^ Back to Top

ประกวดศิลปะการ แสดงและดนตรีไทย (ร้อง/รำ/ทำเพลง)

โครงการประกวดศิลปะการ แสดงและดนตรีไทย (ร้อง/รำ/ทำเพลง) “ตามหาเงาแม่สุดจิตต์ ดุริยประณีต (ศิลปินแห่งชาติ)” จัดโดยมูลนิธิเกศอัมรินทร์ และมูลนิธิดุริยประณีต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

อรัมภบท
“เป็นกระแสศักดิ์สิทธิ์จากครูอาจารย์สายดนตรี - คีตศิลป์และนาฏศิลป์ ครูอาจารย์ที่ทั้งรักและศรัทธาใน
ตัวครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต ศิลปินแห่งชาติ ปูชนียบุคคลซึ่งมีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีไทย
ได้ทุกชิ้น ร้อง – รำ ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมไทยที่ต้องอนุรักษ์ให้อยู่อย่างมีคุณภาพ
และคุณธรรม...อยู่คู่กับแผ่นดินไทย...คู่กับประวัติศาสตร์การสร้างชาติไทย กอบกู้แผ่นดินไทย
อันเป็นการแสดงกตัญญูกตะเวทิตาต่อบรรพบุรุษ ผู้สละเลือด สละความสุขส่วนตน ใช้สติ-ปัญญา ความรู้
ความสามารถ อันประกอบด้วย คุณธรรม...จริยธรรม ตลอดมาเป็นเวลาหลายร้อยปี...

และบัดนี้ คุณค่า.. ความดี...ความงาม...อย่างไทย คงเห็นได้จากวัด...วัฒนธรรมบางอย่าง...จิตใจ ที่...
“ใครมาสู่เรือนชานต้องต้อนรับ”...ดูจะเลือนราง...พบยากเต็มที...คำพูดที่บอก ว่า“การทุจริต...คดโกง...
รับได้...ขอให้โกงแล้วแบ่งปัน”...!!!!!!!! นำความสลดใจ...มาสู่ความเป็นไทย...ความเป็นชาติไทย...
หากความเสื่อมทางจิตใจ นำมาสู่ความเสื่อมทางวัฒนธรรม...เห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่สังคม...ชาติบ้าน
เมือง…ท่านคิดว่าถึงเวลาหรือยัง...ที่ทุกคน...ทุกภาคส่วน ต้องรีบเร่งช่วยกันคิด...ช่วยกันฟื้นฟู...
โปรดเถอะ...มาช่วยกันก่อนความหายนะจะบังเกิดเกินแก้ไข”

จากคณะผู้ร่วมกันด้วยใจ

รายละเอียดการประกวด
ผู้เข้าประกวดต้องมีความสามารถครบถ้วนตามข้อกำหนดการแสดงทั้ง ๓ ประเภท ได้แก่

 • การขับร้องเพลงไทย (คีตศิลป์)
 • การแสดงรำไทย (นาฏศิลป์)
 • การแสดงดนตรีไทย (ดุริยางคศิลป์)

ประเภทการประกวด

 1. ระดับเยาวชน อายุ ๑๕ – ๒๕ ปี
 2. ระดับประชาชนทั่วไป ( อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป )

การสมัคร

* ขายใบสมัครตั้งแต่ ๑๐ มิถุนายน ถึง ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ณ บ้านดุริยประณีต ๘๓ ถนนลำพู (สามเสน ๑) แขวงสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๑๐๐๖ / โทรสาร ๐ ๒๖๒๙ ๒๔๘๓

* ค่าธรรมเนียมการสมัคร (สมัครด้วยตนเอง) ๓๐๐ บาท ซึ่งจะได้รับใบสมัครพร้อมซีดีรวม ๒ แผ่น (ตัวอย่างเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงหวานตำนานรัก)

กรณีสมัครทางไปรษณีย์เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง เพิ่มอีก ๕๐ บาท
โดยโอนเงินค่าสมัครมาที่
นางสุดจิตต์ ดุริยประณีต อนันตกุล
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางลำพู บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ ๐๐๓ - ๔๐๑๐๘๕ - ๗
แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่โทรสาร. ๐ ๒๖๒๙ ๒๔๘๓
* ดาวน์โหลดใบสมัครการประกวด http://toranee.com/infomation.htm

รายละเอียดการประกวด
ผู้เข้าประกวดต้องมีความสามารถครบถ้วนตามข้อกำหนดการแสดงทั้ง ๓ ประเภท ได้แก่

* การขับร้องเพลงไทย (คีตศิลป์)
ผู้เข้าประกวดจะต้องเลือกร้องเพลงจากตัวอย่าง เพลงที่กำหนด (เพลงพระราชนิพนธ์ ๑ เพลง และ เพลงจากชุดเพลงหวานตำนานรัก ๑ เพลง) ซึ่งผู้สมัครควรเลือกเพลงที่มีระดับเสียงที่เหมาะสม กับผู้ประกวดเอง ผู้ประกวดต้องร้องเดี่ยวทั้งเพลง เนื่องจากตัวอย่างเพลง ในชุดเพลงหวานตำนาน รัก มีทั้งการร้องเดี่ยวและร้องคู่

* การแสดงรำไทย (นาฏศิลป์)
ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกการแสดงรำไทยตาม ความเหมาะสม โดยมีความยาวไม่เกิน ๕ นาที

* การแสดงดนตรีไทย (ดุริยางคศิลป์)

ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกบรรเลงโดยใช้เครื่อง ดนตรีไทยชนิดใดก็ได้ แต่ต้องเลือกบรรเลงเพลง
จำนวน ๑ เพลงจากเพลงบังคับดังต่อไปนี้

ประเภทบุคคลทั่วไป
-สุรินทราหู
- นกขมิ้น
- สารถี
- ลาวแพน
- สุดสงวน
- พญาโศก
- กราวใน

ประเภทเยาวชน
- เขมรโพธิสัตว์ ๒ ชั้น (บรรเลง ๓ ท่อน)
- แสนเสนาะ ๓ ชั้น
- แสนสุดสวาท ๓ ชั้น
- เทพนิมิตร ๓ ชั้น
- ปลาทอง ๓ ชั้น

* ผู้ประกวดต้องบันทึกภาพและเสียงผลงานการแสดงที่ จะส่งเข้าประกวดทั้งหมดลงในวีซีดี หรือดีวีดี (คณะกรรมการจะไม่พิจารณาในคุณภาพของการบันทึกภาพและเสียง แต่จะพิจารณาจากคุณภาพ ของการแสดงเท่านั้น)

แล้วส่งผลงานประกวดมาที่ บ้านดุริยประณีต
๘๓ ถนนลำพู (สามเสน ๑) แขวงสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๑๐๐๖ โทรสาร ๐ ๒๖๒๙ ๒๔๘๓
ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ (กรณีส่งทางไปรษณีย์จะดูจากตราประทับเป็นสำคัญ)

วิธีการตัดสิน

* รอบแรก
คัดเลือกจากวีซีดี หรือดีวีดีบันทึกภาพและเสียง ผลงานทั้ง ๓ ประเภท ที่ส่งเข้ามาจนถึง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ (กรณีส่งทางไปรษณีย์จะดูจากตราประทับเป็นสำคัญ) โดยคณะกรรมการจะคัด เลือกผู้เข้าประกวดที่มีผลงานดีที่สุดจำนวน ๓๐ คนในแต่ละประเภท
* รอบคัดเลือก
ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบแรก จะต้องเดินทางมาแสดงความสามารถต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินที่ บ้านดุริยประณีต กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๓ โดยแต่งกายเสื้อสีขาวนุ่งผ้าแดง เพื่อคัดเลือกผู้เข้าประกวดที่มีความสามารถที่สุดประเภทละ ๑๐ คน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
* รอบชิงชนะเลิศ
ผู้เข้าประกวดที่ผ่านคัดเลือกแต่ละประเภท จะแสดงความสามารถต่อหน้าคณะกรรมการและผู้ชม ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยแต่งกาย ครบเครื่องตามการแสดงที่เลือกมา

คณะกรรมการตัดสิน
คระกรรมการตัดสินจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิครอบคลุมทั้งด้านคีตศิลป์ นาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ประกอบด้วย

๑. ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต (ศิลปินแห่งชาติ) ประธานคณะกรรมการตัดสิน
๒. ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ
๓. ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ)
๔. ครูนฤพนธ์ ดุริยพันธุ์
๕. ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์
๖. ครูสืบศักดิ์ ดุริยประณีต
๗. ครูสหรัฐ จันทร์เฉลิม

คณะกรรมการจัดประกวดขอสงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินให้ถือเป็น ที่สิ้นสุด ผู้เข้าประกวด ไม่สามารถประท้วงหรืออุทธรณ์ใดๆ ได้ทั้งสิ้น

รางวัลการประกวด

ระดับประชาชนทั่วไป

 • ชนะเลิศ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • รองอันดับ ๑ ๕๐,๐๐๐ บาท
 • รองอันดับ ๒ ๓๐,๐๐๐ บาท
 • เงินรางวัลชมเชยผู้มีผลงานยอดเยี่ยมเฉพาะประเภท การขับร้องเพลงไทย (คีตศิลป์) หรือการแสดง รำไทย (นาฏศิลป์) หรือการบรรเลงดนตรีไทย (ดุริยางคศิลป์) รวม ๓ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ระดับเยาวชน

 • ชนะเลิศ ๕๐,๐๐๐ บาท
 • รองอันดับ ๑ ๓๐,๐๐๐ บาท
 • รองอันดับ ๒ ๑๐,๐๐๐ บาท
 • เงินรางวัลชมเชยผู้มีผลงานยอดเยี่ยมเฉพาะประเภท การขับร้องเพลงไทย (คีตศิลป์) หรือการแสดง รำไทย (นาฏศิลป์) หรือการบรรเลงดนตรีไทย (ดุริยางคศิลป์) รวม ๓ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท

เพลงที่กำหนดเพื่อการประกวด

 • เพลงพระราชนิพนธ์
 • เพลงหวานตำนานรัก
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
350,000 Baht
File attachments: 
ค่าสมัคร: 
Yes
หมดเขต: 
10 มิ.ย. 2010 (All day) to 10 ก.ค. 2010 (All day)

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod