^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 12

ประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 12

อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 12 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

หัวข้อการประกวด

 • ระดับเยาวชนอายุ 7 - 23 ปี กำหนดแนวเรื่องตามหัวข้อ “วิถีชีวิตไทยทักษิณ” เพื่อเป็นแนวทางสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของผู้ส่งผลงานในเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและธรรมชาติโดยทั่วไป ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของภาคใต้
 • ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยไม่จำกัดหัวข้อ เพื่อให้สร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ

ประเภทผลงานศิลปกรรม
งานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ได้แก่ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ วาดเส้น และสื่อผสม (เฉพาะผลงานที่สร้างสรรค์ลงบนเฟรมความหนาไม่เกิน 10 เซนติเมตร)

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย อายุ 7 - 25 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ หรือต้องมีภูมิลำเนาใน 14 จังหวัดภาคใต้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตน ผลงานนั้นจะต้องไม่เคยนำออกแสดงหรือประกวด ณ ที่ใดมาก่อน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

 • ระดับ อายุ 7 – 10 ปี
 • ระดับ อายุ 11 – 14 ปี
 • ระดับ อายุ 15 – 18 ปี
 • ระดับ อายุ 19 – 23 ปี
 • ระดับ อายุไม่เกิน 25 ปี

หมายเหตุ

 • ผู้ส่งผลงานต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน หากคุณสมบัติไม่ถูกต้องขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผลงาน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกรณีสังกัดสถานศึกษา ต้องมีผู้รับรองผลงานเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถานศึกษา พร้อมส่งหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนเพื่อแสดงคุณสมบัติของผู้ส่ง
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกรณีไม่ได้สังกัดสถานศึกษา ต้องมีผู้รับรองผลงานเป็นข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมส่งหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนเพื่อแสดงคุณสมบัติของผู้ส่ง

ขนาดผลงาน
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้น (สูงไม่เกิน 2 เมตร)

 • ระดับ อายุ 7 – 10 ปี ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 x 55 เซนติเมตร
 • ระดับ อายุ 11 – 14 ปี ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 x 55 เซนติเมตร
 • ระดับ อายุ 15 – 18 ปี ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 x 70 เซนติเมตร
 • ระดับ อายุ 19 – 23 ปี ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 x 70 เซนติเมตร
 • ระดับ อายุไม่เกิน 25 ปี สูงไม่เกิน 2 เมตร

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครผลงาน วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2557
 • ตัดสินผลงาน วันที่ 19 กรกฎาคม 2557
 • ประกาศผล วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
 • พิธีิมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ วันที่ 12 กันยายน 2557
 • แสดงนิทรรศการ วันที่ 12 - 26 กันยายน 2557

สถานที่ส่งผลงาน

 • ส่งผลงานด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะวันทำการ ส่งได้ที่
  • ภาควิชาสุนทรียศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
  • ภาควิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • ภาควิชาศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
  • หอศิลป์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
  • สาขาวิชาจิตรกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • โปรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ภาควิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • หอศิลป์ร่วมสมัยภาคใต้ อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา
 • ส่งทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์) ส่งได้ที่
  สถาบันทักษิณคดีศึกษา 53/2 ม.1 บ้านอ่าวทราย ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน
คณะกรรมการการคัดเลือกและตัดสินจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ ซึ่งรวมถึงศิลปินที่มีชื่อเสียงนักวิชาการและคณาจารย์ทางด้านศิลปะ
หมายเหตุ

 • การตัดสินของคณะกรรมการและผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้
 • ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลให้แก่ผู้ใด หากกรรมการมีความเห็นว่าไม่มีผลงานที่เหมาะสม
 • หรือไม่มีมาตราฐานเพียงพอสำหรับรางวัล
 • ผลงานของผู้ส่งเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวเท่านั้น

เงินรางวัล โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

 • ระดับอายุ 7 – 10 ปี
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 2,500 บาท
  • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 500 บาท
 • ระดับ อายุ 11 – 14 ปี
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
 • ระดับ อายุ 15 – 18 ปี
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 4,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
 • ระดับอายุ 19 – 23 ปี
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 25,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
 • ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 35,000 บาท
  • รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ 3 รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 10,000 บาท

กรรมสิทธิ์ของผลงาน
ผลงานที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

การรับผลงาน
ผลงานที่ได้รับคัดเลือกร่วมแสดงนิทรรศการ และผลงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถติดต่อรับผลงานคืนภายในวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ในวันทำการ ณ อาคารอาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา หากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่ติดต่อขอรับผลงานคืนภายในวันเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเจ้าของผลงาน สละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงานนั้น

การยอมรับระเบียบและเงื่อนไข
การส่งผลงานและใบสมัครเข้าร่วมประกวด ถือว่าผู้ส่งผลงานยอมรับระเบียบการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้คณะผู้จัดการประกวดจะระมัดระวังและปกป้องผลงานศิลปกรรมเป็นอย่างดี โดยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัยไม่ว่าก่อนหรือหลังการประกวด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/25012556southernthaiartcentre

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ อุกฤษฏ์ จันทร์เกลี้ยง

หมดเขต: 
16 มิ.ย. 2014 10:00 to 30 มิ.ย. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.