^ Back to Top

OIC Board Game Innovation

ประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย ปี ที่2 : OIC Board Game Innovation 2nd

ประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย ปี ที่2 : OIC Board Game Innovation 2nd

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย ปี ที่2 : OIC Board Game Innovation 2nd ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท พร้อมโล่ราง

Deadline: 
Sun, 2023-04-02 16:30

ประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย "OIC Board Game Innovation"

ประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย "OIC Board Game Innovation"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย "OIC Board Game Innovation" ภายใต้แนวความคิด "ความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัย : Insurance Literacy

Deadline: 
Wed, 2021-05-05 16:30
Subscribe to RSS - OIC Board Game Innovation

Members Online

There are currently 0 users online.