^ Back to Top

ศิลปะ

ประกวดศิลปะทั่วไป ในแขนงต่างๆ วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) คือ ศิลปะงดงาม ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ และ อารมณ์เป็นสำคัญ เช่น จิตรกรรม, ประติมากรรม, สถาปัตยกรรม, วรรณกรรม, ดุริยางศิลป์/ดนตรี, นาฏศิลป์ การละคร การเต้นรำ ภาพยนตร์

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Creative Thinking Contest 2010 (Rethink–Reuse–Recycle)

Creative Thinking Contest 2010

สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน สนับสนุนให้ เยาวชน มี ความคิดริเริ่มสรางสรรค และ สามารถ นําความคิดดังกลาวไปประยุกตใชในการประกอบธุรกิจของตนในอนาคต จึงไดจัด โครงการประกวดผลงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในงาน Creative Thinking Contest 2010 ภายใตหัวขอ “Rethink – Reuse – Recycle” ซึ่งเปนการนํากระดาษใชแลวมาคิดสรางสรรค และ ประดิษฐเปนผลิตภัณฑ์ใหมที่สามารถนําไปใชงานไดจริง รวมทั้งนําไปพัฒนาสูเชิงพาณิชยได้

Deadline: 
Mon, 2009-11-30 (All day)

ประกวดภาพถ่ายชุด คุณค่าของข้าวไทย

น้ำมันรําขาว “คิง” จัดโครงการประกวดภาพถาย หัวข้อ คุณคาของขาวไทย โดย เปดโอกาสให นิสิต นักศึกษา ไดแสดงความสามารถ ดานความคิดสรางสรรค และ ศิลปะการถายภาพ จากการนําเสนอภาพเกี่ยวกับ“ขาว”และ วิถีชีวิตความผูกพันของขาวกับชาวนาไทย

การประกวดวงดนตรี ระดับอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย 2552 (UMAT 2009)

ประกวดวงดนตรีระดับอุดมศึกษาชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย 2552 (UMAT 2009)

การประกวดวงดนตรีระดับอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย : University Music Award of Thailand (UMAT 2009) เปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา ที่มีความสามารถทางด้านดนตรี เข้าร่วม การประกวดชิงถ้วยรางวัล และ ทุนการศึกษา มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 80,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2009-11-20 (All day)

ประกวดออกแบบ NASA International Art and Design Contest 2010

NASA International Art and Design Contest 2010

ลองจินตนาการ ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เรา ที่ต้องไปอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ ในปี 2050 พวกเราจะมีชีวิตอยู่กันยังไง ทำงานอะไร ดำรงชีวิตท่ามกลางสภาพอันโหดร้าย และ การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสิ่งแวดล้อมบนดวงจันทร์ได้ยังไง

Deadline: 
Thu, 2010-04-15 (All day)

ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่ 2009

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาส่งผลงานประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ ชิงรางวัลรวมกว่า 1 หมื่นบาท เพื่อประชาสัมพันธ์"รณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009" การเฝ้าระวังการระบาดด้วยการล้างมือ ไอ จาม โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็น ผลงานของ นักเรียน นิสิต นักศ

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ คริสตัลสวารอฟสกี้ Crystal Design Contest

ร่วมส่งผลงานเข้า ประกวดออกแบบเครื่องประดับ คริสตัลสวารอฟสกี้ (Crystal Design Contest) ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท โดย บริษัทเรนโบว์ อาร์ท จำกัด ร่วมกับ สถาบันคริสตัลดีไซน์ ร่วมจัด การประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งแ

ประกวด Guitar Solo

สถาบัน KPN สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า จัด การประกวด Guitar Solo ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 19 ปี เพลงที่ใช้ในการประกวด 1 เพลง (Style rock, pop, funk, blue) ส่วน การแข่งขันดนตรี รอบชิงชนะเลิศ เล่นเพลงบังคับ Sweet child O’ mine (Gun n’ roses)

ประกวดวาดภาพ ระบายสี นานาชาติ สำหรับเด็ก

องค์กรสิ่งแวดล้อมโลก (UNEP) ร่วมกับ มูลนิธิ Global Peach and Environment (FGPE) แห่งประเทศญี่ปุ่น เบเยอร์ และ นิคอน คอปอร์เรชั่น ได้มีหนังสือเชิญชวนให้ ประเทศไทยส่งผลงานประกวดวาดภาพ สำหรับเด็ก อายุ 6-14 ปี โดยการเข้าร่วม การประกวดภาพวาดระบายสี ในง

การประกวดภาพถ่าย U-League 2009

เชิญร่วมกิจกรรม การประกวดภาพถ่าย U-League 2009 (ประเภทนักข่าว และ ประเภทบุคคลทั่วไป) ชิงรางวัลกล้อง Canon รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 พย. 2552

1. หลักเกณฑ์

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ ได้จัดกิจกรรมเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม” เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

Pages

Subscribe to RSS - ศิลปะ

Members Online

There are currently 0 users online.