^ Back to Top

แข่งขัน "J-MAT Brand Planning Competition" ครั้งที่ 2 "เปิดมุมมองคนรุ่นใหม่ ปั้นไปรษณีย์ไทยให้มากกว่าการส่ง"

แข่งขัน "J-MAT Brand Planning Competition" ครั้งที่ 2 "เปิดมุมมองคนรุ่นใหม่ ปั้นไปรษณีย์ไทยให้มากกว่าการส่ง"

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน "J-MAT Brand Planning Competition" ครั้งที่ 2 "เปิดมุมมองคนรุ่นใหม่ ปั้นไปรษณีย์ไทยให้มากกว่าการส่ง" ชิงเงินรางวัลและเงินสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
 • สมาชิกในทีม จำนวน 3-7 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขา ชั้นปี และสามารถมีสมาชิกจากต่างสถาบันได้)
 • สมาชิกในทีมจะต้องไม่เป็นสมาชิกของทีมอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน (1 คน / 1 ทีม ส่งได้เพียง 1 ผลงาน)
 • แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง เป็นผู้เซ็นรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้หลายทีม)
 • หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฎระเบียบการแข่งขัน หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์ผลงานขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงจากของผู้อื่น หากตรวจพบว่ามีการทุจริต ถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขันและรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้วทางผู้จัดงานสามารถเรียกคืนรางวัลได้
 • สมาคมการตลาดฯ และผู้สนับสนุน ถือว่าได้รับลิขสิทธิ์ผลงานของผู้เข้าแข่งขันทุกทีม รวมถึงภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดโครงการ และสามารถนำมาใช้พัฒนาต่อเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบรักษาข้อมูลโจทย์ที่เป็นความลับ และเก็บข้อมูลความลับไว้โดยครบถ้วนอย่างเคร่งครัด
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่เปิดเผย ทําสําเนา หรือทําการอื่นใดทํานองเดียวกันแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ส่งผลงานทุกทีม ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว    
 • รายละเอียดในการแข่งขัน การอบรม รวมถึงรางวัลต่างๆอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินผลรางวัลทุกขั้นตอนรวมทั้งการวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2566
 • ส่งแผนรอบที่ 1 : VDO Clip + แผนสร้างแบรนด์ฉบับย่อ 5 หน้า ภายในวันที่ 17-25 เมษายน 2566
 • วันประกาศผล 50 ทีม 3 พฤษภาคม 2566
 • Training & Workshop 6 พฤษภาคม 2566
 • ส่งแผนรอบที่ 2 : แผนฉบับเต็ม ไม่เกิน 30 หน้า 18 พฤษภาคม 2566
 • วันประกาศผล 10 ทีม 30 พฤษภาคม 2566
 • ได้รับงบประมาณ ลงมือทำผลงานจริง 1 เดือน 31 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2566
 • Mentoring Session ครั้งที่ 1 2 มิถุนายน 2566
 • เยี่ยมชมศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 9 มิถุนายน 2566
 • Mentoring Session ครั้งที่ 2 16 มิถุนายน 2566
 • วันนำเสนอผลงานรอบ 10 ทีมสุดท้าย พร้อมประกาศผล/มอบรางวัล 1 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ – เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากสมาคมการตลาดฯ และเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 – เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 – เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย – 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชยผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย – 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับ

 • ผู้เข้ารอบ 50 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าร่วม Training & Workshop พร้อมเกียรติบัตร
 • ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนภาคปฏิบัติ ทีมละ 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร  
 • ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ได้รับโอกาสในการเข้าดูงานจากแบรนด์
 • ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ได้รับโอกาสในการ Mentoring กับผู้เชี่ยวชาญจาก MAT & Thailand Post

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook : J-MAT
 • Instagram : jmat_official
 • Line@ : @SMARTJMAT
Contest Type: 
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
400,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
19 ก.พ. 2023 (All day) to 25 เม.ย. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.