^ Back to Top

OIC Board Game Innovation

ประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย "OIC Board Game Innovation"

ประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย "OIC Board Game Innovation"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย "OIC Board Game Innovation" ภายใต้แนวความคิด "ความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัย : Insurance Literacy

หมดเขต: 
พ, 2021-05-05 16:30
Subscribe to RSS - OIC Board Game Innovation

Members Online

There are currently 0 users online.