^ Back to Top

ประกวดวงดนตรีเยาวชน ‎"กาดสวนแก้วลูกทุ่ง‬ ประจำปี ๒๕๕๘"

ประกวดวงดนตรีเยาวชน ‎"กาดสวนแก้วลูกทุ่ง‬ ประจำปี ๒๕๕๘"

กาดสวนแก้ว ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ หรือเทียบเท่า (ปวช.) สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีเยาวชน ‎"กาดสวนแก้วลูกทุ่ง‬ ประจำปี ๒๕๕๘" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑. ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องเป็นนักเรียนในสถาบันการศึกษาเดียวกัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ หรือเทียบเท่า (ปวช.)
๒. วงดนตรีที่เข้าประกวดต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันฯ หนึ่งโรงเรียนสามารถส่งวงเข้าประกวดได้มากกว่า ๑ วง
๓. ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุระหว่าง ๑๒-๒o ปี หรือเกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๖
๔. มีสมาชิกในวงไม่เกิน ๔๙ คน (รวมนักร้องและผู้แสดงประกอบ

กำหนดการ

 • รับสมัคร ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขยายเวลาการรับสมัครถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • ประชุมชี้แจงรายละเอียด/แถลงข่าว ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กาดเธียเตอร์ ชั้น ๕ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
 • รอบคัดเลือก ๒๔-๒๕ ตุลาคม/ ๓๑ ตุลาคม–๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๓ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
 • รอบชิงชนะเลิศ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กาดเธียเตอร์ ชั้น ๕ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

กติกาการประกวด
เพลงที่ใช้ประกวด

 • รอบคัดเลือก
  • วงดนตรีทุกวงต้องเล่นวงละ ๓ เพลง ประกอบด้วยเพลงค่านิยม ๑๒ ประการ ๑ เพลง (บังคับ) สามารถแต่งเนื้อร้องและเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ได้ เพลงเร็ว ๑ เพลง, เพลงช้า ๑ เพลง
  • เวลาที่ใช้ในการประกวดไม่เกิน ๒o นาที นับจากคนแรกเดินขึ้นเวทีและหยุดเวลาเมื่อผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายเดินลงจากเวที
  • วงดนตรีประกอบไปด้วย นักร้อง นักดนตรี และผู้แสดงประกอบเพลง
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • วงดนตรีทุกวงต้องเล่นวงละ ๔ เพลง ประกอบด้วยเพลงค่านิยม ๑๒ ประการ ๑ เพลง (บังคับ) สามารถแต่งเนื้อร้องและเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ได้ เพลงที่มีเนื้อหาเทิดพระเกียรติหรือเทิดสถาบันชาติ ๑ เพลง (บังคับ) สามารถเรียบเรียงประสานใหม่ได้ เพลงช้า ๑ เพลง และเพลงเร็ว ๑ เพลง
  • เวลาที่ใช้ในการประกวดไม่เกิน ๓o นาที นับจากคนแรกเดินขึ้นเวทีและหยุดเวลาเมื่อผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายเดินลงจากเวที
  • วงดนตรีประกอบไปด้วย นักร้อง นักดนตรี และผู้แสดงประกอบเพลง

เครื่องดนตรีที่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติในการประกวด ประกอบด้วย

 • เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีที่คณะกรรมการดำเนินงานจะจัดเตรียมไว้ให้บนเวทีการประกวด และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง หรือเคลื่อนย้ายใดๆทั้งสิ้น คือ
  • กลองชุด
  • Amplifier Guitar ๒ ชุด
  • Amplifier Bass ๑ ชุด
  • Amplifier Keyboard ๒ ชุด
 • เครื่องดนตรีที่ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมมาเอง คือ กีตาร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า คีย์บอร์ด (Synthesizer หรือ PSR) รวมทั้งเครื่องเป่า
 • เครื่องดนตรีเสริม หรือเครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้ผู้เข้าประกวดนำมาเอง และต้องแจ้งให้ผู้จัดงานทราบด้วย โดยระบุในส่วนเอกสารตรวจคุณสมบัติ
 • ไม่อนุญาตให้ใช้ระบบ MIDI หรือ MD หรืออุปกรณ์ในการทำ Sound Backing Track ใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อห้ามในการแสดง
๑. ห้ามใช้วัสดุเชื้อเพลิงทุกชนิดในการแสดง
๒. ห้ามใช้สัตว์ทุกประเภทในการแสดง
๓. ห้ามทำการแสดงที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามและไม่ขัดต่อหลักศาสนา

ภาพและเสียง
ผลงานภาพและเสียงอันเกิดจากการแสดงบนเวทีและบริเวณงานของวงดนตรีที่เข้าร่วมประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท กาดสวนแก้ว ๒๕๔๕ จำกัด บริษัทฯ มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะนำผลงานดังกล่าวไปกระทำการใดใด โดยไม่ต้องขออนุญาต หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กติกาการประกวด

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด การประท้วงและการตัดสิทธิ์ในการประกวดเป็นเหตุให้นำมาฟ้องร้องมิได้
 • หากพบว่าวงดนตรีที่เข้าร่วมประกวดกระทำผิดระเบียบการประกวดตามที่ระบุในระเบียบการฉบับนี้อนุญาตให้ทำการประท้วงได้ก่อนการประกวดแต่ละรอบ โดยผู้ที่จะทำการประท้วงจะต้องยื่นหนังสือประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมลงลายมือชื่อของหัวหน้าวงก่อนเริ่มการประกวด
 • ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการประกวด ตรวจพบการกระทำอันผิดระเบียบการประกวดของวงดนตรีที่เข้าประกวด ทางคณะกรรมการมีสิทธิ์พิจารณาตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด
 • ระหว่างการประกวดตั้งแต่รอบคัดเลือกถึงรอบชิงชนะเลิศ ถ้ามีเหตุต้องปรับเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวด สามารถกระทำได้ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมลงลายมือชื่อของหัวหน้าวงก่อนเริ่มการประกวด
 • คณะกรรมการตัดสิน จะไม่ให้คะแนนการแสดงภายนอกเวทีที่จัดไว้ให้ประกวด
 • การแต่งกาย ให้แต่งกายสวยงามสุภาพ เหมาะสมกับการแสดง

การส่งใบสมัคร

 • ส่งใบสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G กาดสวนแก้ว
 • E-mail: event_kad@hotmail.com / eventkad@gmail.com
 • Fax: o๕๓-๒๒๔๕o๒
 • ทางไปรษณีย์ ที่ การประกวดวงดนตรีเยาวชน กาดสวนแก้วลูกทุ่ง ประจำปี ๒๕๕๘
  ฝ่ายกิจกรรม ชั้น ๙ บริษัท กาดสวนแก้ว ๒๕๔๕ จำกัด
  เลขที่ ๒๑ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕o๒oo
  กรณีส่งทางไปรษณีย์ถือเอาวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ 
 • (ขอสงวนสิทธิ์การรับสมัคร กรณีที่มีวงเข้าร่วมสมัครครบ ๕o วง)

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑oo,ooo บาท พร้อมถ้วยรางวัล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๕o,ooo บาท พร้อมถ้วยรางวัล พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ ๓ และเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๓o,ooo บาท พร้อมถ้วยรางวัล พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๑o,ooo บาท พร้อมเกียรติบัตร (จำนวน ๒ รางวัล)
 • รางวัลอื่นๆ เงินรางวัล ๕,ooo บาท พร้อมเกียรติบัตร (จำนวน ๓ รางวัล)

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. o๘๓-๗๖๒๓๗๓๘
 • www.facebook.com/kadsuankaew

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กาดสวนแก้ว

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
03 ส.ค. 2015 10:00 to 15 ส.ค. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.