^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย สื่อนก สื่อสันติภาพ

เทศบาลนครยะลา ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งภาพเข้าประกวดในหัวข้อ "สื่อนก สื่อสันติภาพ" โดยภาพที่ส่งประกวด จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากบริเวณสวนขวัญเมือง และบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา หรือภายในเขตเทศบาลนครยะลา ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท

1. จุดถ่ายภาพ บริเวณสวนขวัญเมือง, บริเวณศูนย์เยาวชนฯ และภายในเขตเทศบาลนครยะลา
4 มีนา ซ้อมใหญ่นกเขาชวาเสียง ที่สวนขวัญเมือง
6 - 7 มีนาคม 2553 การแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ที่สวนขวัญเมือง
6 - 7 มีนาคม 2553 การแข่งขันนกกรงหัวจุก ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

2. ลักษณะของภาพ
- สื่อให้เห็นความผูกพันระหว่างคนกับนก หรือนกกับสันติภาพ วิถีชีวิตชาวชวาวงศ์ และผู้เล่นนกกรงหัวจุก

3. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
- ประชาชนทั่วไป

4. รายละเอียดการประกวด
- กล้องชนิด Digital หรือกล้องที่ใช้ฟิล์ม

5. กติกาการประกวด
- ภาพที่ส่งประกวด จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากบริเวณสวนขวัญเมือง และบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาหรือภายในเขตเทศบาลนครยะลา จะต้องเป็นภาพสี ต้องอัดขยายลงบนกระดาษขนาด 5 x 7 นิ้ว หรือ 8 x 10 นิ้ว พร้อมส่ง File รูป หรือ ฟิล์ม ลงบนแผ่น CD รายละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้าน Pixels ส่งมาพร้อมกับผลงานที่เข้าประกวด คณะกรรมการจะพิจารณาจากภาพที่ปรากฏบนภาพอัดขยายเท่านั้น
- ส่งภาพได้คนละไม่เกิน 10 ภาพ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
- ภาพที่ส่งเข้าประกวด ห้ามตกแต่งดัดแปลงภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้านหลังระบุเลขจำนวนของภาพ
ชื่อภาพ ชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
- ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธ์ของเทศบาลนครยะลา สามารถที่จะนำไปเผยแพร่ตามสื่อ
ต่าง ๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของภาพได้โดยสิทธิ์อันชอบธรรม

6. รางวัลการประกวด
- รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

7. สถานที่รับภาพ
ส่งภาพด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ที่ ห้องประชาสัมพันธ  เทศบาลนครยะลา 10 ถ.สุขยางค์ อ.เมือง
จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073 - 223666 ภายในวันที่ 4 - 16 มีนาคม 2553

8. ตัดสินภาพถ่าย
ตัดสินภาพถ่าย วันที่ 19 มีนาคม 2553 และจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย ณ บริเวณอุทยานการเรียนรู้ยะลา
(TK Park ยะลา) พิธีมอบรางวัล วัน เวลาและสถานที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง กำหนดรับภาพถ่ายคืน ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครยะลา
โทรศัพท์ 073 - 223666, 087 - 3929194

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
13,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
04 มี.ค. 2010 (All day) to 16 มี.ค. 2010 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.