^ Back to Top

ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน “ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์”

ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน “ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์”

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาชีวศึกษา (ปวส. ชั้นปีที่ 1-2) และอุดมศึกษา (ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน “ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 2,500,000 บาท พร้อมเที่ยวญี่ปุ่นฟรียกทีม และโอกาสฝึกงานกับโตโยต้าหรือพันธมิตร

วัตถุประสงค์

 1. สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชนและสถานศึกษา
 2. เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง อย่างสร้างสรรค์
 3. สร้างการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการลด อุบัติเหตุทางถนนของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

 • เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า) - ระดับอาชีวศึกษา (ปวส. ชั้นปีที่ 1-2)
 • สมาชิกในทีม จำนวนตั้งแต่ 2 - 4 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา แต่ต้องมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน)
 • แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทีมที่เข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม)
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์แผนงานขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงจากของผู้อื่น
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด และสามารถขอ สำเนาเอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการประกวด หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฎระเบียบ การประกวด ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่านในการประกวดทันที
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำภาพจากการทำกิจกรรมการประกวดที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รวมไปถึงแผนงานที่ได้ทำการส่งประกวดไปใช้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบล่วงหน้า และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจนสิ้นสุดการประกวด

โจทย์การแข่งขัน
การประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน “ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี
ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์”

 • วิเคราะห์ปัญหาด้านจุดเสี่ยงหรือพฤติกรรมในสถานศึกษาของนิสิตนักศึกษาที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน และวางแผนงานที่นำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อแก้ไขปัญหา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย และการเป็นโครงการต้นแบบในการลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
 • วางแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างความตระหนักหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 1 องค์ประกอบภายใต้ 4 องค์ประกอบของการร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีของโตโยต้า ดังนี้
  • ลดความเร็วและไม่ประมาท
  • สร้างทักษะในการขับขี่
  • มีวินัยจราจร
  • มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง
 • ลงมือปฏิบัติจริง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและการเป็นโครงการต้นแบบในการลดอุบัติเหตุในสถานศึกษา
 • มีการวัดผลจริงโดยแสดงผลลัพธ์ภายหลังจากการประชาสัมพันธ์และรณรงค์จริงในสถานศึกษา

กำหนดระยะเวลา
สมัครและส่งผลงานภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ติดต่อสอบถาม

 • คุณพงพันธ์ ทองอยู่ โทร. 081-620-0126
 • ID Line : @campuschallenge
 • Email : toyotacampuschallenge@gmail.com
 • www.toyota.co.th/campuschallenge2019
Contest Type: 
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
2,500,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
28 มิ.ย. 2019 09:00 to 20 ก.ย. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.