^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพถ่าย "คิดถึงที่สุด สมุทรสาคร (New Normal)"
จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "คิดถึงที่สุด สมุทรสาคร (New Normal)" ชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท...
ประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip) หัวข้อ "Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง"
กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip) หัวข้อ "Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 130,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร กติกาการส่งผลงาน...
ประกวดในโครงการ “ฮอร์สนักเขียนน้อย ครั้งที่ 4 : Horse Young Writer Awards 2020”
กลุ่มบริษัท นานมี จำกัด และ สำนักพิมพ์ทองเกษม ขอเชิญประถมศึกษาปี 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ “ฮอร์สนักเขียนน้อย ครั้งที่ 4 : Horse Young Writer Awards 2020”...
ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)"
บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ RISC ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC...
ประกวด "คิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย"
โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ขอเชิญผู้นใจอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "คิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย" กับแคมเปญ Words Change the World คำพูดเปลี่ยนโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,670,...
ประกวดเรื่องสั้นหักมุม ประจําปี 2563
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นหักมุม ประจําปี 2563...
ประกวด "International Illustration Contest 2020"
CELSYS,Inc ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "International Illustration Contest 2020" หัวข้อ "The cutest character in the Galaxy" ชิงของรางวัล Submission criteria Illustrations based on...
ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2020
กรมปศุสัตว์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2020 หัวข้อ “End Rabies: Collaborate, Vaccinate” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 23,000 บาท...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ GSB Design Contest 108 ปี ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ GSB Design Contest 108 ปี ธนาคารออมสิน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป...
ประกวดทักษะการพูด (ภาษาไทย) "Pattaya Junior guide 2020"
Harbor Pattaya ขอเชิญน้อง ๆ อายุไม่เกิน 11 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะการพูด (ภาษาไทย) "Pattaya Junior guide 2020" หัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในพัทยา" ชิงเงินรางวัล และโอกาสร่วมงานในสื่อทุกช่องทางของ...
ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : 赛能能技言语语汉美南 : NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILLS CONTEST ครั้งที่ 10
บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : 赛能能技言语语汉美南 : NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILLS CONTEST ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 หัวข้อ “หนึ่งแถบ...
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้าด้วยดาวเทียมระบุตาแหน่งแม่นยำสูง (Early Warming Service : EWS)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักนโยบำยกิจกำรด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น (NSPS) และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (...
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ "AEON English Speech Contest 2020"
มูลนิธิอิออนประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ "AEON English Speech Contest 2020"...
ประกวดบทความ, Infographic หรือ VDO หัวข้อ "BIM and Technology"
สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM) ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ, Infographic หรือ VDO หัวข้อ "BIM and Technology" ชิงรางวัลมูลค่า 4,000 บาท ทุกเดือน เงื่อนไขการส่งประกวดผลงาน...
ประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศีกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 (ประจำปี 2563) ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวม 1,415,000...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.