^ Back to Top

ประกวดวรรณกรรม ประเภทเรื่องสั้น รางวัลสุภาว์เทวกุลฯ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2552

ด้วยคณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ โดยนางสุกัญญา ชลศึกษ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยนางชมัยภร แสงกระจ่าง เห็นสมควรให้มี การประกวดวรรณกรรม เพื่อการรับ รางวัลสุภาว์เทวกุลฯ ประจำปี ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๑๕)

โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

๑.ประเภทและเนื้อหาของงาน เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ความยาวประมาณ ๕-๘ หน้า ไม่จำกัดเนื้อหา

๒.คุณสมบัติของงาน

๒.๑ เขียนเป็นภาษาไทย
๒.๒ สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปล-แปลงจากงานเขียนของผู้อื่น กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น มูลนิธิฯจะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที
๒.๓ เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้า พิจารณารับรางวัลห้ามส่งให้นิตยสาร หนังสือพิมพ์หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์
๒.๔ ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล
๒.๕ ผู้เขียนคนเดียวมีสิทธิ์ส่งได้มากกว่า ๑ เรื่อง

๓.เกณฑ์การส่ง

๓.๑ พิมพ์ดีดหน้าเดียว ส่งพร้อมสำเนา ๒ ชุด รวมเป็น ๓ ชุด
๓.๒ ผู้เขียนต้องทำสำเนาเก็บไว้เอง มูลนิธิฯไม่ส่งต้นฉบับคืน
๓.๓ กรุณาใส่ชื่อจริง นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)ไว้ในต้นฉบับด้วย
๓.๔ ส่งที่ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ๓๑ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓ บางซื่อ กทม.๑๐๘๐๐ จะส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ก็ได้ สำหรับทางไปรษณีย์ จะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

๔.รางวัล

รางวัลมี ๑๐ รางวัล เป็นเงินสด รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

๕.กำหนดเวลา

ปิดรับเรื่องที่จะส่งเข้าพิจารณารับรางวัล วันที่ ๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๒

ประกาศผลการตัดสิน ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ และรับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี ๒๕๕๓

๖.การพิมพ์ผลงานที่ได้รับรางวัล

ผลงานที่ได้รับรางวัล มูลนิธิฯ ขอลิขสิทธิ์จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกภายในกำหนดเวลา ๓ ปี โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ รับเป็นผู้จัดพิมพ์ และผู้ประพันธ์จะได้รับผลตอบแทนตามหลักการค่าลิขสิทธิ์วรรณกรรมพิมพ์รวมเล่ม โดยทั่วไปด้วย

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
File attachments: 
ค่าสมัคร: 
No

Members Online

There are currently 0 users online.