^ Back to Top

ประกวดแอนนิเมชั่น “Toshiba Animation Contest 2011 นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”

โครงการประกวดแอนนิเมชั่น “Toshiba Animation Contest 2011 นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาได้เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด โดยไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า 70,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท ฯ เพื่อให้ผู้รับชมได้เห็นถึงความสำคัญ และหันมาทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นต่อไป

เนื้อหาหลักที่จะต้องนำเสนอ
เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของโตชิบาในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ภาพตัวอย่างที่กำหนดเป็นต้น เรื่องและแรงบันดาลใจในการนำเสนอให้เกิดความรู้สึก “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ผ่านแอนิเมชั่น

 1. กิจกรรมปลูกปะการัง โครงการสร้างบ้านปลา
 2. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
 3. กิจกรรมปล่อยช้างคืนสู่ป่า
 4. กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล

รูปแบบการแข่งขัน
ผลงานแอนิเมชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 2D, 3D หรือแบบสื่อผสม ความยาวไม่เกิน 5 นาที

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมการประกวด
1. คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิสิต-นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา(ป.ว.ส. และ ปริญญาตรี) ทุกสถาบัน ทั่วประเทศ
 • ไม่จำกัดว่าจะต้องมาจากสถานศึกษาเดียวกัน หรือชั้นปีเดียวกัน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านแอนิเมชันและมีใจรักด้านสิ่งแวดล้อม

2. หลักฐานแนบผลงาน

 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ป.ว.ส. และ ปริญญาตรี)
 • ใบสมัครโครงการประกวด “Toshiba Animation Contest 2011 นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • ที่อยู่ปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของผลงานที่สามารถติดต่อได้โดยตรง

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้เข้าประกวดส่งผลงานได้ทั้งผลงานเดี่ยว หรือเป็นทีม ไม่จำกัดจำนวน
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 • ไม่จำกัดเทคนิคในการจัดทำ
 • ผลงานแอนิเมชั่นจะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของโตชิบา
 • ผล งานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเข้าประกวดใดๆ มาก่อน รวมทั้งไม่เคยได้รับการเผยเเพร่ในสื่อทุกประเภทมาก่อน (รวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ต)
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ : ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ซึ่งมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยเพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อสารสนเทศสมัยใหม่ทุกประเภท

วิธีการส่งผลงาน
จัดส่งผลงานในรูปแบบ DVD เท่านั้น โดยจะต้องประกอบด้วย

 • ไฟล์ของแอนิเมชั่น นามสกุล .MP4 ขนาด 720x576 pixel
 • ไฟล์ของแอนิเมชั่น นามสกุล .MP4 หรือ .WMV ขนาดไม่เกิน 5MB
 • ไฟล์ของ storyboard เป็นไฟล์ Microsoft Powerpoint หรือ .PDF
 • ไฟล์ของเนื้อเรื่องย่อ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นไฟล์ Microsoft Word
 • ไฟล์ แนะนำตัวผู้เข้าประกวด ใส่ชื่อ-นามสกุล, ชื่อสถาบัน, ชั้นปีการศึกษา, ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์ และ Email เป็นไฟล์ Microsoft Word
 • แอนิเมชั่นจะต้องปิดท้ายด้วยโลโก้ Toshiba ซึ่งสามารถดาว์นโหลดได้ที่ www.toshiba.co.th
 • ส่งผลงานด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ บริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จำกัด
  วัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ทั้งนี้การส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.toshiba.co.th, www.facebook.com/ToshibaThailandClub และ ToshibaThailand@gmail.com

ระยะเวลาเปิดรับผลงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 5 กันยายน 2554

คณะกรรมการตัดสินและเกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ไทย ผู้เชี่ยวชาญในวงการแอนนิเมชั่น บรรณาธิการนิตยสาร และตัวแทนจากโตชิบา

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน

 • ความคิดสร้างสรรค์ (Concept & Creativity)
 • ความสวยงาม (Visual Design)
 • ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน (Production & Techniques)

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จะได้รับโน้ตบุ๊คโตชิบา มูลค่า 30,000 บาท ใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล จะได้รับผลิตภัณฑ์จากโตชิบา มูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัล Popular Vote 1 รางวัล ที่ www.facebook.com/ToshibaThailandClub จะได้รับ ตู้เย็นโตชิบา

หมายเหตุ :
ผู้ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ตามกฎหมาย
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
70,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.