^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ อส.อส. อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ อส.อส. อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมโล่...
ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “มาตรฐานอุตสาหกรรม…เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย”
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “มาตรฐานอุตสาหกรรม…เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย”...
ประกวดเขียนจดหมายเยาวชน ประจำปี 2561
ไปรษณีย์ไทย ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนจดหมายเยาวชน ประจำปี 2561 หัวข้อ “จินตนาการว่า คุณเป็นจดหมายที่เดินทางผ่านกาลเวลา...
ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ขอเชิญนักเขียน และสำนักพิมพ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "...
ประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ บมจ. ทีโอที
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ บมจ. ทีโอที ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 500,000...
ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัล...
ประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน...
ประกวดสุนทรพจน์ (ระดับอุดมศึกษา) ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561 หัวข้อ "102 ปี สหกรณ์ไทยพัฒนาไทย"
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ (ระดับอุดมศึกษา) ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561 หัวข้อ "102 ปี สหกรณ์ไทยพัฒนาไทย" เนื่องในโอกาสครบรอบ 102 ปีสหกรณ์ไทย (ถิ่นกำเนิดสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย)...
ประกวดสื่อสร้างสรรค์ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม”
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ชิงเงินเพื่อผลิตผลงานจริง พร้อม Workshop กับมืออาชีพ...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering
Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction...
ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2561
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และองค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 480,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร...
ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27
ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (JUNIOR MARKETING ASSOCIATION OF THAILAND หรือ J-MAT) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27...
ประกวดสาวอารมณ์ดี St.Andrews Cute Girls ปี 2018
(ยกเลิกการประกวด) EasyWear By St.Andrews ขอเชิญสาว อายุระหว่าง 15 - 25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดสาวอารมณ์ดี St.Andrews Cute Girls ปี 2018 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท...
ประกวด MISTER & MISSTEEN THAILAND 2018
MISTER & MISSTEEN THAILAND ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 3 - 23 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด MISTER & MISSTEEN THAILAND 2018 ชิงถ้วยประทาน หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร เงินรางวัล มงกุฎ สายสะพาย...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.