^ Back to Top

แข่งขันการสร้างแบรนด์ "J-MAT Brand Planning Competition" ครั้งที่ 3

แข่งขันการสร้างแบรนด์ "J-MAT Brand Planning Competition" ครั้งที่ 3

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ CP Bologna ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างแบรนด์ "J-MAT Brand Planning Competition" ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "ท้า Gen Z วัยซ่าส์… พลิกโฉมซีพีโบโลน่าให้ปัง ดังโดนใจคนทุก Gen" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
 • สมาชิกในทีม จำนวน 3-7 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขา ชั้นปี และสามารถมีสมาชิกจากต่างสถาบันได้)
 • สมาชิกในทีมจะต้องไม่เป็นสมาชิกของทีมอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน (1 คน / 1 ทีม ส่งได้เพียง 1 ผลงาน)
 • แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง เป็นผู้เซ็นรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้หลายทีม)
 • หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฎระเบียบการแข่งขัน หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์ผลงานขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงจากของผู้อื่น หากตรวจพบว่ามีการทุจริต ถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขันและรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้วทางผู้จัดงานสามารถเรียกคืนรางวัลได้
 • สมาคมการตลาดฯ และผู้สนับสนุน ถือว่าได้รับลิขสิทธิ์ผลงานของผู้เข้าแข่งขันทุกทีม รวมถึงภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดโครงการ และสามารถนำมาใช้พัฒนาต่อเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบรักษาข้อมูลโจทย์ที่เป็นความลับ และเก็บข้อมูลความลับไว้โดยครบถ้วนอย่างเคร่งครัด
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่เปิดเผย ทําสําเนา หรือทําการอื่นใดทํานองเดียวกันแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ส่งผลงานทุกทีม ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว    
 • รายละเอียดในการแข่งขัน การอบรม รวมถึงรางวัลต่างๆอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินผลรางวัลทุกขั้นตอนรวมทั้งการวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รอบการแข่งขัน

 • รอบที่ 1 : เฟ้นหาผู้มีศักยภาพ
 • รอบที่ 2 : เจียระไนให้เปล่งประกาย (รอบ 50 ทีม)
 • รอบ Final : สุดยอดผู้สร้างแบรนด์แห่งอนาคต

รายละเอียดการส่งผลงานและการนำเสนอ

 • รอบที่ 1 : ส่งแผนการสร้างแบรนด์ฉบับย่อ และ VDO Clip (ความยาวไม่เกิน 5 นาที) ส่งภายในวันที่ 22 เมษายน 2024 ก่อนเวลา 17:00 น.
  • ทำการส่ง แผนการสร้างแบรนด์ฉบับย่อ ที่มีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 (ในรูปแบบไฟล์ PDF  ไฟล์มีขนาดไม่เกิน 10 MB ตั้งชื่อไฟล์เป็น “ [J-MAT BPC] ตามด้วยชื่อทีม และรหัสประจำตัวหัวหน้าทีม (รหัสที่ได้รับทางอีเมลหลังสมัคร)”  โดยในแผนจะต้องมี 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ
   • Key Strategy กลยุทธ์หลักเพื่อตอบโจทย์ที่ได้รับ มีการวิเคราะห์และนำสู่กลยุทธ์หลัก
   • Key Message ใจความสำคัญในการสร้างแบรนด์
   • Key Brand Experience & Creative Idea เครื่องมือหลักในการสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ในกลุ่มเป้าหมาย และไอเดียในการลงมือทำ
   • Key to Success หัวใจของความสำเร็จของแผนงานที่เสนอมา
  • ทำการส่ง VDO Clip ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่บอกเล่าหัวใจสำคัญของแผนงานที่นำเสนอมา ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ โดยทำการอัพโหลดผลงานขึ้น YouTube ระดับการแชร์แบบ ไม่เป็นสาธารณะ ตั้งชื่อ VDO Clip เป็น “ [J-MAT BPC] ตามด้วยชื่อทีม และรหัสประจำตัวหัวหน้าทีม (รหัสที่ได้รับทางอีเมลหลังสมัคร)”
 • รอบที่ 2 : ส่งแผนการสร้างแบรนด์ ความยาวไม่เกิน 30 หน้า A4 (ในรูปแบบไฟล์ PDF) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2024 โดยช่องทางการส่งผลงาน จะได้รับทางอีเมล หลังจากผ่านรอบที่ 1
  ทำการส่ง แผนการสร้างแบรนด์ฉบับเต็ม ที่มีความยาวไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 (ในรูปแบบไฟล์ PDF ไฟล์มีขนาดไม่เกิน 25 MB ตั้งชื่อไฟล์เป็น ชื่อทีม ตามด้วย รหัสทีมที่ได้รับหลังผ่านรอบ 1) โดยในแผนที่นำส่ง สามารถทำรูปแบบที่สวยงาม แต่จะต้องมีส่วนประกอบครบถ้วนตามข้อกำหนดองค์ประกอบของแผน ดังต่อไปนี้ :
  องค์ประกอบของแผนฉบับสมบูรณ์
  • วิเคราะห์สถานการณ์ในการสร้างแบรนด์  CP Bologna ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น การวิเคราะห์ตลาดและสภาพแวดล้อม การแข่งขัน คู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม อุปสรรคในการทำธุรกิจ และกลุ่มเป้าหมายปัจจุบัน เพื่อนำมาวางกลยุทธ์สำหรับแผนในอนาคต
  • นำเสนอกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมพร้อม insight โดยละเอียด ซึ่งสามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายปัจจุบัน และแนะนำกลุ่มเป้าหมายที่ทางทีมเห็นว่าตรงวัตถุประสงค์ของโจทย์ที่ได้รับ
  • วางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ที่จะช่วยให้บรรลุผลการสร้างแบรนด์ตามวัตถุประสงค์ของโจทย์
  • นำเสนอ Big Idea ในการสร้างประสบการณ์และสร้างการรับรู้ของแบรนด์
  • ลงรายละเอียดแผนปฏิบัติการณ์ เพื่อสร้าง Brand Experience ของ CP Bologna ที่ตอบกลยุทธ์ โดยเลือกใช้ช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้
  • นำเสนอแนวคิด creative concept ของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการณ์ที่วางไว้
  • วางงบประมาณที่ชัดเจน พร้อมนำเสนอวิธีวัดผลและติดตามผลการสร้างแบรนด์ของแต่ละกิจกรรม
  • เสนอแนวทางในการต่อยอดสำหรับแผนการสร้างแบรนด์ในระยะยาว นำเสนอกิจกรรมและกลยุทธ์เพื่อต่อยอดทางการสร้างแบรนด์ตามโจทย์ที่ได้รับในระยะยาว
  • และคัดเลือกกิจกรรมระยะสั้นที่ต้องการนำมาทดลองลงมือทำจริง ในช่วงเวลา 1 เดือน ด้วยงบประมาณ 20,000 บาท พร้อมระบุการวัดผลให้ชัดเจน
 • รอบ Final : Full Plan Presentation ต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2024
  • รอบสุดท้ายจะเป็นการนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อตัดสินในรอบ Final  โดยจะมีเวลานำเสนอทีมละ 15 นาที และตอบข้อสักถาม 10 นาที
  • ในการนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ ให้มีการสรุปผลลัพธ์จากกิจกรรมที่ได้ทดลองลงมือทำจริง  และนำไปสู่การนำเสนอแผนงานรอบสุดท้าย ที่ได้มีการปรับปรุงแล้ว

หมายเหตุ 10 ทีมสุดท้ายเข้าร่วมงาน ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ในวันที่ 30 มิถุนายน 2024

กำหนดระยะเวลา

 • ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ - 22 เมษายน 2024
 • งานชี้แจงรายละเอียดโจทย์ (Hybrid)     30 มีนาคม 2024
 • ส่งแผนรอบที่ 1 : VDO Clip + แผนสร้างแบรนด์ฉบับย่อ 5 หน้า ภายในวันที่ 22 เมษายน 2024
 • วันประกาศผล 50 ทีม 30 เมษายน 2024
 • Training & Workshop รอบ 50 ทีม (Onsite) 4 พฤษภาคม 2024
 • ส่งแผนรอบที่ 2 : PPT ไม่เกิน 30 หน้า (Save .PDF) 14 พฤษภาคม 2024
 • วันประกาศผล 10 ทีม 28 พฤษภาคม 2024
 • รับงบประมาณ เพื่อลงมือทำผลงานจริง 1 เดือน 28 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2024
 • Mentoring Session ครั้งที่ 1 (Hybrid) TBC
 • Mentoring Session ครั้งที่ 2 (Onsite) 15 มิถุนายน 2024
 • Company Visit เยี่ยมชมสถานที่ทำงานจริง ช่วงเดือนมิถุนายน
 • วันนำเสนอผลงานรอบ 10 ทีมสุดท้าย พร้อมประกาศผล/มอบรางวัล (Onsite) 30 มิถุนายน 2024

คณะกรรมการตัดสิน
ประกอบด้วย นักการตลาด นักโฆษณา นักวิชาการ ผู้แทนจากสปอนเซอร์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 10 ท่าน

กณฑ์การให้คะแนน

 • รอบที่ 1 : จากวีดีโอคลิป และ แผนการสร้างแบรนด์ฉบับย่อ 100 คะแนน
  • Key Strategy กลยุทธ์หลักเพื่อตอบโจทย์ที่ได้รับ มีการวิเคราะห์และนำสู่กลยุทธ์หลัก 20 คะแนน
  • Key Message ใจความสำคัญในการสร้างแบรนด์ 10 คะแนน
  • Key Brand Experience & Creative Idea เครื่องมือหลักในการสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ในกลุ่มเป้าหมาย และไอเดียในการลงมือทำ 50 คะแนน
  • Key to Success หัวใจของความสำเร็จของแผนงานที่เสนอมา 20 คะแนน
 • รอบที่ 2 : จากแผนการสร้างแบรนด์ฉบับเต็ม 100 คะแนน
  • วิเคราะห์สถานการณ์ในการสร้างแบรนด์ไปรษณีย์ไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น การวิเคราะห์ตลาดและสภาพแวดล้อม การแข่งขัน คู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม อุปสรรคในการทำธุรกิจ และกลุ่มเป้าหมายปัจจุบัน เพื่อนำมาวางกลยุทธ์สำหรับแผนในอนาคต 10 คะแนน
  • นำเสนอกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมพร้อม insight โดยละเอียด ซึ่งสามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายปัจจุบัน และแนะนำกลุ่มเป้าหมายที่ทางทีมเห็นว่าตรงวัตถุประสงค์ของโจทย์ที่ได้รับ 10 คะแนน
  • Brand Strategy & Brand Planning 60 คะแนน ประกอบไปด้วย
   • วางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ที่จะช่วยให้บรรลุผลการสร้างแบรนด์ตามวัตถุประสงค์ของโจทย์
   • นำเสนอ Big Idea ในการ สร้างประสบการณ์และสร้างการรับรู้ของแบรนด์
   • ลงรายละเอียดแผนปฏิบัติการณ์ เพื่อสร้าง Brand Experience ของไปรษณีย์ไทยที่ตอบกลยุทธ์ โดยเลือกใช้ช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้
   • นำเสนอแนวคิด creative concept ของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการณ์ที่วางไว้
  • วางงบประมาณที่ชัดเจน พร้อมนำเสนอวิธีวัดผลและติดตามผลการสร้างแบรนด์ของแต่ละกิจกรรม 5 คะแนน
  • เสนอแนวทางในการต่อยอดสำหรับแผนการสร้างแบรนด์ในระยะยาว นำเสนอกิจกรรมและกลยุทธ์เพื่อต่อยอดทางการสร้างแบรนด์ตามโจทย์ที่ได้รับในระยะยาว 10 คะแนน
  • คัดเลือกกิจกรรมระยะสั้นที่ต้องการนำมาทดลองลงมือทำจริง ในช่วงเวลา 1 เดือน ด้วยงบประมาณ 20,000 บาท พร้อมระบุการวัดผล ให้ชัดเจน 5 คะแนน
 • รอบที่ 3 : จากการนำเสนอ 100 คะแนน
  • มีการวิเคราะห์ผลจากการทำกิจกรรมจริง และนำผลลัพธ์มาปรับปรุงแผนการสร้างแบรนด์ฉบับ Final 10 คะแนน
  • มีการนำเสนอบทสรุปการวิเคราะห์สถานการณ์ในการสร้างแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย  และนำไปสู่การวางกลยุทธ์ที่ชัดเจน ตอบรับกับบทสรุปที่วิเคราะห์มา และตรงโจทย์ที่ได้รับ 25 คะแนน
  • มีการนำกลยุทธ์มาวางแผนปฎิบัติการณ์สร้างแบรนด์โดยสมบูรณ์  พร้อมมีการนำเสนอแนวคิด creative concept ของกิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการณ์ที่วางไว้ได้อย่างโดดเด่น พร้อมนำเสนอเรื่องงบประมาณและการวัดผลอย่างครบถ้วน 40 คะแนน
  • มีการนำเสนอแนวทางการสร้างแบรนด์ระยะยาว ที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ในการทำให้เกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาวจริง 5 คะแนน
  • แผนที่นำเสนอมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ได้จริง 10 คะแนน
  • ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการนำเสนอ 10 คะแนน

หมายเหตุ

 • ผลงานที่จะนำส่ง (ต้องครบถ้วนตามที่ระบุในองค์ประกอบ)
 • VDO Clip และแผนการสร้างแบรนด์ที่นำเสนอ : จะต้องระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน ไม่มีผู้อื่นซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในคณะผู้ร่วมทีมที่เกี่ยวข้อง ข้อเขียนใดที่ผิดหลักเกณฑ์ในข้อนี้จะถูกตัดสิทธิ์ หรือถ้าได้ตัดสินไปแล้วคณะกรรมการมีสิทธิ์เพิกถอนการตัดสินให้เป็นโมฆะได้
 • ผลการตัดสิน : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ยกเว้นการผิดเงื่อนไขในการสมัคร

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ - เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากสมาคมการตลาดฯ และเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 - เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 - เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย - 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชยผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย - 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับ

 • ผู้เข้ารอบ 50 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าร่วม Training & Workshop พร้อมเกียรติบัตร
 • ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนภาคปฏิบัติ ทีมละ 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร  
 • ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ได้รับโอกาสในการเข้าดูงานจากแบรนด์
 • ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ได้รับโอกาสในการ Mentoring กับผู้เชี่ยวชาญจาก MAT & CP Bologna

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/SMARTJMAT

Contest Type: 
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
400,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
26 ก.พ. 2024 08:30 to 22 เม.ย. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.