^ Back to Top

สัมมนา “การออกแบบบริการ”

สัมมนา “การออกแบบบริการ”

TCDC ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดสัมมนา “การออกแบบบริการ” โดยสองวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Service Design จาก The Oslo School of Architecture and Design ราชอาณาจักรนอร์เวย์ Prof. Dr. Simon Clatworthy และ Ted Matthews เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะเป็นช่องทางใหม่ในการพัฒนางานออกแบบของไทยเพื่อการพัฒนาในเชิงธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวันที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 17.00-18.30 ณ ห้องออดิทอเรียม TCDC

การออกแบบในปัจจุบันมีการพัฒนาจาก “สินค้า” ไปสู่ “บริการ” เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงช่วยตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของผู้บริโภคสมัยใหม่ได้ดียิ่งขึ้นและส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจ แต่ “การออกแบบบริการ” ยังส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมโลก การออกแบบบริการจึงกลายเป็นกระแสสำคัญของวงการอุตสาหกรรมออกแบบทั่วโลก

กำหนดการ 
17.00-17.30    การบรรยายเรื่อง “Design role in the current and future discourse of service design and business” โดย Prof. Dr. Simon Clatworthy 
17.30-18.00    การบรรยายเรื่อง “Service Design thinking as a tool for social innovation” โดย 
Ted Matthews 
18.00-18.30    ถาม-ตอบ 

รู้จักวิทยากร

• Prof. Dr. Simon Clatworthy 
Prof. Dr. Simon Clatworthy จบปริญญาเอกด้าน Service Design และเป็นอาจารย์สอนด้าน Interaction Design ที่ Oslo School of Architecture 
เขาเป็นผู้ประสานงานโครงการเกี่ยวกับการบริการลูกค้าให้กับหลายองค์กรผู้ให้บริการชั้นนำในนอร์เวย์ ในปี 2011 เขารับหน้าที่หัวหน้าศูนย์ Centre for Service Innovation ด้านแบรนด์และประสบการณ์ลูกค้า ซึ่งเป็นโปรแกรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยองค์กรผู้ให้บริการร่วมกับสถาบันวิจัยหลายแห่งในนอร์เวย์ 
ประสบการณ์ของ Simon ยังรวมถึงนวัตกรรมด้านการบริการอีกมากมาย อาทิ โครงการพัฒนาแนวคิดใหม่ด้านการให้บริการสำหรับบริษัทคมนาคมระหว่างประเทศ นวัตกรรมการบริการในธุรกิจการแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาการบริการทางการแพทย์ของประเทศนอร์เวย์โดย Accenture  และโครงการศึกษาว่า Service Design สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าให้กับ Telenor ได้อย่างไร โดยมุ่งเน้นที่การออกแบบจุดสัมผัส (Touch-point Design) และการเปลี่ยนผ่านจากกลยุทธ์แบรนด์สู่ประสบการณ์ลูกค้า

​• Ted Matthews 
Ted Matthews เป็นอาจารย์ประจำ The Oslo School of Architecture and Design ควบคู่ไปกับการศึกษาปริญญาเอกด้านการพัฒนาเครื่องมือสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม และตลอดจนเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย DesignLab for Social Innovation ซึ่งริเริ่มโดย AHO และ Norsk Form เพื่อศึกษาบทบาทของการออกแบบในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเพื่อสังคม และปรับปรุงคุณภาพของชีวิตในเมือง 
เขาจบปริญญาโทสาขา Industrial Design จาก Central St Martin's College of Art and Design ลอนดอน ประเทศอังกฤษ และมีประสบการณ์มากมายด้านออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางผังเมืองซึ่งเน้นความร่วมมือของชุมชนและการสร้างนวัตกรรมสำหรับสาธารณชนและด้านสังคมให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ State department for roads, Statedepartment for Environment, Norwegian Fashion Institute และ Oslo School of Marketing

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
โปรดสำรองที่นั่งผ่านระบบ Online Reservation หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664-8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)

หมายเหตุ 
1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า 
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที 
3. บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีบริการหูฟังการแปลเป็นภาษาไทย
 

Seminar date: 
05 ก.ย. 2013 17:00 to 18:30
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.