^ Back to Top

ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3

ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3

AIS ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ สมัครเข้าร่วมการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 ชิงเงินรางวัลสนับสนุน "ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข" มูลค่ารวมกว่า 7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถใการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกแก่ อสม. ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ และนำไปสู่ อสม.ยุค 4.0 ตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0
 2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและเครือข่าย อสม.ต้นแบบ ที่มีการนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ไปบูรณาการในการทำงานด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ เพื่อดูแลประชาชนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพของทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดกลยุทธ์ วางแผน และบริหารจัดการ
 3. เพื่อให้ประชาชน / ชุมชนได้รับการดูแลสุขภาวะ โดย อสม. อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์
 4. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของ อสม.ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ อันได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในความรับผิดชอบ ทุกแห่งทั่วประเทศ
 2. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิทุกแห่งทั่วประเทศ

ระยะเวลาการประกวด

 • เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดฯ วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562
 • ช่วงระยะเวลาการใช้งาน อสม.ออนไลน์ ที่นำมาพิจารณาให้คะแนน วันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2562
 • เปิดรับรายงานผลงานเชิงคุณภาพ วันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศรางวัลทาง Facebook : อสม.ออนไลน์ www.ais.co.th/aorsormor วันที่ 25 ธันวาคม 2562
 • พิธีมอบรางวัล ภายในเดือนมกราคม 2563

รางวัลการประกวด
รางวัลการประกวดจะเป็นเงินสนับสนุนให้แก่ “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” ที่อยู่ในเครือข่ายของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน เพื่อให้ชมรมฯนำไปใช้ในการส่งเสริมการทำงานของ อสม. และ การจัดบริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน ตลอดจนการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและบริการของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ระดับ คือ

 1. รางวัล ดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
 2. รางวัล ดีเด่น ระดับจังหวัด (77 จังหวัด) จังหวัดละ 2 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 06 2520 1999
 • www.facebook.com/aorsormor
 • aorsormor@ais.co.th
 • แผนกงานชุมชนสัมพันธ์ โทร 0 2029 5112 , 0 2029 5828 (ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)
Eligibility: 
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
7,000,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
10 ก.ค. 2019 09:00 to 31 ก.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.