^ Back to Top

ประกวดเเผนการตลาด "J-MAT Award" ครั้งที่ 31

ประกวดเเผนการตลาด "J-MAT Award" ครั้งที่ 31

J-MAT ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเเผนการตลาด "J-MAT Award" ครั้งที่ 31 ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีสถานะเป็น ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
 • ผู้สมัครสามารถเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีมที่ส่งแผนงานเท่านั้น (1 คน / 1 ทีม ส่งได้เพียง 1 แผนงาน)
 • จำนวนสมาชิกในทีม 3-8 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขา และสามารถมีสมาชิกจากต่างสถาบันได้)
 • แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง เป็นผู้เซ็นรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้หลายทีม)
 • หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฎระเบียบการแข่งขัน หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์แผนงานขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงจากของผู้อื่น หากตรวจพบว่ามีการทุจริต ถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขันและรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้วทางผู้จัดงานสามารถเรียกคืนรางวัลได้
 • สมาคมการตลาดฯ และผู้สนับสนุน ถือว่าได้รับลิขสิทธิ์แผนงานของผู้เข้าแข่งขันทุกทีม รวมถึงภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดโครงการ และสามารถนำมาใช้พัฒนาต่อเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบรักษาข้อมูลโจทย์ที่เป็นความลับ และเก็บข้อมูลความลับไว้โดยครบถ้วนอย่างเคร่งครัด
 • หากทีมผ่านเข้ารอบต่างๆ ทีมจะต้องส่งแผนงาน และส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้ตลอดโครงการฯ
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่เปิดเผย ทําสําเนา หรือทําการอื่นใดทํานองเดียวกันแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

กำหนดการ

 • ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร วันที่ 25 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2565
 • งานชี้แจงโจทย์และรายละเอียดการทำแผน วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565
 • กำหนดปิดรับแผนงาน วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 (เวลา 16.00 น.)
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 50 ทีม วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 24 ทีม วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 7 ทีม วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565
 • ชี้แจงรายละเอียด 7 ทีม วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565
 • นำเสนอแผนงานผู้เข้ารอบ 7 ทีม วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
 • พิธีประกาศผล และมอบรางวัล วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565
 • หมายเหตุ ประกาศผลผู้เข้ารอบ 50 ทีม 24 ทีม และ 7 ทีม ที่ Facebook : J-MAT

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : โล่พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 130,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (เดิม 55,000 บาท)
 • รางวัลชมเชย 4 รางวัล : ทุนการศึกษารางวัลละ 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล 4 ภูมิภาค + 1 กรุงเทพและปริมณฑล : 50,000 บาท (ภูมิภาคละ 10,000 บาท) พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล The Best Support : ทุนการศึกษา 20,000 บาท
 • รางวัล Creative Award : ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ : เงินสนับสนุน 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook : J-MAT (www.facebook.com/SMARTJMAT)
 • Instagram : jmat_officia
 • Line@ : @SMARTJMAT
Contest Type: 
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
500,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
26 ก.ค. 2022 (All day) to 15 ก.ย. 2022 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.