^ Back to Top

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลส Seagull Design Contest

การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลส Seagull Design Contest เปิดเวทีให้นักออกแบบรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลส อย่างไร้ขีดจากัด ภายใต้คอนเซ็ปต์ "เครื่องครัวที่มีแรงบันดาลใจจากความทรงจำในวันวาน" โดยเลือกประเภทเครื่องครัวที่นึกถึงในอดีตมาพัฒนาและออกแบบให้ทันยุคสมัย ให้เป็นเครื่องครัวจากคนรุ่นใหม่ แต่ถูกใจคนรุ่นเก่า และสามารถนาไปพัฒนาเพื่อใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

การสมัครและส่งผลงาน
ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถสมัครและส่งผลงานผ่านทาง good@985goodfm.com เท่านั้น
ส่งไฟล์ขนาด A3 ความละเอียด 300 dpi พร้อมใบสมัครที่อธิบายที่มาและความหมายของผลงาน
(เปิดรับผลงาน 19 กรกฎาคม 2554 และหมดเขตส่งผลงาน 19 สิงหาคม 2554)

การคัดเลือกผลงาน
แบ่งออกเป็น 2 รอบ:
• รอบคัดเลือก: คัดเลือกเหลือ 5 ผลงานสุดท้ายจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
• รอบชิงชนะเลิศ: ตัดสินผู้ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 1 ท่าน / รองชนะเลิศอันดับ1 1 ท่าน / รองชนะเลิศอันดับ 2 1 ท่าน

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. นักศึกษาที่เข้าประกวดต้องมีรายชื่อและกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาและมีอาจารย์รับรอง
2. ผลงานของนักศึกษาต้องไม่เคยถูกผลิตและได้รับรางวัลการประกวดที่ใดมาก่อน
3. ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธิ์รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว

เกณฑ์ในการส่งผลงาน
- ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลส ภายใต้คอนเซ็ป “เครื่องครัวที่มีแรงบันดาลใจจากความทรงจำในวันวาน” เลือกประเภทเครื่องครัวที่นึกถึงในอดีตมาพัฒนาและออกแบบให้ทันยุคสมัย
- การออกแบบจะต้องออกแบบออกแบบอุปกรณ์ เครื่องใช้ในครัว และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
- ผลงานต้องมีสเตนเลสเป็นองค์ประกอบของชิ้นงานไม่น้อยกว่า 30%
- มีความทันสมัย น่าสนใจ แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และสื่อถึงความเป็น Seagull
- ไม่จำกัดเทคนิคในการออกแบบ
- นำเสนอ Perspective View / Concept / Elevation ด้วยเทคนิคใดก็ได้ลงในไฟล์ขนาด A3

เงื่อนไขในการส่งผลงาน
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์ภาพนามสกุล .jpg และไฟล์ .ai ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไปเท่านั้น พร้อมอธิบายคอนเซ็ปต์หรือแรงบันดาลใจในการออกแบบ
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและกติกาการส่งผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์ www.985goodfm.com
3. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถสมัครและส่งผลงานผ่านทาง good@985goodfm.com เท่านั้น
4. ผู้เข้ารอบทั้ง 5 ท่านต้องมาร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จากัด
ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2554
5. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด และ บริษัทฯ สามารถนำผลงานไปพัฒนา ปรับปรุงได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
6. ออกแบบผลงานด้วยตัวเอง ไม่นำผลงานอื่นมาดัดแปลง ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น และไม่เคยส่งผลงานดังกล่าว ประกวดที่ใดมาก่อน หากมีการตรวจพบภายหลังเจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวในทุกกรณี
7. การเข้าร่วมโครงการประกวดถือว่าผู้ที่เข้าร่วมการประกวดยอมรับเงื่อนไขที่ผู้จัดประกวดกำหนดขึ้น
8. ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข กติกาการประกวดโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การตัดสิน
- ความคิดสร้างสรรค์
- การสื่อความหมาย
- ความสวยงาม น่าสนใจ และความครบถ้วนของค์ประกอบ
- ความเหมาะสมในการนาไปผลิตจริง

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ: 1 รางวัล
เงินรางวัลจานวน 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจาก บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จากัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1: 1 รางวัล
เงินรางวัลจานวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจาก บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จากัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2: 1 รางวัล
เงินรางวัลจานวน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจาก บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จากัด

ประกาศผลการตัดสิน
• รอบคัดเลือก: คัดเลือกเหลือ 5 ผลงานสุดท้ายประกาศผลทาง 98.5 Good FM และ www.985goodfm.com วันที่ 22 สิงหาคม 2554
• รอบชิงชนะเลิศ: ในวันที่ 14 กันยายน 2554 ณ บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จากัด ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
19 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2554
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.985goodfm.com
เปิดรับผลงานทางอีเมล์ good@985goodfm.com
22 สิงหาคม 2554 คัดเลือกเข้ารอบแรก 5 ผลงานและประกาศผ่านทาง 98.5 Good FM และทาง www.985goodfm.com
14 กันยายน 2554 ตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ณ บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 98.5 Good FM ห้างหุ้นส่วนจากัด สุจิรา เอนเตอร์ไพรส์ 765- 13 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Tel. 0-2616-6414 Fax. 0-2616-6512 หรือ good@985goodfm.com เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Wed, 2011-09-14 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.