^ Back to Top

พฤษภาคม 2023

ประกวดนวัตกรรมและไอเดียธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคม "Samsung Solve for Tomorrow 2023"

ประกวดนวัตกรรมและไอเดียธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคม "Samsung Solve for Tomorrow 2023"

Samsung ขอนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมและไอเดียธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคม "Samsung Solve for Tomorrow 2023" หัวข้อ "Make Your Impact!

หมดเขต: 
อา, 2023-06-25 16:30

แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ทักษะการอ่านออกเสียง)

แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ทักษะการอ่านออกเสียง)

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ สมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ทักษะการอ่านออกเสียง) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ชิงทุนการศึกษา พร้อมรางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-16 16:30

ประกวดบทวิจารณ์ โครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์" ปีที่ 9

ประกวดบทวิจารณ์ โครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์" ปีที่ 9

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทวิจารณ์ โครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์" ปีที่ 9 ชิงทุนรางวัลมูลค่ารวมก

หมดเขต: 
จ, 2023-07-31 (All day)

ประกวดโครงการรากแก้ว ปี 2566

ประกวดโครงการรากแก้ว ปี 2566

มูลนิธิรากแก้ว ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรากแก้ว ปี 2566 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

เกณฑ์การเข้าประกวด

หมดเขต: 
พฤ, 2023-06-15 16:30

ประกวดแผนพัฒนาธุรกิจในโครงการ "LION HEALTH STARTUP BUSINESS CONTEST"

ประกวดแผนพัฒนาธุรกิจในโครงการ "LION HEALTH STARTUP BUSINESS CONTEST"

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจในโครงการ "LION HEALTH STARTUP BUSINESS CONTEST" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 590,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-09 16:30

ประกวดแอนิเมชั่น และภาพยนตร์สั้น "DigiCon6 Asia Thailand ครั้งที่ 25"

ประกวดแอนิเมชั่น และภาพยนตร์สั้น "DigiCon6 Asia Thailand ครั้งที่ 25"

บริษัท Tokyo Broadcast System Holdings (TBS) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUIC) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น และภาพยนตร์สั้น "DigiCon6 Asia Thailand ครั้งที่ 25" ชิงเงินรางวัลมูลค่

หมดเขต: 
จ, 2023-07-31 23:00

ประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี" ครั้งที่ ๗ (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

ประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี" ครั้งที่ ๗ (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ขอเชญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี" ครั้งที่ ๗ (ประจำปี พ.ศ.

หมดเขต: 
จ, 2023-07-31 16:30

ประกวดสุนทรพจน์ "วจนศิลป์นเรศวร" ครั้งที่ ๑

ประกวดสุนทรพจน์ "วจนศิลป์นเรศวร" ครั้งที่ ๑

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ "วจนศิลป์นเรศวร" ครั้งที่ ๑ ในโครงการบริการวิชาการ "รักษ์ภาษาไทย" ชิงเงินรางวัลกว่ามูลค่ารวมกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท พร้

หมดเขต: 
จ, 2023-07-17 16:30

ประกวดคลิปสั้นประกันสังคม

ประกวดคลิปสั้นประกันสังคม

สํานักงานประกันสังคม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม ภายใต้หัวข้อ "เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล" และ  "อุ่นใจวัยเกษียณ" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 230,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2023-07-31 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2023-08-14 16:30

แข่งขันโครงการดาวเทียม School Satellite "School Satellite Competition 2023"

แข่งขันโครงการดาวเทียม School Satellite "School Satellite Competition 2023"

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการดาวเทียม School Satellite "School Satellite Competition 2023"

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-30 16:30

ประกวดออกแบบโลโก้ "40 ปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย"

ประกวดออกแบบโลโก้ "40 ปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย"

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ "40 ปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-30 (All day)

ประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี "TOY ARCH 2023"

ประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี "TOY ARCH 2023"

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี "TOY ARCH 2023" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-23 16:30

ประกวดข้อเขียนขนาดสั้น ภายในหัวข้อ "Korean Charm : เสน่ห์เกาหลีที่คุณหลงใหล"

ประกวดข้อเขียนขนาดสั้น ภายในหัวข้อ "Korean Charm : เสน่ห์เกาหลีที่คุณหลงใหล"

KSEP Development Project by TU ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดข้อเขียนขนาดสั้น ภายในหัวข้อ "Korean Charm : เสน่ห์เกาหลีที่คุณหลงใหล" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2023-06-18 18:00

ประกวด "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 : National Innovation Awards 2023"

ประกวด "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 : National Innovation Awards 2023"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 : National Innovation Awards 2023" ชิงรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมพระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมแห่งไท

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-30 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.