^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงาน ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง และใช้สำหรับเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ชิงรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

1. การออกแบบสามารถนำสัญลักษณ์หรือรูปลักษณ์อื่น ๆ ที่บ่งบอกถึงความร่วมมือ การเสริมสร้างพัฒนาผู้ประกอบการโดยมุ่งเน้นวิสาหกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล
ที่สามารถนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและมั่นคง และการส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อให้สะท้อนภาพรวมของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ต้องมีคำว่า “YRU-BIC”
2. สื่อและบ่งบอกถึงความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชนหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับท้องถิ่น
3. การออกแบบต้องสื่อถึงความทันสมัย ความก้าวหน้า ความสำเร็จทางด้านวิชาการ น่าเชื่อถือ และง่ายต่อการผลิต
4. การออกแบบ ไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร

รูปแบบผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. ออกแบบระบบการพิมพ์ภาพสี 1 ชุด และขาวดำ 1 ชุด
2. ต้องเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
3. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องใส่รหัสที่ผลงานทุกชิ้น เช่น 01
และตั้งชื่องานออกแบบตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเขียนอธิบายถึงความหมายของแต่ละเส้นหรือแต่ละลวดลายที่ใช้ประกอบ
4. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 5 ผลงาน

ส่งผลงานเข้าประกวด
1. ติดบนกระดาษแข็ง A4 จำนวน 1 ชุด ส่งด้วยตนเองที่
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือ ทางไปรษณีย์ ถึง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถนนเทศบาล
3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7322-
7141 ผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์จะพิจารณาจากตราประทับวันที่ได้รับจากไปรษณีย์ โดยต้องไม่เกิน วันที่ 30 กันยายน 2554

2. ส่งเป็น File ทาง e-mail : towfix@hotmail.co.th

คุณสมบัติผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป(คณะกรรมการจัดการประกวดไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด)

วันและเวลาการดำเนินโครงการ
1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2554
2. ประกาศผลการตัดสินวันที่ 1 ธันวาคม 2554

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน
คณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและผู้ทรงคุณวุฒิ

การเผยแพร่ผลงาน
คณะกรรมการฯจะส่งมอบผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศให้แก่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
• เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายทั่วประเทศ
• เอกสารประชาสัมพันธ์ และ ของที่ระลึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดขึ้น

รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

อนึ่ง คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทั้งหมด และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสามารถนำผลงานไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์แก่กิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

Total Prize Money: 
10,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Thu, 2011-12-01 (All day)

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod