^ Back to Top

ประกวดเดี่ยวปี่ใน เนื่องในงานวันสุนทรภู่

ประกวดเดี่ยวปี่ใน เนื่องในงานวันสุนทรภู่

จังหวัดระยอง ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวปี่ใน เนื่องในงานวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะดนตรีด้านการเดี่ยวปี่ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีในเรื่อง "พระอภัยมณี" วรรณกรรมชิ้นเอกของท่านสุนทรภู่
๒. เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถด้านการดนตรี "ปี่ใน"

คุณสมบัติ   
บุคคลสัญชาติไทย อายุ ๑๙ ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ, ผู้ส่งอาจเป็นสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป

หลักเกณฑ์การประกวด
๑. ประกวดในเพลง "พัดชา" ทางเดียว (หวาน-เก็บ) ประกวดได้ทั้งทางเสภาและทางเพียงออ ใช้เวลาบรรเลงไม่เกิน ๑๐ นาที
๒. ฝ่ายจัดการประกวด จะจัดเตรียมเครื่องประกอบจังหวะพร้อมดนตรี ได้แก่ กลองแขกหรือกลองสองหน้า และฉิ่ง ไว้ให้
๓. สถานที่ประกวด ณ เวทีกลางในงานวันสุนทรภู่ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

 • รายงานตัว เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
 • เริ่มประกวดเวลา ๑๔.๐๐ น.

เกณฑ์การให้คะแนน
๑. ทำนองหลัก/ถูกต้องแม่นยำ
๒. จังหวะ
๓. ความชัดเจนของวิธีการเป่า
๔. เอกลักษณ์ ลีลา เทคนิคพิเศษ
๕. ธรรมเนียมนิยม (ท่านั่ง ท่าทางการจับปี่)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

การสมัคร
๑. ใบสมัคร และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๒. รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว ๑ รูป
๓. ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ด้วยตนเอง หรือทางโทรสาร

 • ศาลากลางจังหวัดระยอง (ชั้น๔) ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐
 • โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๘๖๙ ๔๑๕๔
 • Facebook : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๘๖๙ ๔๑๕๔
 • Facebook : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณงามบุญ มหจำปาเรือง

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
32,000 Baht
หมดเขต: 
06 มิ.ย. 2015 10:00 to 19 มิ.ย. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.