^ Back to Top

มกราคม 2022

ประกวดคลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทย์ Me Up”

ประกวดคลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทย์ Me Up”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทย์ Me Up” ชิงทุนสนับสนุน

หมดเขต: 
จ, 2022-01-31 16:30

แข่งขัน "Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2022"

แข่งขัน "Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2022"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2022" ชิงทุนการศึกษา

หมดเขต: 
ศ, 2022-02-18 16:30

ประกวดการออกแบบเกม (AR) โดยนำเทคโนโลยี Augmented Reality เข้ามาประยุกต์ใช้

ประกวดการออกแบบเกม (AR) โดยนำเทคโนโลยี Augmented Reality เข้ามาประยุกต์ใช้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบเกม (AR) โดยนำเทคโนโลยี Augmented Reality เข้ามาประยุกต์ใช้ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2022-02-21 18:00

ผลการประกวดวาดภาพ กระทรวง พลังงาน ปีที่ 8 “หลงรักพลังงาน”

ผลการประกวดวาดภาพ กระทรวง พลังงาน ปีที่ 8 “หลงรักพลังงาน” มีผลงานเข้าร่วมกว่า 600 ผลงาน มอบรางวัล 1,120,000 บาท

วันนี้ (17 ม.ค. 65) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดวาดภาพ โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 8 โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกรวมจำนวน 64 รางวัล ในประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช. ประเภทอุดมศึกษาและ ปวส.
และประเภทประชาชนทั่วไป ณ เดอะคริสตัล (เอกมัย-รามอินทรา) บริเวณวีรันดา ฮอลล์ กรุงเทพฯ

ประกาศผล AUDITION MOBILE MUSIC CONTEST

ประกาศผล AUDITION MOBILE MUSIC CONTEST เวทีของคนรักดนตรีโดย AUDITION MOBILE เกมเต้นอันดับ 1 บนมือถือ!!!

AUDITION MOBILE เกมเต้นบนมือถือของคนที่รักดนตรีและการเต้น ได้จัดการประกวดเพลงเพื่อเฟ้นหาเพลงที่โดนใจนักเต้นประจำฟลอร์ Audition Mobile เพื่อเป็นการสนับสนุนวงการคนดนตรีของประเทศไทยและเป็นใบเบิกทางในการประกาศฝีมือให้ทั้งแฟนเกมและคอดนตรีได้รู้จัก

ประกวด "Rainobu Valentine Light-novel And Webcomic Contest"

ประกวด "Rainobu Valentine Light-novel And Webcomic Contest"

Rainobu ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Rainobu Valentine Light-novel And Webcomic Contest" หัวข้อ "Slice-of-Life Love." ชิงของรางวัล

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
จ, 2022-03-14 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ “10 ปี สถาปนิกสมุย”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ “10 ปี สถาปนิกสมุย”

กลุ่มสถาปนิกสมุย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเขัาร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ “10 ปี สถาปนิกสมุย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
จ, 2022-01-31 16:30

ประกวดการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565

ประกวดการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 ชิงรางวัลหนึ่งโรงเ

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 16:30

ประกวดผลงานวิจัยเพื่อรับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565

ประกวดผลงานวิจัยเพื่อรับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยเพื่อรับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565 ชิงรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 25

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “75 ปีแห่งมิตรภาพไทย - อินเดีย”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “75 ปีแห่งมิตรภาพไทย - อินเดีย”

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “75 ปีแห่งมิตรภาพไทย - อินเดีย” ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี 2022 ในหัวข้อ "ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ในยุค New Normal"

ประกวดวาดภาพระบายสี 2022 ในหัวข้อ "ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ในยุค New Normal"

Go Hair ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี 2022 ในหัวข้อ "ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ในยุค New Normal" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 2,000 บาท

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อ, 2022-01-25 16:30

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 : Thailand Science Drama Competition 2022

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 : Thailand Science Drama Competition 2022

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 : Thailand Science Drama Competition 2022 ภายใต้หัวข้อ "Our Seas and Oc

หมดเขต: 
จ, 2022-01-31 16:30

ประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 : Young Thai Science Ambassador, YTSA 2021

ประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 : Young Thai Science Ambassador, YTSA 2021

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาต

หมดเขต: 
ส, 2022-04-30 16:30

ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 : Geo-informatics Media Contest 2022

ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 : Geo-informatics Media Contest 2022

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 : Geo-infor

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 16:30

ประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย 2565 : Thailand Lanna Music Competition 2022

ประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย 2565 : Thailand Lanna Music Competition 2022

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย 2565 : Thailand Lanna Music Competition 2022 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 204,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2022-01-27 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.