^ Back to Top

May 2019

ประกวด Viral Clip แนวคิด "Fascinating Science : วิทยาศาสตร์ชวนพิศวง"

ประกวด Viral Clip แนวคิด "Fascinating Science : วิทยาศาสตร์ชวนพิศวง"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral Clip แนวคิด "Fascinating Science : วิทยาศาสตร์ชวนพิศวง" ในโครงการ Amuse & Amaze Short Film Contest S

Deadline: 
Sat, 2019-05-25 16:30

ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา “GoldCity Thailand Band Knockout 2019”

ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา “GoldCity Thailand Band Knockout 2019”

เครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้ ร่วมกับ รองเท้านักเรียน GoldCity ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา “GoldCity Thailand Band Knockout 2019” ภายใต้คอนเซ็ป “LET’S GO สายลุย! ไม่คุยให้เสียเวลา” ชิงทุนการศึ

Deadline: 
Tue, 2019-07-30 22:00

ประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP Village หัวข้อ “ม่วนคัก ฮัก ISAN”

ประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP Village หัวข้อ “ม่วนคัก ฮัก ISAN”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการเข้าประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP Village หัวข้อ “ม่วนคัก ฮัก ISAN” ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2019-07-01 16:30

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 "Social Innovation Business Plan Contest 2019"

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 "Social Innovati

Deadline: 
Fri, 2019-05-31 16:30

ประกวดโครงการค่ายอาสา โครงการ "กล่องวิเศษ น้องอยากได้พี่จัดให้"

ประกวดโครงการค่ายอาสา โครงการ "กล่องวิเศษ น้องอยากได้พี่จัดให้"

บริษัท อําพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จํากัด ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการค่ายอาสา โครงการ "กล่องวิเศษ น้องอยากได้พี่จัดให้" ชิงเงินสนับสนุนโครงการมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้

Deadline: 
Fri, 2019-05-31 16:30

ประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ "2:1:1 ผลักดันให้ผักนำ"

ประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ "2:1:1 ผลักดันให้ผักนำ"

โครงการโรงเรียนเด็กกินผัก ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ "2:1:1 ผลักดันให้ผักนำ" ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2019-05-31 16:30

ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 "ThaiHealth Inno Awards 2019"

ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 "ThaiHealth Inno Awards 2019"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 "ThaiHealth Inno Awards 2019" ชิงเงินรางวั

Deadline: 
Fri, 2019-07-19 18:00

ประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ "นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปี ข้างหน้า"

ประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ "นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปี ข้างหน้า"

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ "นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปี ข้างหน้า" ชิงเงินราง

Deadline: 
Sun, 2019-06-30 16:30

ประกวดเล่านิทาน โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 14

ประกวดเล่านิทาน โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 14

อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญหนูน้อยที่วัย 4-9 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่านิทาน โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 14 "เล่านิทาน อ่านความคิด รู้ทันชีวิต" ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และของรางวัลอีกมาก

Deadline: 
Sat, 2019-06-15 16:30

ประกวดออกแบบโลโก้ “ฉลองครบรอบ 30 ปี ที่นอนซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ประเทศไทย”

ประกวดออกแบบโลโก้ “ฉลองครบรอบ 30 ปี ที่นอนซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ประเทศไทย”

ที่นอนซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ “ฉลองครบรอบ 30 ปี ที่นอนซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ประเทศไทย” ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2019-06-15 (All day)

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 : Youth Greenovation Awards 2019 (YGA 2019)

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 : Youth Greenovation Awards 2019 (YGA 2019)

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่มปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และนักศึกษอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. ปวส.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 : Youth G

Deadline: 
Wed, 2019-07-10 (All day)

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 : 2019 UOB Painting of the Year

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 : 2019 UOB Painting of the Year

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ขอเชิญศิลปิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 : 2019 UOB Painting of the Year ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Sun, 2019-09-01 16:00

ประกวด "Ari Young Sensation 2019 by The Crystal"

ประกวด "Ari Young Sensation 2019 by The Crystal"

Ari ร่วมมือกับ The Crystal ขอเชิญน้องๆ อายุ 6 - 8 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "Ari Young Sensation 2019 by The Crystal" ชิงรางวัล และโอกาสในการเป็น อาริ พรีเซ็นตอร์ รุ่นเยาว์

Deadline: 
Mon, 2019-06-03 18:00

ประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"

ประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือสายอาชีวะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส

Deadline: 
Mon, 2019-07-01 16:30

ประกวดหนังสั้น งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 หัวข้อ “แม่”

ประกวดหนังสั้น งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 หัวข้อ “แม่”

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 หัวข้อ “แม่” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Tue, 2019-06-25 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.