม่จากัดจำนวนทีมต่อ 1 สถาบัน
3. ผู้เข้าร่วมประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้หนึ่งชิ้นงานต่อหนึ่งกลุ่ม/เดี่ยวเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ากันในผลงานมากกว่า 1 ชิ้นงาน ชิ้นงานทั้งหมดจะไม่ได้รับการพิจารณาตัดสิน
4. ต้องเป็นผลงานการออกแบบด้วยตนเอง อันเกิดจากแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยมีการนาเสนอหรือส่งประกวดที่ใดมาก่อน ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลแล้วตรวจพบภายหลัง รางวัลที่ได้รับจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกคืนทั้งหมด (ผู้ออกแบบและส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากมีการเรียกร้องจากผู้ถูกละเมิด)

ข้อกำหนดในการออกแบบ
1. บ้านเดี่ยว 1-2 ชั้นขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 400 ตารางเมตรสาหรับครอบครัวที่มีจานวนสมาชิก 6 คนขึ้นไป
2. เป็นบ้านที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและเหมาะสาหรับทั้งการอยู่อาศัยและการพักผ่อน ดังแนวคิด “บ้านสไตล์รีสอร์ต”
3. เป็นบ้านที่แสดงให้เห็นถึงการตีความหัวข้อ “อยู่ร่วมกัน” ผ่านการออกแบบได้อย่างชัดเจน
4. ให้ออกแบบโดยเลือกใช้วัสดุก่อสร้างจาก เอสซีจี และ วินด์เซอร์ เป็นหลัก กรณีที่ทั้ง เอสซีจี และ วินด์เซอร์ ไม่มีวัสดุตามที่ต้องการ สามารถใช้วัสดุอื่นทดแทนได้

สมัครและส่งผลงาน
ส่งผลงานพร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยถือวันที่ลงตราประทับไปรษณีย์เป็นสาคัญ จ่าหน้าถึง

โครงการประกวดแบบบ้านสไตล์รีสอร์ต “อยู่ร่วมกัน”
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จากัด
18/19 ม.บ้านกลางเมือง Swiss Town ซ.ประเสริฐมนูกิจ25 แยก2
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

รางวัล รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 10 รางวัล รวมมูลค่า 140,000 บาท
ผู้ชนะการประกวดทั้งประเภทอุดมศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาจะได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลที่ 1 ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรจาก นิตยสาร Home & Resort Thailand และ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน
2. รางวัลที่ 2 ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรจาก นิตยสาร Home & Resort Thailand และ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน
3. รางวัลที่ 3 ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรจาก นิตยสาร Home & Resort Thailand และ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน
4. รางวัลชมเชย ประเภทละ 2 รางวัล รวม 4 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจาก นิตยสาร Home & Resort Thailand และ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • นิตยสาร โฮม แอนด์ รีสอร์ต ไทยแลนด์
  • โทร. 0 2553 1060 มือถือ 09 8279 5852
  • Email : home.resort14@gmail.com
Total Prize Money: 
140,000 Baht
Deadline: 
10 Sep 2015 10:00 to 30 Nov 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.