^ Back to Top

ประกวดแผนธุรกิจ Business Model Pitching Competition

ประกวดแผนธุรกิจ Business Model Pitching Competition ในหัวข้อ “INNOVATIVE BUSINESS MODEL FOR CLASSICAL MUSIC IN THAILAND”

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ Business Model Pitching Competition ในหัวข้อ “INNOVATIVE BUSINESS MODEL FOR CLASSICAL MUSIC IN THAILAND” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์ ประจำปี 2564 หรือ Princess Galyani Vadhana International Music Festival 2021 ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 125,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อค้นหาโมเดลธุรกิจสำหรับดนตรีคลาสสิกในรูปแบบใหม่ที่สามารถเพิ่มคุณค่า เพิ่มมูลค่า และสามารถเสริมสร้างอาชีพในอุตสาหกรรมดนตรีคลาสสิกที่อยู่บนพื้นฐานของบริบทสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

เงื่อนไขการประกวด

 1. มีสมาชิกต่อทีมไม่เกิน 8 คน
 2. ผู้สมัครต้องมีอายุเกิน 17 ปี และอายุเฉลี่ยรวมภายในทีมไม่เกิน 30 ปี ภายในวันที่ส่งใบสมัคร
 3. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงแผนเดียวเท่านั้น
 4. หากปรากฏมีชื่อซ้ำกันในผลงานมากกว่า 1 แผน จะไม่ได้รับพิจารณาตัดสินในทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน
 6. ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
 7. ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดยังคง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด ของผู้ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 8. หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอระงับการให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินรางวัลทั้งหมด เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 9. ทางโครงการอาจมีการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานครั้งถัดไป

เกณฑ์การตัดสินแนวคิดในการทำแผนธุรกิจ

 1. แนวคิด ในการทำแผนธุรกิจ
 2. ลักษณะของแผนฯ ที่มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับปัจจัยสภาพแวดล้อม ระหว่างสังคมไทยและดนตรีคลาสสิก
 3. ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ
 4. ความคิดสร้างสรรค์
 5. ความน่าสนใจ ศิลปะการนำเสนอ และการรักษาเวลาในการนำเสนอ

กำหนดระยะเวลา

 • การรับสมัคร 1 - 30 เมษายน 2554
 • การอบรมการนําเสนอโครงการ 5 พฤษภาคม 2564
 • การประกวดการนําเสนอโครงการ 24 พฤษภาคม 2564
 • การประกาศผลรางวัล 26 พฤษภาคม 2564
 • การนําเสนอผลงานผู้ได้รับรางวัล 28 พฤษภาคม 2554

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/PGVIM.Festival
 • email: musicfestival@pgvim.ac.th
 • 02-447-8594 ext.3101

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Thanyaporn Nukrob

Contest Type: 
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
125,000 Baht
หมดเขต: 
01 เม.ย. 2021 09:00 to 30 เม.ย. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.