^ Back to Top

ประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ ๑

ประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ ๑

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทของการประกวด
๑. การบรรเลงรับร้อง (วงปี่พาทย์ไม้นวม)
๒. การบรรเลงรับร้อง (วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว)
๓. การบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
๑. ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ หรือเทียบเท่า ซึ่งต้องมีหลักฐานรับรองจากสถานศึกษาว่ามีสถานภาพเป็นนักเรียนจริง ในระยะเวลาที่ประกวดนั้น
๒. ผู้เข้าประกวดประเภทบรรเลงรับร้องวงปี่พาทย์ไม้นวม และวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ต้องเป็นนักเรียนจากสังกัดโรงเรียนเดียวกันเท่านั้น
๓. ผู้เข้าประกวดประเภทบรรเลงรับร้อง (วงปี่พาทย์ไม้นวม) มีผู้บรรเลงรวมวงไม่เกิน ๑๕ คน รวมทั้งนักร้อง และตัวสำรองอีก ๒ คน ผู้บรรเลงรวมวงประกอบด้วย

 • ระนาดเอก
 • ระนาดทุ้ม
 • ฆ้องวงใหญ่
 • ฆ้องวงเล็ก
 • ขลุ่ยเพียงออ
 • ซออู้
 • ฉิ่ง
 • ฉาบเล็ก
 • กรับพวง
 • โหม่ง
 • กลองแขกตัวผู้
 • กลองแขกตัวเมีย
 • คนขับร้อง
  หมายเหตุ ก้าหนดให้ผู้เข้าประกวดวงปี่พาทย์ไม้นวมใช้ซออู้ที่ใช้สายไหมหรือสายเอ็นเท่านั้น

๔. ผ้เูข้าประกวดประเภทบรรเลงรับร้อง (วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว) มีผู้บรรเลงรวมวงไม่เกิน ๑๒ คน รวมทั้งนักร้อง และตัวสำรองอีก ๒ คน ผู้บรรเลงรวมวงประกอบด้วย

 • ซอด้วง
 • ซออู้
 • จะเข้
 • ขลุ่ยเพียงออ
 • ฉิ่ง
 • ฉาบเล็ก
 • กรับพวง
 • โหม่ง
 • โทน รำมะนา
 • คนขับร้อง
  หมายเหตุ
  • กำหนดให้ผู้เข้าประกวดวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยวใช้ซอด้วงและซออู้ที่ใช้สายไหมหรือสายเอ็นเท่านั้น
  • โทนรำมะนาจะตีคนเดียวหรือ ๒ คนก็ได้
  • อนุญาตให้ใช้โทน รำมะนาบรรเลงเท่านั้น ห้ามน้ากลองแขกมาใช้ในการบรรเลง

๕. ผู้สมัครที่ส่งชื่อเข้าประกวดในประเภทการบรรเลงรวมวง ถ้าสังกัดวงใดแล้วต้องสังกัดวงนั้นเพียงวงเดียว แต่อาจจะสับเปลี่ยนท้าหน้าที่ในการบรรเลงเครื่องดนตรีชิ้นใดก็ได้
๖. ผู้เข้าร่วมประกวดประเภทการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี จะส่งในนามโรงเรียนหรือนามตนเองก็ได้ ถ้าส่งในนามตนเองต้องมีหลักฐานว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาจริง
๗. การบรรเลงควรเป็นไปตามแบบฉบับการบรรเลงปี่พาทย์ไม้นวม การบรรเลงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว และการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีตามแบบฉบับอันพึงปฏิบัติ
๘. ทุกประเภทที่เข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรและค่าเดินทางจากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยประเภทวงจะได้รับค่าเดินทางวงละ ๓,๐๐๐ บาท และประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรีจะได้รับค่าเดินทาง รายการละ ๑,๐๐๐ บาท
๙. ทุกประเภทที่เข้ารอบชิงชนะเลิศผู้ฝึกสอนจะได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยพะเยา

รางวัล

 • ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงปี่พาทย์ไม้นวม)
  • รางวัลที่ ๑ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท รางวัลผู้ปรับวง เกียรติบัตร
  • รางวัลที่ ๒ โล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท รางวัลผู้ปรับวง เกียรติบัตร
  • รางวัลที่ ๓ โล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท รางวัลผู้ปรับวง เกียรติบัตร
  • รางวัลดีเด่นแต่ละเครื่องมือ เกียรติบัตร
 • ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว)
  • รางวัลที่ ๑ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท รางวัลผู้ปรับวง เกียรติบัตร
  • รางวัลที่ ๒ โล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท รางวัลผู้ปรับวง เกียรติบัตร
  • รางวัลที่ ๓ โล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท รางวัลผู้ปรับวง เกียรติบัตร
  • รางวัลดีเด่นแต่ละเครื่องมือ เกียรติบัตร
 • ประเภทการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี
 • รางวัลที่ ๑ โล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท รางวัลผู้ฝึกสอน เกียรติบัตร
 • รางวัลที่ ๒ โล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท รางวัลผู้ฝึกสอน เกียรติบัตร
 • รางวัลที่ ๓ โล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท รางวัลผู้ฝึกสอน เกียรติบัตร

ขั้นตอนเข้าร่วมการประกวด
สถานศึกษาหรือเยาวชนที่สนใจติดต่อสอบถามขอรับใบสมัคร และสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่

นายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี (กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา)
๑๙ หมู่ ๒ ต้าบลแม่กา อ้าเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๗๓ หรือ ติดต่อนายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี ๐๘๙ ๐๖๑ ๓๕๓๖

กำหนดระยะเวลา
ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

ติดต่อสอบถาม

 • อาจารย์กิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๗๓, ๐๘๙ ๐๖๑ ๓๕๓๖
 • facebook.com/thaimusic.phayao
หมดเขต: 
26 พ.ค. 2016 10:00 to 27 มิ.ย. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.