^ Back to Top

ประกวดภาพวาด เมืองของฉันปลอดภัยจากภัยพิบัติ

กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชิญชวนเยาวชนไทยอายุ ระหว่าง 8 – 12 ปี เข้าร่วมประกวดภาพวาดระดับภูมิภาคอาเซียนในหัวข้อ “เมืองของฉันปลอดภัยจากภัยพิบัติ” ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียน และองค์กรยุทธศาสตร์นานาชาติ ด้านการลดภัยพิบัติขององค์กรสหประชาชาติ (UNISDR) จัดการประกวดภาพวาดระดับภูมิภาคอาเซียน เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากลประจำปี 2553 ในหัวข้อ “เมืองของฉันปลอดภัยจากภัยพิบัติ” (My city , My Future : Making ASEAN Cities Safe from Disasters)

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนักเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด

  • เยาวชนอายุระหว่าง 8 – 12 ปี และส่งภาพได้เพียง 1 ชิ้นต่อ 1 คนเท่านั้น
  • สามารถใช้สีเทียน สีน้ำ สีไม้ หรือสีอื่นๆ ได้ตามความถนัดในขนาดกระดาษ 594 x 841 มม. (A1)
  • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องแสดงถึงแนวคิด และจินตนาการที่สื่อให้เห็นถึง เมืองหรือชุมชนที่มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ทั้งเชิงโครงสร้าง การวางผังเมือง ระบบสาธารณูปโภคที่มั่นคงแข็งแรง สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสามารถลดผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมถึงประชาชนมีการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเป็นอย่างดี
  • เขียนคำบรรยายประกอบแนวคิดไม่เกิน ๕ บรรทัด
  • ภาพต้องไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน

การส่งภาพวาดเข้าประกวด ได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเองที่
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เลขที่ 3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

กำหนดการ

  • ส่งภาพวาดเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553
  • ประกาศผลการประกวดระดับประเทศ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ภาพที่ชนะเลิศลำดับที่ 1 เป็นตัวแทนประเทศไทยส่งเข้าประกวดในระดับภูมิภาคอาเซียน
  • ผลการประกวดระดับภูมิภาคอาเซียนจะประกาศผลในวันที่ 20 สิงหาคม 2553

ผู้สนใจสามารถสอบถาม
โทรศัพท์ 02 - 6373665

ขอไม่ลงลิ้งค์เว็บไซต์นี้นะครับ เป็นเว็บของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังติดไวรัสอยู่
เรียบเรียง คอนเทสต์วอร์

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.