^ Back to Top

ประกวด ความสามารถทางคณิตศาสตร์ The Geometer’s Sketchpad 2553

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นองค์กรอิสระภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการวิจัยพัฒนา และส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนทุกระดับชั้น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีในอนาคต ในด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของครูคณิตศาสตร์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นสื่อการสอนมาระยะหนึ่งแล้ว และเพื่อช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสามารถนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น จึงได้จัดการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ขึ้น ให้เป็นเวทีสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ในการนำความรู้คณิตศาสตร์ที่ได้รับจากห้องเรียนมาประมวลสร้างสรรค์ผลงานด้วย โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ประกวดในท้องถิ่นระดับภูมิภาค ที่ศูนย์โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของ สสวท. ที่เป็นศูนย์ประกวด จากนั้นคัดเลือกผลงานชนะเลิศ เข้าแข่งขันระดับประเทศ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีก ครั้งหนึ่ง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในโรงเรียน
2. ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ใช้แนวคิดและหลักการทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ระดับประเทศ พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ซอยสุขุมวิท 18-20 กรุงเทพฯ

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเข้าประกวดระดับประเทศ
1. กำหนดการของการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์
สำหรับประถมศึกษา วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553
สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553
สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553
07.30 น. - 08.45 น. รายงานตัวที่ห้องวิมานไทย ชั้น 32 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
09.00 น. - 12.00 น. สร้างสรรค์ผลงานที่ห้องบุษราคัม ชั้น 32 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารที่ห้องวิมานไทย ชั้น 32 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
13.00 น. เป็นต้นไป นำเสนอผลงานผลงานสร้างสรรค์โดยใช้ The Geometer’s Sketchpad
ที่ห้องบุษราคัม ชั้น 32 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
สำหรับประถมศึกษา วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553
สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553
สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553
09.00 – 12.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัลที่ห้องบุษราคัม ชั้น 32 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
ยกเว้น ครูที่ปรึกษาและนักเรียนทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้งสองรางวัล ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553

2. ข้อสอบที่จะใช้ในวันประกวดระดับประเทศ ใช้เวลาในการทำ 3 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้
- ให้สร้างรูปเพื่อใช้สำรวจ สืบเสาะตามข้อความที่กำหนด หรือแสดงให้เห็นจริงว่าทฤษฎีบท บทกลับ สมบัติทางเรขาคณิต หรือข้อความที่กำหนดให้เป็นจริงทั้งนี้ สสวท.จะกำหนดโจทย์ให้ในวันประกวดให้สอดคล้องกับเนื้อหาของช่วงชั้นนั้นๆ
- ให้ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์สร้างชิ้นงานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ ทางคณิตศาสตร์เหมาะสม กับช่วงชั้น และมีความรู้ในการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในระดับดี ทั้งนี้ สสวท.จะกำหนดชื่องานให้ในวันประกวด

3. การประกวดระดับประเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ที่ สสวท. จัดเตรียมให้ เท่านั้น

4. สสวท. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักและอาหารของทีมที่เข้าประกวด(ครู ที่ปรึกษา 1 คนและนักเรียน 2 คน) โดยจัดที่พักให้ที่ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ซอยสุขุมวิท 18-20 กรุงเทพฯ และสามารถเข้าพักได้ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนการประกวดของแต่ละระดับ และเดินทางกลับหลังจากเสร็จสิ้นการรับรางวัล)

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.