^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "ชีวิต - ศิลป์"

เชิญชวนประกวดภาพถ่ายหัวข้อ " ชีวิต - ศิลป์" ด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จะจัดให้มีกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าว มีบรรยากาศ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะด้านการถ่ายภาพแก่กลุ่ม นักศึกษา บุคลากร มวล.และประชาชนทั่วไปจึงจัดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายขึ้นในหัวข้อ " ชีวิต - ศิลป์" "โดยหลังจากการตัดสินการประกวดภาพถ่ายแล้ว จะนำภาพที่ ส่งเข้าประกวดทั้งหมดมาจัดแสดงนิทรรศการ ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักการและเหตุผล
ในการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติของคนเรานั้น เรามักจะมีการนำความเป็นศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในแทบจะทุกกิจกรรม
ทั้งโดยที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า จนเข้านอนอีกครั้งในตอนกลางคืน ทุกเวลาเราจะมีการใช้การประยุกต์การพัฒนาศิลปะของสิ่งต่าง ๆ เข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเสมอทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจในผลงาน และเพื่อประสิทธิผลในการทำงาน หากมีการนำศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องในแง่มุมต่างๆ ของชีวิตเราแล้ว จะทำให้ชีวิตนั้นดูงดงามมีคุณค่า น่าจรรโลงใจ เพิ่มเสน่ห์ในการใช้ชีวิตมากขึ้นในบางอาชีพแล้ว การใช้งานหรือทักษะที่เป็นศิลปะเข้ามาจับต้อง ยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกมากมายดังนั้นหากมองให้ลึกซึ้ง จึงมีศิลปะแอบแฝงอยู่ในทุกแง่มุมของชีวิต

ศิลปินเองจึงไม่ใช้ผู้สร้างผลงานเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเพียงผู้สะท้อนศิลปะแห่งชีวิตในแง่มุมต่างๆออกมาให้ผู้อื่นได้เห็น ผ่านเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็น ภาพวาด ดนตรี กวี ภาพถ่าย หรืออื่นๆ

ดังนั้นการประกวดภาพถ่าย " ชีวิต - ศิลป์" จึงเป็นการสะท้อนศิลปะแห่งการดำรงชีวิตในแง่มุมต่างๆ โดยช่างภาพผ่านเทคนิค และอุปกรณ์การถ่ายถาพออกมาให้แก่ผู้อื่นได้เห็นอย่างลึกซึ้ง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 • ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการเปิดศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำศิลปะมาประยุกต์กับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะด้านการถ่ายภาพแก่กลุ่ม นักศึกษา บุคลากร มวล. และประชาชนทั่วไป

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด นักเรียนนักศึกษา และประชาชนคนทั่วไป

ลักษณะของภาพถ่าย

 • เป็นภาพถ่ายที่มีความงามทั้งเนื้อหา และคุณค่าทางศิลปะ
 • เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายทอดออกมาซึ่งศิลปะในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนทั่วไป

กติกาการประกวดภาพ

 • ในการสมัครเข้าร่วมประกวดภาพ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ
 • หากผู้ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลมากกว่า 2 รางวัล จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 2 รางวัล
 • เขียน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรที่ติดต่อได้, ข้อมูลพื้นฐานของการถ่ายภาพอย่างชัดเจนบนด้านหลัง
  ของภาพทุกภาพ
 • ขนาดของภาพต้องมีด้านหนึ่งด้านใดไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว ไม่ต้องติดบนกระดาษแข็ง
 • เป็นภาพสีหรือขาวดำ โดยไม่จำกัดต้นฉบับว่าจะเป็น ฟิลม์สี-ขาวดำ, ฟิลม์สไลด์, หรือไฟล์ดิจิตัล
 • ภาพจากต้นฉบับดิจิตัล ต้องไม่ทำภาพด้วยเทคนิคที่ซับซ้อนแก้ไขตกแต่ง ผิดหรือเกินความเป็นจริงตามธรรมชาติ
 • ภาพที่ส่งประกวดทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด
 • ภาพที่ได้รับรางวัล เจ้าของภาพจะต้องส่งมอบฟิลม์เนกาทิฟ ฟิลม์สไลด์ ไฟล์ดิจิตัล (ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 3 ล้านพิกเซล)
  ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดในวันมอบรางวัล
 • ผู้จัดพยายามรักษาภาพที่เข้าร่วมประกวดให้ดีที่สุด กรณีภาพเสียหาย เจ้าของภาพไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดใดทั้งสิ้น
 • คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินภาพ และความเห็นของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่รับอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้จัดถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบกติกาและยินดีปฏิบัติตามทุกประการ

กรรมการตัดสินภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน

 • อ.ภิญโญ เพ็ชรแก้ว วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการตัดสิน
 • นายแพทย์รังสิต ทองสมัคร (ประธานชมรมถ่ายภาพนครศรีธรรมราช) กรรมการ
 • นายธวัชชัย เวชโช (รองประธานชมรมถ่ายภาพนครศรีธรรมราช) กรรมการ
 • นายวรกิจ มิตรกูล กรรมการ (กรรมการชมรมถ่ายภาพนครศรีธรรมราช) กรรมการ
 • ตัวแทนจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กรรมการ

ระยะเวลา

 • ส่งภาพภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 20 มกราคม 2553 หากส่งทางไปรษณีย์ถือเอาวันที่ประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • ตัดสินภาพ วันที่ 21 มกราคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • รับรางวัล วันที่ 28 มกราคม 2553 ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัล

ประเภทนักเรียนนักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 2000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 1000 บาท
รางวัลชมเชย 1 ประกาศณียบัตร พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชย 1 ประกาศณียบัตร พร้อมของที่ระลึก

ประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 2000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 1000 บาท
รางวัลชมเชย 1 ประกาศณียบัตร พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชย 1 ประกาศณียบัตร พร้อมของที่ระลึก

สถานที่ส่งภาพประกวด (ส่งได้ด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์)

 • อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
 • ร้านฟ้าใส โฟโต้& สตูดิโอ (ตรงข้ามธนาคารออมสินท่าศาลา) ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทร 075-330135

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • นายนาวิน เนาวพงศ์ โทร. 075-673307 089-474-0983
 • ร้านฟ้าใส โฟโต้& สตูดิโอ โทร. 075-330135
 • www.krungshing.com ห้องมุมข่าวสาร และห้องมุมช่างภาพ
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
12,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
พฤ, 2010-01-21 (All day)
ค่าสมัคร: 
No

Members Online

There are currently 0 users online.