^ Back to Top

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 26 หัวข้อ “ฉายไอเดียให้ฉายแสง โรงหนังโดนใจ Gen Y”

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 26

J-MAT ร่วมกับ Major Cineplex Group ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 26 หัวข้อ “ฉายไอเดียให้ฉายแสง โรงหนังโดนใจ Gen Y” ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูค่ารวมกว่า 500,000 บาท และวุฒิบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา ได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
2. เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน
3. เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด และพร้อมที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต
4. เพื่อฝึกให้นิสิต/นักศึกษา มีการวางแผนการทางานอย่างมีระบบ ทางานเป็นทีม รู้จักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1. จะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ระดับชั้นปีที่ 3-4 (อนุโลมให้มีสมาชิกในทีมเป็นชั้นปีที่ 2 ได้ไม่เกิน 40% ของจำนวนคนในทีม)
2. สมาชิกในกลุ่มจะต้องมาจากสถาบันเดียวกันซึ่งกำหนดไว้ทีมละตั้งแต่ 3-10 คน จะเป็นนักศึกษาสาขาการตลาดหรือสาขาวิชาอื่นก็ได้ แต่ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยมีคณาจารย์ในสถาบันนั้นๆ เป็นผู้เซ็นรับรอง

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : โล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 130,000 บาท และวุฒิบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ทุนการศึกษา 55,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
 • รางวัลชมเชย 4 รางวัล : ทุนการศึกษารางวัลละ 40,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
 • รางวัล The Best Idea : ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
 • รางวัล The Best Support : ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัล Creative Award : ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รางวัลสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ : 20,000 บาท

กำหนดระยะเวลา

 • ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
  • สมัครออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.marketingthai.or.th/j-mat-award-26
  • สมัครทาง Facebook Fanpage : www.facebook.com/smartjmat
 • ประชุมเพื่อชี้แจงโจทย์และรายละเอียดการทาแผน วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียร์เตอร์ ชั้น 6 สยามพารากอน
 • กำหนดส่งผลงาน วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 โดยส่งแผนงานจานวน 6 ชุด (เป็นฉบับจริง 2 ชุด สาเนา 4 ชุด) และเอกสารแนบเพิ่มเติม ดังนี้
  • สำเนาบัตรนักศึกษาของสมาชิกทุกคน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องคนละ 1 ชุด
  • สำเนา Bankbook ที่มีเลขที่บัญชีธนาคาร ของหัวหน้าทีมหรือตัวแทนทีม
  • ส่งมาที่
   สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย อาคารลุมพินีทาวเวอร์
   ชั้นที่ 14 เลขที่ 1168/21 ถนนพระรามที่ 4
   แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพ 10120
   โทรศัพท์ 0 2679 7360-3 เวลา 10.00 - 16.00 น.
 • ประกาศผลการตัดสิน
  • รอบที่ 1
   • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 50 ทีมในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 โดยสามารถเข้าไปดูผลได้ที่ www.marketingthai.or.th และ www.facebook.com/smartjmat ทีมที่เข้ารอบจะได้รับการแจ้งผลทางโทรศัพท์
   • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 14 ทีมในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 โดยสามารถเข้าไปดูผลได้ที่ www.marketingthai.or.th และ www.facebook.com/smartjmat ทีมที่เข้ารอบจะได้รับการแจ้งผลทางโทรศัพท์
  • รอบที่ 2 : ประกาศผลผู้เข้ารอบ 7 ทีมในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 โดยสามารถเข้าไปดูผลได้ที่ www.marketingthai.or.th และ www.facebook.com/smartjmat ทีมที่เข้ารอบจะได้รับการแจ้งผลทางโทรศัพท์
  • รอบสุดท้าย : นำเสนอผลงานผู้เข้ารอบ 7 ทีมสุดท้าย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 13.00-18.00 น.
 • พิธีประกาศผล และมอบรางวัล วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.00-17.00 น.

ติดต่อสอบถาม

 • พี่แชมป์ : 088-672-7765
 • พี่ช่วง : 095-952-4453
 • สมาคมการตลาดฯ : 02-679-7360-3
 • www.facebook.com/SMARTJMAT
Contest Type: 
หมดเขต: 
06 ม.ค. 2017 10:00 to 31 ม.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.