^ Back to Top

September 2015

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “การศึกษา ๕ ช่วงวัย”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “การศึกษา ๕ ช่วงวัย”

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “การศึกษา ๕ ช่วงวัย” ชิงเงิรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล แลใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2015-11-13 16:00

ประกวดคลิปวีดีโอ "Digital for Life with Synology แบบไหนที่ใช่ ในสไตล์ของคุณ"

ประกวดคลิปวีดีโอ "Digital for Life with Synology แบบไหนที่ใช่ ในสไตล์ของคุณ"

Digitalcom ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ "Digital for Life with Synology แบบไหนที่ใช่ ในสไตล์ของคุณ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2015-10-31 16:00

ประกวด “ทายาทโชห่วยไทย” ประจำปี 2559

ประกวด “ทายาทโชห่วยไทย”

Makro ขอเชิญผู้สืบทอดกิจการร้านโชว์ห่วย ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดแผนพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย “ทายาทโชห่วยไทย” ประจำปี 2559 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

คุณสมบัติ

Deadline: 
Sun, 2015-11-15 16:00

ประกวดภาพถ่าย “60 ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน”

ประกวดภาพถ่าย “60 ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน”

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “๖๐ ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2015-10-25 16:00

ประกวดนวัตกรรม "รอด ปลอดภัย(พิบัติ)"

ประกวดนวัตกรรม "รอด ปลอดภัย(พิบัติ)"

UNDP, ChangeFusion และ 12 ภาคี “รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม” ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม "รอด ปลอดภัย(พิบัติ)" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2015-10-18 16:00

ประกวดภาพยนต์สั้นพิงคนคร ครั้งที่ 1 หัวข้อ "รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร"

ประกวดภาพยนต์สั้นพิงคนคร ครั้งที่ 1 หัวข้อ "รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร"

สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนต์สั้นพิงคนคร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 หัวข้อ "รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารว

Deadline: 
Wed, 2015-10-14 16:00

ประกวดดนตรี SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

ประกวดดนตรี SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558 ชิงทุนการศึกษา พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2015-10-30 16:00

ประกวดภาพถ่ายสวยงาม หัวข้อ “ที่..มช.”

ประกวดภาพถ่ายสวยงาม หัวข้อ “ที่..มช.”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายสวยงาม หัวข้อ “ที่..มช.” ในโครงการ “มช. ร่มแดนช้าง” ปีที่ 2 (พ.ศ. 2558-2559) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2016-02-01 16:00

ประกวด "TKFF Talent Contest 2015"

ประกวด "TKFF Talent Contest 2015"

บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "TKFF Talent Contest 2015" ในงานมิตรภาพไทย-เกาหลี 2015 : Thai

Deadline: 
Fri, 2015-10-30 16:00

แข่งขันต่อเลโก้เล่านิทาน หัวข้อ "อสังหา...ในจินตนาการ"

The Energy Huahin ร่วมกับ LEGO Education Thailand ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 6-15 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต่อเลโก้เล่านิทาน หัวข้อ "อสังหา...ในจินตนาการ" ในกิจกรรม LEGO Education Brick Challenge 2015 ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท

ประกวดแอพพลิเคชั่น "Active Citizen : Geek so Good พัฒนาไอเดีย ... สู่นวัตกรรมไอที เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์"

ประกวดแอพพลิเคชั่น "Active Citizen : Geek so Good พัฒนาไอเดีย ... สู่นวัตกรรมไอที เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์"

โครงการ “Active Citizen : Geek so Good” ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอพพลิเคชั่น "Active Citizen : Geek so Good พัฒนาไอเดีย ...

Deadline: 
Fri, 2015-11-06 16:00

ประกวดผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ผ่านลายเส้นปากกา Pigma Micron ในแนวความคิด "ชีวิตไม่ถูกก๊อปปี้"

ประกวดผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ผ่านลายเส้นปากกา Pigma Micron ในแนวความคิด "ชีวิตไม่ถูกก๊อปปี้"

บริษัท ซากุระ โปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ผ่านลายเส้นปากกา Pigma Micron ในแนวความคิด "ชีวิตไม่ถูกก๊อปปี้" ในโครงการ "I AM ORIGINAL by PIGMA MICRON" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 220

Deadline: 
Fri, 2015-10-30 16:00

ประกวดเดินแบบ "SUPERSTAR COLLEGE KIDS MODEL 2015"

ประกวดเดินแบบ "SUPERSTAR COLLEGE KIDS MODEL 2015"

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Asia) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดเดินแบบ "SUPERSTAR COLLEGE KIDS MODEL 2015" ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวม 26,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาที่สถาบัน Superstar Academy

Deadline: 
Fri, 2015-10-16 16:00

ประกวด “น้ำพริกลงเรือ ตำรับสำนักพระวิมาดาเธอฯ”

ประกวด “น้ำพริกลงเรือ ตำรับสำนักพระวิมาดาเธอฯ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวด “น้ำพริกลงเรือ ตำรับสำนักพระวิมาดาเธอฯ” ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “ฉลอง ๔ ทศวรรษ คหกรรมศาสตร์ สวนสุนันทา” ชิงเงินรางว

Deadline: 
Fri, 2015-10-30 16:00

ACTIVE CITIZEN : GEEK SO GOOD พัฒนาไอเดีย...สู่นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์

Active Citizen : Geek so Good พัฒนาไอเดีย ... สู่นวัตกรรมไอที เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ ประกาศตามหาทีมนักพัฒนา ที่กล้าคิด และพัฒนาโปรแกรม แอพพลิเคชั่นเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ไอเดียดี มีทุน...รวมมูลค่า 400,000 บาท

Members Online

There are currently 0 users online.