^ Back to Top

Thailand Talent Young Designer Contest 2010

ประกวดออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น 2010

เรียนเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 16 - 24 ปี ประกวดออกแบบเสื้อผ้า ชุดสำหรับสุภาพสตรี โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ นำสมัย แต่สวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้าง และพัฒนาบุคลากรด้านแฟชั่นของประเทศไทย และตอบสอนองตลาดแฟชั่นที่ต้องการ นักออกแบบรุ่นใหม่จำนวนมาก
2.เพื่อส่งเสริม และพัฒนาฝีมือแรงงาน และเสริมสร้างศักยภาพของนักออกแบบไทย ตลอดจนขยายโอกาส และเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ และมีงานทำของฝีมือแรงงานไทย
3.เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชน และนักออกแบบอิสระที่มีความสนใ จและมีใจรักการออกแบบเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายได้เรียนรู้การทำงานจริง เพื่อเป็นการพัฒนา และยกระดับความสามารถของนักออกแบบรุ่นใหม่
4.เพื่อสนับสนุนให้นักออกแบบไทยได้สร้างสรรค์ ผลงานคุณภาพให้ทัดเทียมกับ นานาชาติ และเป็นการสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีต่ออุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่น ในคุณภาพ ของสินค้าไทย และส่งเสริมการส่งออกสินค้าแฟชั่น จากประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
5.เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบ และบุคคลทั่วไป ได้เข้ามารับทุน เพื่อฝึกอาชีพด้านการออกแบบตัดเย็บ และเป็นศูนย์กลาง ในการจัดหางานให้แก่บุคคลในวิชาชีพนี้ เพื่อประกอบการหาเลี้ยงชีพตนเอง และครอบครัว อย่างมั่นคง โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม
6.เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ที่ส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ผลิต เห็นความสำคัญของการออกแบบ และการสร้างตราสินค้าไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในเวทีโลก

ข้อกำหนดการส่งผลงาน
ส่งภาพสเก็ตใน CONCEPT “REALITY & EXTREMELY” หรือ “สุดขั้วแห่งความเป็นจริง” จำนวน 3 ภาพ 3 แบบ รูปแบบอิสระ ไม่จำกัดเทคนิค โดยมีข้อกำหนด คือ

1.เป็นชุดสำหรับสุภาพสตรี
2.เป็นชุดแนวสปอร์ต 1 ชุด, ชุดกลางวัน 1 ชุด, และชุดไปงานกลางคืน 1 ชุด
3.มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ นำสมัย แต่สวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน
4.สเก็ตภาพลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4
5.คิดภาพลงบนกระดาษแข็งหรือฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 25 cm. x 38 cm.)
6.เขียนรายละเอียดของ CONCEPT และแรงบันดาลใจ (INSPIRATION) ของผลงาน พร้อมระบุถึงวัตถุดิบ ที่จะนำมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมทั้ง ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ สถานศึกษา และสถานที่ติดต่อ ไว้ด้านหลังบอร์ด

ระเบียบการเข้าร่วมส่งผลงานประกวด

1.นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปี
2.ไม่จำกัดภูมิลำเนา ที่อยู่ (สามารถเข้าร่วมประกวดได้ในทุกภาคทั่วประเทศ)
3.ส่งผลงานเข้าประกวดได้ในวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดตามหมายกำหนดการประกวด

การคัดเลือกรอบแรก
กำหนดการตัดสินโดยคัดเลือกผู้เข้ารอบ 7 คน จากภาพสเก็ต เพื่อเป็นตัวแทนประจำภาค ต่าง ๆ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
รอบที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันเสาร์ที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553
สถานที่ KHONKAN HALL CENTRAL FESTIVAL จังหวัดขอนแก่น
หมดเขตรับสมัคร 5 กุมภาพันธ์ 2553

รอบที่ 2 ภาคกลาง วันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2553
สถานที่ CENTRAL FESTIVAL PATTAYA BEACH จังหวัดชลบุรี
หมดเขตรับสมัคร 2 เมษายน 2553

รอบที่ 3 ภาคเหนือ วันเสาร์ที่ 5 - วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2553
สถานที่ CENTRAL PLAZA AIRPORT จังหวัดเชียงใหม่
หมดเขตรับสมัคร 11 มิถุนายน 2553

รอบที่ 4 ภาคใต้ วันเสาร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553
สถานที่ CENTRAL FESTIVAL PHUKET จังหวัดภูเก็ต
หมดเขตรับสมัคร 6 สิงหาคม 2553

การคัดเลือกรอบสอง
กำหนดการตัดสินโดย

1.ผู้เข้ารอบประจำภาคต่าง ๆ รวม 28 คน เข้าร่วมทำ Work shop และเรียนรู้การทำงานจริงในธุรกิจเสื้อผ้ากับผู้สนับสนุนโครงการ ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2553
2.ทำการตัดเย็บเสื้อผ้าจริงเพื่อนำมาจัดแสดงแฟชั่นโชว์ในวันตัดสินระหว่าง วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม – วันเสาร์ 30 ตุลาคม (โดยทางฝ่ายจัดงานจัดเตรียมผู้สนับสนุนในการจัดหาวัตถุดิบและการตัดเย็บให้ กับผู้เข้ารอบทุกคน โดยการจับฉลากเลือกผู้สนับสนุน)
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ
โดยจัดการแสดงแฟชั่นโชว์ ณ PROMOTION HALL @ CENTRALWORLD กรุงเทพมหานคร ในวันที่เสาร์ที่
6 พฤศจิกายน 2553

รางวัลที่จะได้รับ
รางวัลชนะเลิศ
• เงินสด 100,000 บาท
• DIAMOND TROFY FROM FTV
• VOUCHER CARD และบัตรกำนัลจากผู้สนับสนุน
• รับสิทธิเข้าร่วมงานกับบริษัทเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำ
• ได้นำเสนอผลงานแฟชั่นในนิตยสารแฟชั่นชั้นนำ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
• เงินสด 50,000 บาท
• DIAMOND TROFY FROM FTV
• VOUCHER CARD และบัตรกำนัลจากผู้สนับสนุน
• รับสิทธิเข้าร่วมงานกับบริษัทเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำ
• ได้นำเสนอผลงานแฟชั่นในนิตยสารแฟชั่นชั้นนำ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
• เงินสด 30,000 บาท
• DIAMOND TROFY FROM Fashion TV (FTV)
• VOUCHER CARD และบัตรกำนัลจากผู้สนับสนุน
• รับสิทธิเข้าร่วมงานกับบริษัทเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำ
• ได้นำเสนอผลงานแฟชั่นในนิตยสารแฟชั่นชั้นนำ

รางวัลสำหรับผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
• เงินสด 10,000 บาท
• VOUCHER CARD และบัตรกำนัลจากผู้สนับสนุน
• รับสิทธิเข้าร่วมงานกับบริษัทเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำ
• ได้นำเสนอผลงานแฟชั่นในนิตยสารแฟชั่นชั้นนำ

รางวัลสำหรับผู้เข้ารอบ 28 คน จากรอบแรก
• VOUCHER CARD และบัตรกำนัลจากผู้สนับสนุน

เกณฑ์การตัดสินการประกวดรอบคัดเลือกผู้เข้ารอบชิง

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกประเภท Design & Cutting Contest

• ความคิดสร้างสรรค์และดีไซน์การออกแบบ 30%
• การออกแบบให้เข้ากับ Concept ของโจทย์ 30%
• ความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์และการสวมใส่ 40%

หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกประเภท Free-Hand Sketch Contest

• ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบดีไซน์ 20%
• แนวคิดการออกแบบที่สัมพันธ์กับโจทย์ 20%
• ความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์และการสวมใส่ 20%
• ความสวยงามของลายเส้นและภาพดีไซน์ 40%

วิธีการให้คะแนน (คะแนนการประกวดผลงานผู้เข้าประกวดแต่ละท่านเต็ม 10 คะแนน)
10 คะแนน หมายถึง ดีมากและผ่านเข้ารอบ
5 คะแนน หมายถึง พอใช้และยังไม่แน่ใจให้เข้ารอบหรือไม่
1 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุงและไม่ผ่านเข้ารอบ

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.