^ Back to Top

ผลการประชันกลอนสดและประกวดบทร้อยกรอง

ผลการประชันกลอนสดและประกวดบทร้อยกรอง เนื่องในงานประชันกลอนสดเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ ๙  "ร้อยกวีเฉลิมพระเกียรติ" ณ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สรุปผลรางวัล

 • ผลประชันกลอนสด  ระดับประถมศึกษา                           
  • รางวัลชนะเลิศ                     
   โรงเรียน สายมิตรศึกษา ทีมที่ ๑ จังหวัดปราจีนบุรี 
   ๑. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ทับทอง
   ๒. เด็กหญิงสิริกร  แนวสุข
   ๓. เด็กชายพงศ์อนันต์  เอมเปีย    
  • รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑
   โรงเรียน อนุบาลวัดอ่างทอง  ทีมที่ ๑  จังหวัดอ่างทอง
   ๑. เด็กหญิงเมธาพร  ฉันท์แต่ง
   ๒. เด็กหญิงปาลิตา  อ้นสุข
   ๓. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  หาญตระกูล                              
  • รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒
   โรงเรียน วัดน้ำอาบ  ทีมที่ ๒   จังหวัดอ่างทอง  
   ๑. เด็กชายวรกันต์  บุญประสิทธิ์
   ๒. เด็กชายเอธัส  เอี่ยมสะอาด
   ๓. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทับทิมเขียว                           
  • รางวัลชมเชย 
   • โรงเรียน อนุบาลวัดอ่างทอง ทีมที่ ๒     จังหวัดอ่างทอง
    ๑. เด็กหญิงปุณณภา  เทียนชัย
    ๒. เด็กชายธิติสรณ์  ธรรมนา
    ๓. เด็กชายธนชาติ  รสโอชา                          
   • โรงเรียน วัดป่าพฤกษ์  จังหวัดสุพรรณบุรี
    ๑. เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีสังข์งาม
    ๒. เด็กหญิงประภัสสร  กล้าหาญ
    ๓. เด็กหญิงสุภาภรณ์  งามยิ่ง
   • โรงเรียน วัดสระแก้ว “รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์”   จังหวัดอ่างทอง
    ๑. เด็กหญิงนพรัตน์   เต่าทอง
    ๒. เด็กหญิงอาภัสรา  รัมมะมนต์
    ๓. เด็กหญิงรภากร  สุพิชญ์
 • ผลประชันกลอนสด  ระดับมัธยมศีกษาตอนต้น                            
  • รางวัลชนะเลิศ
   โรงเรียน สายมิตรศึกษา ทีมที่ ๑    จังหวัดปราจีนบุรี
   ๑. เด็กหญิงสิริมา  จวงสอน
   ๒. เด็กหญิงอภิสรา  พิมพ์หิรัญ
   ๓. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุนทร     
  • รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑     
   โรงเรียน สายมิตรศึกษา ทีมที่ ๒    จังหวัดปราจีนบุรี 
   ๑. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไขกล
   ๒. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุวรรณสุข
   ๓. เด็กหญิงสุชาดา  พรมศรี                                    
  • รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒     
   โรงเรียน กบินทร์วิทยา ทีมที่ ๑    จังหวัดปราจีนบุรี
   ๑. เด็กชายสกนธ์  เทพนรินทร์
   ๒. เด็กหญิงกองทอง  เกิดโภคา
   ๓. เด็กหญิงปทุมทิพย์  โคกกระชาย                            
  • รางวัลชมเชย  
   • โรงเรียน คุรุประชาสรรค์     จังหวัดชัยนาท
    ๑. เด็กชายภาณุพงศ์  กรรณิกากลาง
    ๒. เด็กหญิงกรรณิกา  เชื้อสายบัว
    ๓. เด็กหญิงแพรวพรรณราย  โพธิ                    
   • โรงเรียน ศรียานุสรณ์    จังหวัดจันทบุรี
    ๑. นางสาวนริศรา  โพธิ์ลาภด้วง
    ๒. เด็กหญิงชมนภัส  ค้าผล
    ๓. นางสาวทัดทิวา  มีเงิน
   • โรงเรียน แสวงหาวิทยาคม   จังหวัดอ่างทอง
    ๑. เด็กหญิงอนุสรา  ชื่นบาล
    ๒. เด็กหญิงอรรมพิกา  เทพจันทร์
    ๓. เด็กหญิงอภิญญา  ปานหงษ์
 • ผลประชันกลอนสด  ระดับมัธยมศีกษาตอนปลาย                            
  • รางวัลชนะเลิศ                     
   โรงเรียน สงวนหญิง       จังหวัดสุพรรณบุรี
   ๑. นางสาวสุพรรษา  สว่างใจ
   ๒. นางสาวกัญญารัตน์   วรรณประทุมจินดา
   ๓. นายอรรถพล  ศรีสังข์งาม      
  • รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑     
   โรงเรียน สตรีอ่างทอง ทีมที่ ๑      จังหวัดอ่างทอง
   ๑. นายจิรวัฒน์  บุญสม
   ๒. นายทนงศักดิ์   ปิ่นประดับ
   ๓. นายภควา  ทองโบราณ                                     
  • รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒     
   โรงเรียน กบินทร์วิทยา ทีมที่ ๑    จังหวัดปราจีนบุรี
   ๑. นางสาวนันทวัน  สุวรรณะ
   ๒. นางสาวรัตนาภรณ์  แจ้งกระจ่าง
   ๓. นางสาวจารุวรรณ  พันธุ์สุ                                   
  • รางวัลชมเชย                       
   • โรงเรียน สายมิตรศึกษา ทีมที่ ๑    จังหวัดปราจีนบุรี
    ๑. นางสาวทหัยภัทร  วงศ์ศิริรังษี
    ๒. นางสาวธนัชชา  กิจโสภี
    ๓. นางสาวสายธาร  เพียรอนุกูลบุตร                          
   • โรงเรียน หนองกี่วิทยาคม  ทีมที่ ๑    จังหวัดบุรีรัมย์
    ๑. นายนันทวัฒน์  ทองดี
    ๒. นายจักรพันธ์  สุดหอม
    ๓. นางสาวปณิตา  สารคาม
   • โรงเรียน วัดสระแก้ว “รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์”   จังหวัดอ่างทอง
    ๑. นางสาววริษา  พุฒิไชยจรรยา
    ๒. นางสาววีรวรรณ  ซีหมื่อ
    ๓. นางสาวอมรรัตน์   สุระพา
 • ผลประกวดบทร้อยกรอง (กลอนกระดาษ)  ประเภทประชาชนทั่วไป                              
  • รางวัลชนะเลิศ                      นางสาวชลธิชา  บุบผา   
  • รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑      นายสราวุธ  สัญญะโม                      
  • รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒      นายสุรพงษ์  วีระพงษ์                                 
  • รางวัลชมเชย                        นายสุเทพ   เอกปัจชา             
  • รางวัลชมเชย                        นางสาวนันทวัน  สุวรรณะ
  • รางวัลชมเชย                       นางวราภรณ์  แม้นศรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณนันทชัย ภัทรนิธานทิพย์ /เลขานุการ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ภาคกลาง
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.