^ Back to Top

ประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๖๖ "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม"

ประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๖๖ "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๖๖ "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน และเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างความสนใจและเกิดกระแส อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เปิดพื้นที่ในการสืบสานวัฒนธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ยกระดับขีดความสามารถของดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมไทย

ประเภทการประกวด แบ่งเป็น ๔ ภาค ดังนี้

 • การแสดงรวมศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ
 • การแสดงรวมศิลป์พื้นบ้านภาคกลาง
 • การแสดงรวมศิลป์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การแสดงรวมศิลป์พื้นบ้านภาคใต้

คุณสมบัติ

 • ผู้เข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย
 • จํานวนผู้แสดง จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๓๐ คน โดยมีเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๕ ปี เข้าร่วมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนนักแสดงทั้งคณะ

หลักฐานการสมัคร

 • คณะนักแสดงและคณะนักดนตรี ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมประกวด ต้องยื่นใบสมัครตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกําหนด พร้อมแนบเอกสารดังนี้
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้แสดงจริงและผู้แสดงสํารองพร้อมรับรองสําเนา
 • เอกสารแนะนําวง และรายละเอียดชุดการแสดง จํานวน ๕ ชุด
 • วีดิทัศน์ตัวอย่างการสร้างสรรค์ชุดการแสดง โดยไม่ต้องมีการตัดต่อคลิป ความยาวไม่เกิน ๕ นาที

เงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมประกวด

 • ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทุกภาคๆ ละ ๑ คณะ เท่านั้น
 • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นการบันทึกการแสดงสด
 • ผู้ประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ทั้งด้านเนื้อหา ภาพ เสียง คลิป ซอฟต์แวร์หรือ อื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่มีการ ละเมิดลิขสิทธิ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่คณะกรรมการพบว่า ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ปกปิด ข้อเท็จจริง มีการแอบอ้าง หรือคัดลอกผลงานจากผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับ รางวัลออกได้ทันที และผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งนี้ หากภายหลังพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรมสามารถเรียกคืน
 • ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล
 • ผลงานของผู้เข้าประกวดทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กําหนดการ

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
 • ประกาศผลการประกวด
  • รอบคัดเลือก ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • รอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล ในวันที่จัดประกวดรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้
   • รวมศิลป์พื้นบ้านภาคกลาง ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   • รวมศิลป์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
   • รวมศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสงขลา
   • รวมศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการประกวดตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัล จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ภาคละ ๒ รางวัล ได้รับเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รางวัลละ ๑๐,๐๐๐  บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗ -๐๐๑๓  ต่อ ๑๒๑๒, ๑๒๒๒

File attachments: 
หมดเขต: 
21 ก.พ. 2023 08:30 to 30 เม.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.