^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย ฅน ฟิล์มสี ฟิล์มขาวดำ ดิจิตอล

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นเจ้านายพระองค์หนึ่งที่ทำคุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์ต่อประเทศไทยโดย เฉพาะในวงการศิลปวัฒนธรรมและการช่างของไทย พระองค์เป็นที่รู้จักในฐานะ นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงสามรัชกาล ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญของศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง อาทิ ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ การประพันธ์ ดนตรี และการแสดง ตลอดจนประวัติศาสตร์และโบราณคดี อัจฉริยภาพทางศิลปะ จากพระกรณียกิจทั้งมวลนี้ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ลงมติให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2506

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดงานวันนริศ เพื่อน้อมรำลึกถึง “ สมเด็จครู “ ของ เหล่าช่างศิลปะทุกแขนงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะ ทางด้านการถ่ายภาพซึ่งเป็นวิวัฒนาการของศิลปะแขนงหนึ่งในยุคปัจจุบันที่เติบ โตไปตามกระแสโลกแห่งเทคโนโลยี จึงได้กำหนดโครงการประกวดและจัดแสดงภาพถ่ายด้านศิลปะ มีหัวข้อการประกวด เรื่อง “ ฅน ” เนื่องในวันนริศ ขึ้น และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และส่งเสริมเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สาธารณชน ตลอดจนยกระดับวงการถ่ายภาพของไทยเพื่อพัฒนาให้เป็นระดับสากล เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดและมุมมองที่หลากหลายในด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันจากนักถ่ายภาพทั่ว โลก

ความหมายของ “ฅน” หมาย รวมถึงผู้คน ความมีชีวิต การดำรงชีวิตและวิถีชีวิตของผู้คนในหลากหลายเชื้อชาติ มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ มีอิสระเสรีในการคบหากัน และการนับถือศาสนาหรือสิ่งเคารพทางจิตใจต่างกัน ทั้งนี้ การแสดงออกอาจเป็นภาพใบหน้าหรือภาพเต็มตัว เป็นภาพของเด็กหนุ่มสาว หรือคนชรา ในอิริยาบถที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม บรรยากาศช่วงเวลา วิถีวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นหรือเมือง โดยสื่อออกมาด้วยภาพศิลปะที่ถ่ายทอดความคิดหรือความหมายหรืออารมณ์ความ รู้สึก ตามบุคลิกภาพของผู้สร้าง

หัวข้อการประกวด เรื่อง “ฅน”

ประเภทของภาพถ่าย : ภาพถ่ายฟิล์มสี ฟิล์มขาวดำ หรือดิจิตอล

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด : ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
1.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ฅน”
2.สามารถถ่ายภาพได้ทั้งกล้องบรรจุฟิล์มและกล้องดิจิตอล สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ
3.ภาพ ถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี–ขาวดำ ขนาดของภาพ 16X20 นิ้ว (กรณีขนาดของภาพเล็กหรือใหญ่กว่ากำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ตัดสิน) ให้ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดมาพร้อมทั้งไฟล์ภาพที่บันทึกลงแผ่นซีดี ทั้งนี้ ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ภาพถ่ายและต้นฉบับจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
4.การส่งภาพถ่ายให้ส่งภาพถ่ายได้คนละไม่น้อยกว่า 2 ภาพ แต่ไม่เกิน 4 ภาพ
5.เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
6.ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้าม มิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจ พบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดครั้ง ต่อๆ ไป
7.ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มกำกับผลงานที่กำหนดให้อย่างชัดเจน
8.ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
9.ภาพ ถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มหาวิทยาลัยศิลปากรมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวม ทั้งสารสนเทศทุกประเภท
10.มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานภาพถ่ายและซีดีที่ผู้ส่งเข้าร่วมประกวด

รางวัล
1.รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

2.รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 25,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

3.รางวัลเกียรติยศ จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

4.รางวัลสมทบ (เฉพาะนักถ่ายภาพชาวไทย)
รางวัล Epson Awards จำนวน 3 รางวัล
เครื่องโฟโต้พริ้นเตอร์ รุ่น R1900 หรือเทียบเท่า

การส่งผลงานภาพถ่าย

* ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2553
ส่งถึงงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

* ส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2553 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องลานจัน ชั้นแอล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน (ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์)

ตัดสินผลงานภาพถ่าย
* วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

ประกาศผลการตัดสิน
* วันที่ 1 มีนาคม 2553 ทางเว็บไซต์ : www.photo.su.ac.th

การจัดแสดงผลงานภาพถ่าย
* ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2553
ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
จ, 2010-03-01 (All day)
หมดเขต: 
25 ม.ค. 2010 (All day) to 06 ก.พ. 2010 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.