^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดสาวอารมณ์ดี St.Andrews Cute Girls ปี 2018
EasyWear By St.Andrews ขอเชิญสาว อายุระหว่าง 15 - 25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดสาวอารมณ์ดี St.Andrews Cute Girls ปี 2018 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท...
ประกวด MISTER & MISSTEEN THAILAND 2018
MISTER & MISSTEEN THAILAND ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 3 - 23 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด MISTER & MISSTEEN THAILAND 2018 ชิงถ้วยประทาน หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร เงินรางวัล มงกุฎ สายสะพาย...
ประกวดวิดีโอสั้น Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา" กับการป้องกันปัญหา ยาเสพติดในหมู่เยาวชน
กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก และบริษัท ทรู...
ประกวดภาพถ่าย NONGKHAI PHOTO RUSH 2 "NONGKHAI STORIES : เล่าเรื่องเมืองหนองคาย"
จังหวัดหนองคาย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย NONGKHAI PHOTO RUSH 2 "NONGKHAI STORIES : เล่าเรื่องเมืองหนองคาย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 440,000 บาท คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน...
ประกวดภาพระบายสี FOREMOST OMEGA SMART ART "ท่องโลกอนาคตกับโฟร์โมสต์ โอเมก้า"
Foremost ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 3 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพระบายสี FOREMOST OMEGA SMART ART "ท่องโลกอนาคตกับโฟร์โมสต์ โอเมก้า" ชิงทริปไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ พร้อมทุนการศึกษา และ T-shirt...
ประกวดดนตรีไทย ในงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ปีพุทธศักราช 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ในงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย...
ประกวดการภาพถ่าย หัวข้อ “สะพายกล้อง ท่องเมืองปากช่อง”
เทศบาลเมืองปากช่อง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการภาพถ่าย หัวข้อ “สะพายกล้อง ท่องเมืองปากช่อง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล...
ประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561 หัวข้อ “โกงเก่าต้องหมดไป โกงใหม่ต้องไม่เกิด ไม่เปิดโอกาสให้โกง”
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561 หัวข้อ “โกงเก่าต้องหมดไป...
ประกวดการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ PIM Innovative Biz Plan Challenge 2018
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พี ไอ เอ็ม) ขอเชิญนักเรียนม.ปลาย (ม.4 - 6) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ PIM Innovative Biz Plan Challenge 2018 หัวข้อ “Smart...
ประกวดเรื่องสั้นในโครงการลมหนาวเงาจันทร์วรรณศิลป์ ตอน "ศิลป์สืบสวนชนวนลายลักษณ์"
ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นในโครงการลมหนาวเงาจันทร์วรรณศิลป์ ตอน "ศิลป์สืบสวนชนวนลายลักษณ์"...
ประกวดภาพยนตร์สั้น/สารคดี หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้”
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น/สารคดี หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้”...
ประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร” พร้อมเงินสด...
ประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง โอฬาระชิน” พร้อมเงินสด...
ประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561”
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561” ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ “รังสรรค์ ตันติวงศ์” พร้อมเงินสด...
ประกวดบทกวีไฮกุครั้งที่ 15 ประจำปี 2560-2561 หัวข้อ “สิ่งมีชีวิต : Living Things”
JAL FOUNDATION ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทกวีไฮกุครั้งที่ 15 ประจำปี 2560-2561 หัวข้อ “สิ่งมีชีวิต : Living Things”...

หน้า

Members Online

There are currently 0 users online.