^ Back to Top

ศิลปะ

ประกวดศิลปะทั่วไป ในแขนงต่างๆ วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) คือ ศิลปะงดงาม ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ และ อารมณ์เป็นสำคัญ เช่น จิตรกรรม, ประติมากรรม, สถาปัตยกรรม, วรรณกรรม, ดุริยางศิลป์/ดนตรี, นาฏศิลป์ การละคร การเต้นรำ ภาพยนตร์

ประกวดออกแบบงานประติมากรรม โครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ประกวดออกแบบงานประติมากรรม โครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวน ศิลปิน นักศึกษาศิลปะกรรม และบุคคลทั่วไป ประกวดออกแบบงานประติมากรรม เพื่อการเรียนรู้สู่การมีส่วนร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ 4 มิติ กาย ใจ สังคม และปัญญาภายใต้แนวคิด “การเดินทางของความสุข” โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ชิงรางวัล 200,000 บาท

ความเป็นมา

ประกวดงานศิลปะ เทศกาลแห่งความสุข Holiday Season contest ครั้งที่ 5 โดย Wacom

5th Wacom Holiday Season Contest 2010

เทศกาลแห่งความสุข ซึ่งเป็นเทศกาล Holiday Season contest ประจำปีครั้งที่ 5 โดย Wacom เอเชียแปซิฟิกขอเชิญผู้ที่อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ โอเชียเนีย ไตหวันและเกาหลีให้เราทราบถึงการเฉลิมฉลองเทศกาลวันหยุดที่แสดงออกถึงศาสนา และวัฒนธรรมของคุณ ส่งภาพถ่ายดิจิทัล ภาพวาด ภาพประกอบ หรือภาพงานศิลปะ ในหัวข้อ “เทศกาลวันหยุด” และคุณจะได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า ด้วยการแบ่งปันความสุขสนุกสนานในวันหยุ

Deadline: 
Fri, 2011-01-14 (All day)

ประกวดประติมากรรมนก สวนสัตว์เชียงใหม่

ประกวดประติมากรรมนก สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมกับความสวยงามของสวนชมนกนครพิงค์ สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่ง “ประติมากรรมนก” เข้าร่วมประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท และผลงานของท่านก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของสวนชมนกนครพิงค์ โดยการประกวดครั้งนี้ ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ และต้องมีความเหมือนจริงที่สุด

ประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award หัวขัอ "รัก"

โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ชิงถัวยพระราซทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ลยามบรมราซกุมาร ครั้งที่ 5 ประจําปี 2553 ในหัวขัอ "รัก" ซึ่งเป็นความรู้สีกอันมหัศจรรย์ที่อยูในตัวเราทุกคน และเป็นเเรงบันดาลใจขับเคลื่อนให้ส่งมอบความสุข กำลังใจ และความปรารถนาดีใหักับตนเอง ครอบครัว เพึ่อน สังคม รวมไปถีงธรรมซาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้นักเรียน นักศีกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไ

Deadline: 
Sun, 2010-10-31 (All day)

ประกวดผลงานศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 22 ประจาปี 2553

การประกวดผลงานศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 22 ประจาปี 2553 กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย

Deadline: 
Sun, 2010-08-15 (All day)

โครงการ ประกวดศิลปะ Animation

โครงการ ประกวดศิลปะ Animation ในหัวข้อ อภิวัฒน์สู่สันติ:CHANGE TO PEACE โครงการ ศิลปะ Animation ในวาระครบรอบ ชาตกาล 110 ปี รัฐบุรุษอาวุโสศาสตราจารย์ ดร.

Deadline: 
Sun, 2010-08-15 (All day)

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

การประกวดศิลปกรรมทำให้เกิดการพัฒนาทักษะ แนวความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์แก่เด็ก และเยาวชนของชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เป็นการวางรากฐานที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกร

Deadline: 
Sun, 2010-04-25 (All day)

การประกวดและการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56 ประจำปี 2553 ขอเชิญศิลปินสัญชาติไทย ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมด้วยความคิดของตนเอง

ส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมการประกวด โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

Deadline: 
Sun, 2010-06-20 (All day)

การประกวด และแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดและการแสดงศิลปเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งท

Deadline: 
Sun, 2010-10-03 (All day)

ประกวดออกแบบ Below 2 degrees

สมาคมภูมิสถาปัตยกรรม จัดโครงการประกวดออกแบบภายใต้หัวข้อ Below 2 degrees

สมาคมภูมิสถาปัตยกรรม ในฐานะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการร่วมหาทางออกกับที่จะทำอย่างไรต่อการ ช่วยลดอุณหภูมิโลกไม่เพิ่มขึ้น 2๐c ในอีก 10 ปี ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นคำถามที่เกิดขึ้นหลังการประช

Pages

Subscribe to RSS - ศิลปะ

Members Online

There are currently 0 users online.