^ Back to Top

ประกวดแผนการตลาด "U Power Digital Idea Challenge Season 1"

ประกวดแผนการตลาด "U Power Digital Idea Challenge Season 1"

MDE และ ATCI โดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ จาก MOE และมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 40 สถาบัน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด "U Power Digital Idea Challenge Season 1" เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์
เป็นเวทีสำคัญในการจุดประกายความคิด ได้แสดงออก และสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา ได้เริ่มต้นเรียนรู้และมีแนวทางในการทำธุรกิจ การตลาดที่ถูกต้องและชัดเจน สามารถผนึกเอา digital technology มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้งานได้จริง ป้อนบุคลการสู่อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับ digital economy ของรัฐบาล

โจทย์การแข่งขัน

 • ผลึกของไอเดียแคมเปญนี้  Big Idea
 • ข้อมูลของผลิตภัณฑ์  Product Review
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย  Target Audience Analysis
 • กลยุทธ์แผนการตลาด DigiMarketing Plan + Reality Roadshow
 • กลยุทธ์การใช้ Media Strategy
 • Digi (Innovation + Technology) เครื่องมือ หรือ เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา
 • ตัวชี้วัดผลการจัดกิจกรรม  KPIs of DigiMarketing Plan + Reality Roadshow
 • สรุปผลที่คาดว่าจะได้รับจาก DigiMarketing Plan + Reality Roadshow  + Marketing Impact หลังจากนั้นอีก 1 เดือน
 • งบประมาณ และ ทีมงาน Budget and Teamwork

เงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) สมาชิกในทีม  จำนวนไม่เกิน 5 คน
 • แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม
 • มีสถานะเป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ณ วันที่ประกาศผล วันรับรางวัล และการร่วมกิจกรรมต่างๆ
 • นิสิต นักศึกษาทั้งหมดที่สมัครร่วมโครงการรับฟังรายละเอียดโครงการและเข้ารับฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • นิสิต นักศึกษาเลือกสินค้า/บริการ  3 โจทย์ จาก Sponsor ที่ทางโครงการมีให้จากนั้นคณะกรรมการจะแจ้งว่าจาก 1 ใน 3 ที่ท่านเลือกจะได้รับโจทย์อะไร

ช่องทางสมัคร
สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “U Power Digital Idea Challenge Season 1” ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ upowerdigitalideachallenge.com/register
 • สมัครผ่านบูธประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย และส่งใบสมัครกลับมาที่ Info-Absolute@AbsoluteAlliances.com ,Tanya@absolutealliances.com
 • ดาวน์โหลดใบสมัครที่/upowerdigitalideachallenge.com และส่งใบสมัครกลับมาที่ Info-Absolute@AbsoluteAlliances.com ,Tanya@absolutealliances.com

ขั้นตอนการส่งผลงาน
1.ส่งผลงานในรูปแบบ CD บันทึกไฟล์งานในรูปแบบ VDO ไม่เกิน 5 นาที พร้อมทั้งหลักฐานการประกวด ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษาของสมาชิกในทีม และสำเนาบัตรประจำตัวอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด ปิดผนึกซองผลงานให้เรียบร้อย พร้อมเขียนชื่อทีม และชื่อผู้เข้าแข่งขันบนซองและชิ้นงานทุกชิ้น โดยระบุที่มุมบนด้านขวาว่า “U Power Digital Idea Challenge Season 1” จากนั้น ส่งไปรษณีย์มาที่

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
(ผู้บริหารโครงการฯ) 159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

2. ส่งผลงานในรูปแบบ VDO ไม่เกิน 5 นาที อัพโหลดขึ้น U Power Channel ใน YouTube

รางวัลทุนการศึกษา

 • ชนะเลิศ ทีมนักเรียนรับทุนการศึกษาจำนวน  50,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จาก นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมนักเรียนรับทุนการศึกษาจำนวน 30,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE)  และกระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ทีมนักเรียนรับทุนการศึกษาจำนวน 10,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE)  และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กำหนดการ

 • รับสมัครและส่งผลงาน : 15 ธันวาคม 2559 - 10 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 1 (4-6 ทีม/แบรนด์) : 17 กุมภาพันธ์ 2560
 • แค้มป์บ่มเพาะ 3ครั้ง : 25 กุมภาพันธ์, 4 มีนาคม, 11 มีนาคม 2560
 • ทำกิจกรรมจริงในมหาวิทยาลัย  (4-6 ทีม/แบรนด์) พร้อมเงินทุนสำหรับทำกิจกรรม ทีมละ 20,000 บาท : 4 มีนาคม 2560 - 4 เมษายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 2 (12 ทีม) : 11 เมษายน 2560
 • นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ (12 ทีม) : 20 เมษายน 2560
 • รอบชิงชนะเลิศและประกาศผล : 28 เมษายน 2560

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ) 
  159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 • โทรศัพท์ : 02-661-7750 ต่อ 221,223,216
 • แฟกซ์ : 02-661-7757
 • E-mail : Tanya@absolutealliances.com , info-Absolute@absolutealliances.com
 • เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/upowerdigitalideachallenge
Contest Type: 
หมดเขต: 
12 ม.ค. 2017 10:00 to 10 ก.พ. 2017 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.