^ Back to Top

ออนไลน์

สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์เพื่อการรีไซเคิล"

สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์เพื่อการรีไซเคิล"

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิล ยูนิลิเวอร์ และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์เพื่อการรีไซเคิล" ในวันพฤหั

Seminar date: 
พฤหัสบดี, 2020, สิงหาคม 27 - 14:00 to 16:00
Subscribe to RSS - ออนไลน์

Members Online

There are currently 0 users online.