^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดใน​การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมการประกวดใน​การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ศิลปินสัญชาติไทย...
ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักสวนป่า ปี 2560 หัวข้อ “Out of the box หลุดจากกรอบเดิมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีกว่า”
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักสวนป่า ปี 2560 หัวข้อ “Out of the box...
ประกวดแอนิเมชั่น "เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2"
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย (Software Park Thailand) ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น "เงินออมสร้างชาติ...
ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2560
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “...
ประกวดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสำหรับผู้พิการทางการเห็น การได้ยินหรือสื่อความหมาย
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป...
ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2560
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "...
ประกวดวรรณกรรม รางวัลพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับทายาทพระยาอนุมานราชธน และบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ และสำนักพิมพ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”...
ประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 “ICT Innovations for eHealth & mHealth”
กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมกาประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 “ICT Innovations for eHealth...
ประกวดงานแปลวรรณกรรมชิงรางวัลเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ชาลส์ ประจำปี 2560
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานแปลวรรณกรรมชิงรางวัลเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ชาลส์ ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล...
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล...
ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “ฟันดีทั่วหล้าพระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9”
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “ฟันดีทั่วหล้าพระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9” ชิงทุนการศึกษา...
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาทุกระดับการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล...
ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว “สะพายกล้อง ท่องเที่ยวกะตะ –กะรน ปีที่ 3”
เทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว “สะพายกล้อง ท่องเที่ยวกะตะ - กะรน ปีที่ 3”...
ประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...
ประกวดตราสัญลักษณ์ "15 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร"
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการรประกวดตราสัญลักษณ์ "15 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 55,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร...

หน้า

Members Online

There are currently 0 users online.